Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer økes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal økes til 1,5 prosent fra 30. juni 2022, i tråd med råd fra Norges Bank.

Kravet er i dag 1 prosent i henhold til departementets beslutning i mars i fjor, da bufferkravet etter råd fra Norges Bank ble satt ned fra 2,5 til 1 prosent for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterket en nedgang i økonomien.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på kravet.

Norges Bank har i brev 16. juni 2021 gitt råd om at bufferkravet på 1 prosent bør økes til 1,5 prosent. Norges Bank viser til at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp etter det kraftige fallet i fjor vår. Myndighetene har startet en gradvis gjenåpning av samfunnet, og arbeidsledigheten har falt. Norges Bank peker på at både husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt, og at eiendomspriser og husholdningenes gjeldsbelastning er på høye nivåer. Norges Bank venter moderat vekst i eiendomsprisene fremover. Norges Bank skriver videre at det fortsatt er større usikkerhet om tapsutviklingen i bankene fremover enn normalt, men at bankene er godt rustet til å oppfylle økt krav til motsyklisk buffer og samtidig opprettholde kredittilbudet. Norges Bank ser for seg at bufferen på noe sikt skal tilbake til 2,5 prosent. Slik Norges Bank nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil det gis råd om ytterligere økning i bufferkravet i løpet av 2021.

Grunnlaget for Norges Banks råd er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/21. Finanstilsynet har i brev 16. juni 2021 sluttet seg til Norges Banks råd.

Les mer: