Historisk arkiv

Eiendomsmeglingsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering (eiendomsmeglingsutvalget). Utvalget ble oppnevnt 11. oktober 2019. Det er bredt sammensatt med medlemmer fra akademia, eiendomsmeglingsbransjen, teknologimiljø, forbrukere og tilsynsmyndigheter.

Dagens lov om eiendomsmegling har vært i kraft i et drøyt tiår uten at det har vært gjort noen fullstendig evaluering eller revisjon. Samtidig har det skjedd en rask teknologisk utvikling og strukturelle endringer i bransjen. Stortinget har de siste årene vedtatt flere anmodninger om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig. Regjeringspartiene har i Jeløya- og Granavolden-plattformen varslet en gjennomgang av eiendomsmeglingsloven med sikte på forenklinger og trygghet for forbrukerne.

Utvalget har fått et bredt mandat. Sentralt i utredningen er en samlet gjennomgang av erfaringer med gjeldende eiendomsmeglingslov og -forskrift. Evalueringen vil være et grunnlag for utvalgets vurdering av og forslag til ny eller endret lovregulering og eventuelt andre tiltak. Utvalget kan også vurdere om det er behov for endringer i andre lover eller forskrifter som er av betydning for meglingsfunksjonen ved eiendomsomsetning.

Det er lagt opp til at utvalget kan bruke et års tid på sitt arbeid.

Utvalget overleverte sin utredning NOU 2021: 7 Trygg og enkel eiendomsmegling — Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering 4. juni 2021.

Utvalgets pressemelding i forbindelse med overleveringen.

Utredningen blir avgitt 4. juni

Utvalgsleder, professor Espen R. Moen, vil på vegne av utvalget levere utredningen til finansminister Jan Tore Sanner. Overrekkelsen finner sted på en pressekonferanse i Marmorhallen fredag 4. juni kl. 10:00. Kun pressen vil ha adgang, men pressekonferansen sendes også direkte på regjeringen.no.

Utvalgsmøte 22. mars 2021

Utvalget ble på møtet ferdig med sitt forslag til ny eiendomsmeglingslov. Før NOU-en kan legges frem gjenstår en del arbeid med tekst, korrektur og trykking. Det er lagt opp til at utvalget avgir sin innstilling rundt 1. juni.

Utvalgsmøte 5. mars 2021

På sitt tiende møte drøftet utvalget avgrensningen av eiendomsmeglingsloven mot selvhjelpstjenester og krav til uavhengighet for eiendomsmegleren. I tillegg kom utvalget langt med gjennomgang av teksten i sitt kommende lovforslag, men ble ikke ferdig med dette. Utvalget rakk heller ikke å drøfte økonomiske og administrative konsekvenser av mulige forslag. Derfor er det behov for ytterligere ett utvalgsmøte, som er fastsatt til 22. mars 2021. Det vil fortsatt gjenstå en god del arbeid for sekretariatet og med trykking. Følgelig vil det ta noen uker etter dette møtet før utvalget legger frem sin NOU. Siste mulighet for innspill til utvalget er 15. mars.

Utvalgsmøte 1.–2. februar 2021

Det niende møtet ble arrangert som nettmøte over to påfølgende dager. Utvalget sluttførte drøftingen av kupping, blant annet i lys av oppmerksomheten dette har fått i det siste. Deretter drøftet utvalget eiendomsmeglingslovens kapitler om henholdsvis drift av virksomheten, vederlag og utlegg og tilsyn og sanksjoner. Omtale i NOU-en av boligmarkedet, eiendomsmegling som næring, og det å selge bolig selv, ble også gjennomgått. Neste møte i utvalget ble fastsatt til 5. mars 2021.

Utvalgsmøte 18. januar 2021

Utvalget hadde sitt åttende møte 18. januar, igjen som nettmøte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterte om forskrift til avhendingslova om krav til tilstandsrapporter og bygningssakkyndige, som fortsatt er under behandling. Utvalgsarbeidet går nå inn i en avsluttende fase med ferdigstilling av NOU-tekst. Utvalget fortsatte drøftingen av eiendomsmeglerens oppdrag – særlig hvordan kupping og hemmelig bud skal håndteres. Dessuten drøftet utvalget utdannings- og kompetansekrav og eiendomsmeglerens rolle i tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Neste møte i utvalget ble fastsatt til 1.–2. februar 2021.

Utvalgsmøte 15. desember 2020

Utvalget hadde sitt sjuende møte 15. desember. Det ble arrangert som nettmøte. Først drøftet utvalget kapittelutkast om ny teknologi, som for en stor del er basert på svar fra 14 eiendomsmeglingsselskaper til et spørreskjema. Deretter drøftet utvalget lovtekst om eiendomsmeglerens oppdrag og utførelsen av det.

Utvalget får frist til 25. mars 2021

Finansdepartementet har forlenget fristen, jf. brev til utvalget 1. desember 2020. Arbeidet har vist god fremdrift, og utvalget har allerede kommet frem til konklusjoner i en del sentrale spørsmål. Flere uforutsette hendelser har imidlertid forsinket arbeidet – herunder koronasituasjonen, men også andre hendelser. Utvalget fant derfor at det var behov for å be om mer tid til å drøfte og komme frem til konklusjoner på gjenstående spørsmål.

Utvalgsmøte 19. november 2020

Utvalget hadde sitt sjette møte 19. november. Det ble arrangert som nettmøte. Utvalget drøftet kapittelutkast om budgivning, krav til tillatelse for ulike typer eiendomsmegling som boligsalg og formidling av næringseiendom eller utleie, og utdannings- og kompetansekrav for å drive eiendomsmegling. Spørsmål ved budgivningen er blant annet om budgiver har tilstrekkelig tid til rådighet (akseptfrist), bud med forbehold om at det ikke skal formidles (hemmelig bud), og bud direkte til selger (kupping). Neste møte i utvalget ble fastsatt til 15. desember.

Møter med danske organisasjoner 17. og 24. september 2020

Utvalget hadde tre nettmøter med danske organisasjoner. Det kom frem at meglerrollen er vesentlig annerledes enn i Norge. I Danmark har eiendomsmegleren ikke lov til å representere begge parter i handelen, men er utelukkende selgers representant. Kjøpere anbefales å ha egen rådgiver.

Forbrugerrådet Tænk, som er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon, mener det er en god løsning for forbrukerne å ha hver har sin rådgiver. Det begrunnes med at megleren vanskelig kan forholde seg nøytralt til begge parter.

Erhvervsstyrelsen har blant annet ansvar for lovreguleringen av eiendomsmegling og fører register over godkjente eiendomsmeglere. I Danmark selges boliger normalt etter forhandlinger. Dersom det holdes en budrunde, har megleren ikke lov til å formidle innholdet i budene (lukket auksjon).

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) er en bransjeforening, som representerer 90 pst. av alle registrerte eiendomsmeglere. Med unntak av reglene for budgivning, mener DE at reguleringen av eiendomsmegling fungerer godt i Danmark.

Utvalgsmøte 10. september 2020

Utvalget hadde sitt femte møte 10. september. Finans Norge var invitert til å redegjøre for bankenes rolle ved boligomsetning i Norge – både gjennom finansiering av boligkjøp og gjennom eierskap i eiendomsmeglingsforetak.

Videre begynte utvalget arbeidet med konkret NOU-tekst. Utvalget drøftet kapittelutkast om henholdsvis økonomisk teori som er relevant for eiendomstransaksjoner, lovstruktur for regulering av eiendomsmegling, samt lovens formål og virkeområde.

Eksterne rapporter levert 1. juli 2020

To eksterne prosjekter for utvalget er gjennomført og rapportene offentliggjort. Samfunnsøkonomisk analyse har analysert data fra budrunder og sett på hva som påvirker blant annet tidsfrister og realisert salgspris. Oslo Economics har gjort en komparative analyse av eiendomsmegling i Norge og fire andre land – og beskriver hvordan salgsprosessen, reguleringer, bruk av ny teknologi og foretaksstruktur varierer. Rapportene er ment å inngå som digitale vedlegg i utvalgets NOU.

