Forskrift om unntak fra finansforetaksloven for avtaler inngått av amerikanske styrker med finansforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2022 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-6 tredje ledd.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov