Høring - kapitalkrav for lån med pant i landbrukseiendom

Finansdepartementet sender med dette på Høring - kapitalkrav for lån med pant i landbrukseiendom.

Status: På høring

Høringsfrist: 16.04.2024

Vår ref.: 23/4501

Finansdepartementet ba i brev 13. desember 2023 Finanstilsynet utarbeide den nødvendige dokumentasjonen for å vurdere om lån med sikkerhet i landbrukseiendom kvalifiserer til en lavere risikovekt i henhold til kapitalkravsforordningen (CRR) art. 126 nr. 3. I tillegg ba departementet Finanstilsynet om å se hen til fremtidsutsiktene og forventede tap for landbrukseiendom, jf. CRR art. 126 nr. 4. Finansdepartementet ba i tillegg Finanstilsynet om å utarbeide utkast til forskriftsendringer som kan operasjonalisere endrede risikovekter dersom vurderingene gir grunnlag for lavere vekter etter CRR art. 124 nr. 2 eller CRR art. 126 nr. 3.

I brev 29. februar 2024 fra Finanstilsynet til departementet gis det en kort redegjørelse for det aktuelle regelverket. Videre presenteres dokumentasjonen som er påkrevet etter CRR art. 126 nr. 3 for landbrukseiendom, herunder hvorvidt markedet for slik eiendom er «velutviklet og veletablert», og Finanstilsynets vurderinger av forventede tap for landbrukseiendom. Finanstilsynet vurderer at vilkårene i CRR artikkel 126 nr. 3 er oppfylt, slik at foretak med utlån med sikkerhet i landbrukseiendom kan se bort fra vilkåret i CRR 126 nr. 2 bokstav b ved fastsettelsen av risikovekt for disse utlånene. Det vil si at landbrukseiendomslån som anses som næringseiendomslån, kan ha en risikovekt på 50 pst., gitt at de er fullt ut sikret med pant i eiendom og ikke overstiger 50 pst. av markedsverdien til eiendommen som er pantsatt (eller 60 pst. av pantelånsverdien).

Finanstilsynet viser videre til at reglene for risikovekting av næringseiendom blir endret med ny standardmetode i CRR3. Endringene innebærer at risikovekten som hovedregel vil være 60 pst. for lån innenfor 55 pst. av markedsverdien på panteobjektet. CRR3 trer i kraft i EU 1. januar 2025, og det tas sikte på at tilsvarende EØS-regler kan tre i kraft i Norge samtidig. Finanstilsynet fikk 13. desember 2023 i oppdrag å utarbeide høringsnotat om gjennomføring av CRR3 i Norge, med frist ved utgangen av mai 2024. Finanstilsynets foreløpige gjennomgang av CRR3 viser at unntaket i nåværende artikkel 126 nr. 3 videreføres i ny artikkel 126 nr. 2 med de samme terskelverdiene som i dag. Artikkelen for øvrig er betydelig revidert, og Finanstilsynet vil komme tilbake med en bredere vurdering av det nye regelverket i forslag til høringsnotat om gjennomføring av CRR3.

Finansdepartementet ba i brev 29. september 2022 Finanstilsynet om bl.a. å vurdere risikovektingen av næringseiendom generelt i banker som bruker standardmetoden for å beregne kredittrisiko. Finanstilsynets forslag var å holde den generelle risikovektingen uendret på 100 pst., og departementet hadde tilsynets vurderinger på høring frem til 25. mai 2023. Finanstilsynets forslag til forskriftsendringer i brevet 29. februar 2024 gjelder ikke endringer for andre typer næringseiendom enn for landbrukseiendom. Endringer i risikovekter i standardmetoden skal notifiseres til Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) og Det europeiske systemrisikorådet (ESRB), jf. CRR art. 124 nr. 2. EBA og ESRB skal gi en vurdering av ev. endringer innen én måned fra notifiseringstidspunktet.

Finansdepartementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag i brevet 29. februar 2024, med vedlegg, innen 16. april 2024. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Marius Østli

avdelingsdirektør