Forskrift om unntak fra finansforetaksloven for avtaler inngått av amerikanske styrker med finansforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2022 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-6 tredje ledd.

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften kommer til anvendelse når amerikanske styrker har inngått avtale med finansforetak for formål under tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 («Supplementary Defense Cooperation Agreement»).


§ 2. Unntak for nærmere angitte avtaler inngått av amerikanske styrker

Finansforetaksloven gjelder ikke for finansielle tjenester som tilbys i henhold til avtaler amerikanske styrker har inngått med finansforetak om å tilby finansielle tjenester til amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og medfølgende, for formål under tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 («Supplementary Defense Cooperation Agreement»). Virksomheten må være i samsvar med amerikanske lover og forskrifter.

Finansielle tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til, å legge til rette for kontantuttak og innskudd.


§ 3. Definisjoner

Med amerikanske styrker menes enheten som omfatter styrken og det sivile elementet, og all eiendom, alt utstyr og materiell (herunder kjøretøyer, fartøyer og luftfartøyer som brukes av eller for USA) som tilhører de amerikanske væpnede styrker som er til stede på norsk territorium.

Med amerikanske kontraktører menes rettssubjekter som verken er stiftet eller til vanlig hjemmehørende i Norge i henhold til norsk lov, herunder deres arbeidstakere som verken er norske statsborgere eller til vanlig bosatt i Norge, og enkeltpersoner som verken er norske statsborgere eller til vanlig bosatt på norsk territorium, når disse rettssubjektene eller enkeltpersonene er til stede på norsk territorium i henhold til en kontrakt eller underkontrakt med det amerikanske forsvarsdepartementet for å levere varer og tjenester i forbindelse med aktiviteter i henhold til tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021.

Med medfølgende menes slik det er fastsatt i avtale 19. juni 1951 nr. 1 mellom partene i traktaten for det Nordatlantiske område om status for deres styrker eller tilsvarende folkerettslig bindende statusavtaler for militære styrkemedlemmer og tilhørende personellkategorier (NATO SOFA) artikkel I nr. 1 bokstav c, og omfatter også et familiemedlem til et medlem av styrken eller det sivile elementet som

a. av økonomiske, juridiske eller helsemessige årsaker er avhengig og underholdt av nevnte medlem,

b. deler bolig med nevnte medlem, og

c.  befinner seg på norsk territorium etter samtykke fra de amerikanske forsvarsmyndighetene.


§ 4. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 30. juni 2022.

Tilhørende lov