Utvalgsmøte 25. juni 2020

Utvalget hadde sitt fjerde møte 25. juni. Det ble arrangert som nettmøte. DNB Eiendom redegjorde for bruk av ny teknologi i eiendomsmegling, blant annet tjenesten Samsolgt, der selger holder visning, mens megler står for budrunden. Propr presenterte sin tjeneste, som er et digitalt verktøy for gjør-det-selv salg helt frem til oppgjøret.

De to prosjektene som er satt ut til eksterne utredningsmiljøer, ble presentert for utvalget. Samfunnsøkonomisk analyse har beregnet kvantitative sammenhenger på boligomsetning og budgivning ut fra et stort antall salg gjennom DNB og Krogsveen. Oslo Economics la frem en komparative analyse av boligomsetningen i Norge og andre land – Danmark, England, Nederland og Victoria (Australia). Begge rapportene skal være ferdig 1. juli.

Videre drøftet utvalget notater fra sekretariatet om forenklinger, om tilsyn, sanksjoner og klageorgan, og om utdannings- og kompetansekrav. Neste møte i utvalget ble fastsatt til 10. september 2020. Utvalget drøftet også de planlagte møtene med aktører i andre land, og kom til at disse begrenses og eventuelt arrangeres som nettmøter.

Utvalgsmøte 4. juni 2020

Utvalget hadde sitt tredje møte 4. juni. Møtet var utsatt nesten en måned på grunn av koronasituasjonen, og ble avholdt som nettmøte. En stor del av tiden gikk med til inviterte presentasjoner og diskusjon rundt disse. Advokatforeningen la frem sitt syn på ordningen med at advokater kan drive eiendomsmegling i kraft av sin advokatbevilling, og kom med flere innspill til utvalgets arbeid. Söderberg & Partners var som forsikringsmegler, invitert til å dele inntrykk og observasjoner av salgsprosessen i bolighandler. HELP Forsikring redegjorde for boligkjøper­forsikring, konflikter ved bolighandler, samt tanker om fremtidig regulering.

Videre drøftet utvalget notater fra sekretariatet om tiltak mot hvitvasking og retten til å drive eiendomsmegling. Det fremkom at internasjonale forpliktelser om hvitvasking gir føringer for regelverk og tilsyn med eiendomsmegling. For hvem som kan drive eiendomsmegling, blir et hovedspørsmål om virkeområdet og eneretten for eiendomsmeglere og advokater bør videreføres som i dag, utvides eller gjøres mindre omfattende. Neste møte i utvalget ble fastsatt til 25. juni 2020.

Reise til Danmark og Nederland avlyst inntil videre

Utvalget hadde avtalt en rekke møter om eiendomsmegling og boligmarkedet med myndigheter, bransjen og forbrukere i Danmark og Nederland. Restriksjoner på grunn av koronaviruset førte til at reisen ikke kunne gjennomføres som planlagt 16.–17. mars 2020.

Forsknings- og utredningsoppdragene for utvalget er i gang

Finansdepartementet har tildelt de to prosjektene som utvalget ønsket å utlyse eksternt:

  1. Oslo Economics AS har fått i oppdrag å foreta en komparativ analyse av salgsprosess og budgivning i et utvalg land. Prosjektet tar sikte på å trekke frem erfaringer som er relevante for regulering av eiendomsmegling i Norge.
  2. Samfunnsøkonomisk analyse AS skal foreta en kvantitativ analyse basert på norske boligsalgsdata. Analysen er ment å bidra til økt forståelse av sammenhenger knyttet til boligomsetningen, for eksempel virkninger av ulike regler for budgivningen.

Oppdragene ble tildelt på grunnlag av åpen anbudskonkurranse, med et evalueringsteam som besto av utvalgets leder og sekretariat. Prosjektene skal levere hver sin rapport innen 1. juli. Rapportene vil være offentlige.

Utvalgsleder Espen R. Moen sier det kom inn flere gode prosjektforslag.
- Jeg føler meg trygg på at utvalget vil få stor nytte av de to prosjektene som vi har valgt. Samtidig ønsker vi at rapportene skal bidra til en faktabasert og fremtidsrettet debatt om eiendomsmegling og boligmarked, sier Moen.

