Eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsloven og den tilhørende eiendomsmeglingsforskriften hører under Finansdepartementets ansvarsområde. Finanstilsynet fører tilsyn med foretak, advokater og boligbyggelag som driver eiendomsmegling.

Dagens lov om eiendomsmegling (eiendomsmeglingsloven) ble vedtatt 29. juni 2007 og iverksatt fra 1. januar 2008. Det ble da gjennomført flere endringer i lovreguleringen av eiendomsmegling, basert på forslagene fra eiendomsmeglingslovutvalget i NOU 2006: 1. Endringene hadde blant annet til hensikt å sikre meglers uavhengighet, styrke oppdragsgivers rettigheter overfor megler, utvide meglers generelle undersøkelses- og opplysningsplikt og kravene til opplysninger i salgsoppgaven. Det ble innført krav til virksomheten om å utpeke en ansvarlig megler for hvert oppdrag, og om tilslutning til offentlig godkjent klagenemnd for eiendomsmeglingstjenester.

Konsesjon

Det kreves konsesjon for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Sentrale vilkår for slik konsesjon er at foretaket stiller sikkerhet og har en tilstrekkelig robust økonomi. Foretaket må ha en fagansvarlig som er utdannet eiendomsmegler, har advokatbevilling eller er jurist med særskilt tillatelse fra Finanstilsynet.

Eiendomsmegler

Tittelen «eiendomsmegler» er forbeholdt personer med eiendomsmeglerbrev. Andre lignende titler, som for eksempel «megler», kan i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet bare benyttes av personer med eiendomsmeglerbrev, jurister med særskilt tillatelse fra Finanstilsynet og advokater som har rett til å drive eiendomsmegling.

Eiendomsmeglerforetak

Eiendomsmeglerforetak, eiendomsmeglere og advokater er underlagt særlige krav som skal sikre foretakets og meglerens uavhengighet som mellommann i eiendomstransaksjoner. Kravene omfatter blant annet forbud mot egenhandel og forbud mot å drive annen næringsvirksomhet som kan svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet. Eiendomsmeglingsforetakets håndtering av klientmidler er også regulert.

Eiendomsmeglingsutvalget

Et utvalg har vurdert offentlige reguleringer og tiltak rettet mot formidling mellom selger og kjøper av fast eiendom.

Sentralt i utredningen er en samlet gjennomgang av erfaringer med gjeldende eiendomsmeglingslov og -forskrift.  Utvalget overleverte sin utredning NOU 2021: 7 Trygg og enkel eiendomsmegling — Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering 4. juni 2021.