Høring – kapitalkrav for lån med pant i landbrukseiendom

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om lavere kapitalkrav for næringslån med pant i landbrukseiendom.

Finansdepartementet la i desember frem en pakke med tiltak som vil bedre rammevilkårene for mindre banker. Et av tiltakene var å starte arbeidet med å få på plass den nye standardmetoden, som neste år skal gi likere kapitalkrav for små og store banker.

En annen viktig del av pakken var å se på en mulig reduksjon i kapitalkrav for lån til landbrukseiendom. Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert dette, og kommet frem til at risikoen er så lav at de såkalte risikovektene kan reduseres fra 100 prosent til 50 prosent for næringslån med pant i landbrukseiendom. Endringene vil innebære noe lavere kapitalkrav for banker som låner ut til landbruksnæringen.

– Hvis vi fastsetter endringen slik vi ser for oss, vil dette kunne bidra til gode lånebetingelser for bønder og landbruksnæring over hele landet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Høringsfristen er 16. april 2024.

Les mer: 

Bakgrunn:
Pakken som ble lagt frem i desember, inneholdt tre tiltak:

  • Finansdepartementet ba Finanstilsynet utrede endringer i bankenes kapitalkrav, blant annet innføring av en ny og mer risikofølsom standardmetode for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Målet er at den nye metoden skal gjelde i Norge fra 1. januar 2025.
  • Finansdepartementet fastsatte i forskrift en overgangsregel som gjør at nye krav til kapitalsammensetning i pilar 2 gjaldt for alle banker fra 31. desember 2023. Dette ga en betydelig lettelse, særlig for de mindre bankene.
  • I tillegg ba Finansdepartementet Finanstilsynet utarbeide det nødvendige tallgrunnlaget for å kunne konstatere om det er grunnlag for å redusere risikovektene for landbrukseiendomslån.