Forskrift om endring i forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 17. juni 2021 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 14-3 fjerde ledd.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV gjøres følgende endringer:

§ 33 første ledd skal lyde:

For engasjementer i Norge er satsen for motsyklisk kapitalbuffer 1,5 prosent.

II

Forskriften trer i kraft 30. juni 2022.

Tilhørende lov