Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Banker

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av banker. Finansdepartementet behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet, og enkeltsaker som er av viktighet og/eller av prinsipiell karakter.

Generelt

Banker og kredittforetak yter lån som er basert på innlån fra allmenheten. Bankene har enerett til å motta innskudd fra allmennheten, men de kan også finansiere utlån ved å utstede obligasjonslån i verdipapirmarkedene. Kredittforetak kan ikke ta i mot innskudd, men kan, som bankene, finansiere sin utlånsvirksomhet ved utstedelse av obligasjonslån.

Virksomhet som bank og kredittforetak krever konsesjon. Slik virksomhet er regulert, og underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn, og hvilke konsesjonstyper det enkelte foretak har fått innvilget. 

Soliditetskrav og virksomhetsregler

Finansforetaksloven inneholder regler om bl.a. soliditet, organisering, godtgjørelsesordninger og forbrukervern som gjelder for de fleste typer av finansielle foretak. Soliditetskravene skal bidra til at bankene har evne til å bære tap som står i samsvar med deres risiko, slik at tjenesteproduksjonen vernes mot forstyrrelser. I tillegg inneholder loven regler om bl.a. konsesjon og organisering for finansforetak. I likhet med reguleringen på finansmarkedsområdet generelt har Norge omfattende forpliktelser etter EØS-avtalen til å regulere banker og andre kredittinstitusjoner i tråd med EUs regelverk. 

Innskuddsgaranti og banksikring

Bankenes ansvarlige kapital bidrar til å verne innskytere og andre kreditorer i bankene mot tap. Innskytere kan ha et ytterligere vern mot tap gjennom innskuddsgarantien. Etter finansforetaksloven dekker den norske innskuddsgarantien innskudd opptil 2 mill. kroner per innskyter per bank. Innskuddsgarantiordningen forvaltes av Bankenes sikringsfond.

Finansforetaksloven inneholder også regler om støttetiltak fra Bankenes sikringsfond til bankene, håndtering av banker i betalings- og soliditetsvansker og offentlig administrasjon av banker i krise.

Avtaler om lån, innskudd og betalingstjenester

Finansavtaleloven, som hører inn under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde, inneholder regler om avtaler og oppdrag om finansielle tjenester med banker og andre finansforetak. Loven inneholder også regler om klagenemndsbehandling av tvister om finansavtaler mellom finansforetak og deres kunder. Finansklagenemnda er den eneste klagenemnden som har godkjenning etter finansavtaleloven § 4.

Finansiell infrastruktur (betaling og oppgjør)

Den finansielle infrastrukturen består av systemene som håndterer betalinger og andre finansielle transaksjoner som følger av økonomisk samhandel. Det er viktig for alle økonomier at slike transaksjoner kan gjennomføres raskt, sikkert og til lave kostnader. I dag skjer det aller meste av transaksjoner elektronisk gjennom et komplekst nettverk av systemer hos bankene, avregnings- og oppgjørssentraler, IKT-leverandører og teleselskaper. Norges Bank og Finanstilsynet har konsesjons- og tilsynsansvar for ulike deler av den finansielle infrastrukturen. Etter betalingssystemloven har Finanstilsynet ansvar for tilsynet med systemer for (kunderettede) betalingstjenester og systemer for verdipapiroppgjør, mens Norges Bank har ansvar for tilsynet med interbanksystemene. Betalingssystemloven er supplert av bl.a. forskrift om IKT-systemer i banker mv.

Til toppen