Utvalgsmøte 13. februar 2020

Utvalget hadde sitt andre møte 13. februar. En stor del av møtet gikk med til presentasjoner om eiendomsmegling – sett fra bransjens side ved Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, og sett fra forbrukernes side ved Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund. Medlemmene i utvalget holdt disse presentasjonene. Utvalget fikk også impulser utenfra ved en presentasjon fra Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, som behandler klager fra forbrukere mot meglerforetak og advokater som driver med eiendomsmegling.

Videre drøftet utvalget notater fra sekretariatet om boligmarkedet, eiendoms­meglerens oppgaver og forbrukervern. Utvalget var enig om at dette er sentrale tema både i evaluering av gjeldende eiendomsmeglingslov og i forslag til ny eller revidert lovgivning. I tillegg så utvalget på utkast til et spørreskjema til eiendomsmeglingsforetak for å innhente informasjon om bruk av ny teknologi.

Utvalget legger opp til en reise for å lære om erfaringer i land som regulerer eiendomsmegling forskjellig fra Norge. Reisen er planlagt til Danmark og Nederland 16.–17. mars 2020.

Utlysning av forsknings- og utredningsoppdrag

Finansdepartementet har utlyst to prosjekter som skal bidra til utvalgsarbeidet med faktagrunnlag og analyser om boligomsetning.

  1. Komparativ analyse av salgsprosess og budgivning i Norge og andre land. Ved å se på variasjon mellom land i hvordan boliger omsettes, skal prosjektet identifisere virkninger av regulering og praksis i Norge.
  2. Kvantitativ analyse av boligomsetning og budgivning. Prosjektet skal være en empirisk analyse på norske data av hvordan ulike salgsprosser eller regler for budgivning påvirker boligmarkedet.

Tilbudsfristen er satt til 3. februar. Nærmere informasjon finnes på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin.

Utvalget får frist til 5. januar 2021

Finansdepartementet har forlenget fristen til 5. januar 2021. Utvalget skal gjennomføre både en analyse av hvordan gjeldende eiendomsmeglingslov har virket, og et lovteknisk arbeid med en helt ny lov eller endringer i den eksisterende loven. Det er et omfattende og krevende arbeid, og det kan bli aktuelt å sette ut prosjekter til eksterne forsknings- eller utredningsmiljøer. Med den forlengede fristen vil utvalget få vel ett år fra første møte til fremleggelse av NOU. 

Utvalgsmøte 10. desember 2019

Utvalget hadde sitt første møte 10. desember. Formålet med møtet var først og fremst å komme i gang – få en felles forståelse av mandatet, fastsette møter og legge en plan for arbeidet. Mandatet gir rom for en fullstendig evaluering av eiendomsmeglingsloven og peker på aktuelle utfordringer for eiendomsmeglerbransjen i årene fremover.

For å kunne løse oppgavene på en god måte, er det nødvendig at utvalget arbeider et helt år. Utvalget kom til at en del spørsmål bør settes ut som oppdrag til forsknings- eller utredningsmiljøer. Blant annet for å kunne gjennomføre eksterne utredninger, vil utvalget be om forlenget frist.

I sitt arbeid ønsker utvalget innspill om erfaringer og forslag til hva som bør gjøres. Utvalget vil derfor invitere berørte organisasjoner eller selskaper til sine møter. I tillegg får alle anledning til å komme med innspill via nettsiden. Samtidig legger utvalget opp til å møte myndigheter, bransjen og forbrukere i andre land – og ser for seg besøk til Danmark og Nederland.

Neste møte i utvalget ble fastsatt til 13. februar 2020.

Eiendomsmeglingsutvalget
Utvalget på sitt første møte. Bak fra venstre: Espen R. Moen (leder), Terje Bergem, André Kallåk Anundsen, Olav Kasland, Carsten Henrik Pihl og Hans Henrik Edlund. Foran fra venstre: Aarne Røvik (sekretariatsleder), Tonje Hovde Skjelbostad, Hanne Nordskog-Inger, Julija Pauriene, Anne-Kari Tuv, Hilde Hauge og Marit Skjevling (sekretariatet) Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

Les også: