Eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsloven og den tilhørende eiendomsmeglingsforskriften hører under Finansdepartementets ansvarsområde. Gjeldende eiendomsmeglingslov- og forskrift trådte i kraft 1. januar 2008 (med noen unntak). Finanstilsynet fører tilsyn med foretak, advokater og boligbyggelag som driver eiendomsmegling.

Finanstilsynet har 1. juli 2010 utgitt et rundskriv "Nye regler og endringer i eiendomsmeglingslov og -forskrift". Endringene knytter seg til regler om avvikling av eiendomsmeglingsforetak, egenhandel og fagansvarlig.

Eiendomsmegling brukes om mellommannsvirksomhet ved omsetning av fast eiendom. Med ”fast eiendom” menes da rettigheter i fast eiendom som eiendomsrett og visse typer eksklusive bruksrettigheter (som for eksempel festerett, og bruksrett til borettslags- og andelsleiligheter).

Eiendomstransaksjoner kan være kompliserte transaksjoner som omfatter store økonomiske verdier for partene som er involvert. Dette gjør at både selger og kjøper i mange tilfeller kan ha behov for kvalifisert rådgivning. Det kreves derfor konsesjon for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Sentrale vilkår for slik konsesjon er blant annet at foretaket stiller sikkerhet og har en tilstrekkelig robust økonomi. Foretaket må også ha en fagansvarlig som er utdannet eiendomsmegler, har advokatbevilling eller er jurist med særskilt tillatelse fra Finanstilsynet.
Tittelen ”eiendomsmegler” er forbeholdt personer med eiendomsmeglerbrev. Andre lignende titler, som for eksempel ”megler”, kan i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet bare benyttes av personer med eiendomsmeglerbrev, jurister med særskilt tillatelse fra Finanstilsynet og advokater som har rett til å drive eiendomsmegling. Tittelen ”statsautorisert eiendomsmegler” kan ikke lenger benyttes av noen.

For hvert oppdrag skal det utpekes en ansvarlig megler. Ansvarlig megler skal selv utføre de vesentligste elementene i oppdraget. Ansvarlig megler skal ha eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller være jurist med særskilt tillatelse fra Finanstilsynet.

Ansvarlig megler kan benytte medhjelpere til å utføre enkelte elementer i oppdraget, for eksempel til å forestå visninger. Medhjelperne må ha bestått en særskilt eksamen.

Eiendomsmeglerforetak, eiendomsmeglere og advokater er underlagt særlige krav som skal sikre foretakets og meglerens uavhengighet som mellommann i eiendomstransaksjoner. Disse kravene omfatter blant annet forbud mot egenhandel og forbud mot å drive annen næringsvirksomhet som er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet.
Eiendomsmeglingsforetak er underlagt strenge krav om blant annet håndtering av klientmidler.

Foretak og advokater som driver eiendomsmegling skal være tilsluttet en ordning med klagenemnd.

Personer som hadde jobbet i eiendomsmeglingsbransjen i en periode før de skjerpede kvalifikasjonskravene i eiendomsmeglingsloven ble fastsatt, kan på visse vilkår bestå en særskilt prøve godkjent av Finanstilsynet og få tillatelse til å være ansvarlig megler. Disse personene kan ikke kalle seg ”eiendomsmegler”, men kan bruke tittelen ”megler” i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet.

Til toppen