Forskrift om endring i forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 24. februar 2021 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-7.

I

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) gjøres følgende endringer:

Ny § 8-6 skal lyde:

§ 8-6. Beslutning om utbytte i finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap

Allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd gjelder tilsvarende for finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

II

Endringene trer i kraft 1. mars 2021.

Tilhørende lov