Nå kan landbruket få rimeligere lån

Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift som innebærer redusert kapitalkrav for næringslån med pant i landbrukseiendom. Endringen gjelder fra 30. juni 2024.

– Vi har jobbet med dette i lang tid, blant annet overfor EU-systemet, og jeg er veldig glad for at jeg i dag kan annonsere at vi på søndag gjør en viktig endring i kapitalkravet som kan bidra til lavere lånekostnader for landbruket, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Det høres kanskje teknisk ut at vi reduserer kapitalkravet, men i praksis betyr det at unge bønder i etableringsfasen og andre som satser i landbruket kan få rimeligere lån, sier Vedum.

– Dette er kanskje det mest målrettede tiltaket vi kan gjøre for å nå framtida til norsk landbruk.

La frem pakke med tiltak

Finansdepartementet la i desember 2023 frem en pakke med tiltak som vil bedre rammevilkårene for mindre banker. En viktig del av pakken var å se på en mulig reduksjon i kapitalkrav for lån med pant i landbrukseiendom.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert slike næringslån, og kommet frem til at risikoen er så lav at den såkalte risikovekten kan reduseres fra 100 prosent til 50 prosent for næringslån med pant i landbrukseiendom. Mange landbrukseiendomslån kan dessuten regnes som boliglån, som har enda lavere kapitalkrav.

Finanstilsynet har utarbeidet utkast til en forskriftsendring. Tilsynets vurderinger var på høring til 16. april 2024.

Departementet notifiserte 25. april 2024 endringen til Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) og Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), slik EØS-reglene krever. ESRB og EBA avga sine uttalelser henholdsvis 27. mai og 7. juni 2024. ESRB og EBA slutter seg til norske myndigheters vurderinger. ESRB viser blant annet til at «Unntaket gjenspeiler tilstrekkelig den faktiske risikoen knyttet til slike eksponeringer» («The exemption adequately reflects the actual risk related to this subset of exposures»).

Riktig og viktig å satse i landbruket fremover

– Regjeringen har på to og et halvt år styrket budsjettstøtten til landbruket med 67 prosent eller 12 milliarder kroner. I tillegg har vi tatt en rekke grep for å forenkle og bedre hverdagen for dem som jobber i landbruket, inkludert lettelsen vi nå gjør for lån til landbruket, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Landbruket har samtidig vært rammet hardt av prisøkninger, men heldigvis ser dette ut til å bedre seg fremover, sier Vedum.

Gjennom opptrappingsplanen vil regjeringen de neste årene fortsette en ambisiøs styrking av inntektene i jordbruket.

– Jeg mener grepet vi nå gjør for å redusere lånekostnadene i landbruket er en anerkjennelse av at det er riktig og viktig å satse i landbruket fremover, sier finansministeren.

Les mer: