Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 21-40 av 26589 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fylkesmannen blir statsforvaltaren

  26.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Frå 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvaltar.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Utanriksministeren inviterer til viktig høgnivåmøte i Barentssamarbeidet

  26.10.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Noreg er midtvegs i sin periode som leiar i Barentsrådet og utanriksminister Ine Eriksen Søreide ynskjer større merksemd om det viktige Barentssamarbeidet, som er hjørnesteinen for kontakten mellom landa i nord. (Møtet vil vere tilgjengeleg på

 • Statsråd Henrik Asheim besøkjer Bergen

  26.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Tysdag 27. oktober besøkjer forskings- og høgare utdanningsminister og arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) ei rekkje spanande arrangement og prosjekt i Bergen. Asheim treffer unge studentgründarar og opnar eit nytt pandemiforskingssenter.

 • Styrker sjøsikkerheten i Arktis

  25.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny samarbeidsplattform for maritim arktisk kompetanse er nå etablert. Maritimt Forum Nord skal ha den daglige ledelsen. Målet er styrket arktisk maritim kompetanse og økt sikkerhet for skipsfarten i Arktis.

 • Totalkvotene for kolmule og nvg-sild for 2021 er klare

  24.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Etter videokonferanser har partene som forvalter kolmule og norsk vårgytende sild denne uken oppnådd enighet om totalkvoter (TAC) for 2021.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie er tilgjengelig for pressen etter møtet med LO og NHO mandag 26. oktober

  24.10.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil møte LO og NHO for å høre om deres erfaringer med karantenebestemmelsene og testregimet for arbeidsreisende.

 • Årlige justeringer av tilskudd til private barnehager og endring i finansieringsforskriften

  23.10.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag fastsatt nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager, i tråd med den årlige justeringen. Det er i tillegg fastsatt endringer i finansieringsforskriften i tråd med regjeringens

 • Drøftet digitalisering med partene i arbeidslivet

  23.10.2020 Nyhet Statsministerens kontor

  Fredag 23. oktober møttes regjeringens digitaliseringsutvalg for å drøfte spørsmål knyttet til digitalisering, omstilling og kompetanse i arbeidslivet, i lys av korona-pandemien.

 • Endringer i arveloven – landbrukseiendommer i dødsbo

  23.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil sikre at landbrukseiendommer ikke blir liggende brakk i dødsbo og foreslår derfor at boet innen tre år må sørge for at eiendommen overføres til en ny eier.

 • Sikrer et godt togtilbud ved å videreføre ordning med tilleggsavtaler

  23.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig at vi opprettholder et godt togtilbud til befolkningen. Samtidig er det nødvendig at ordningen tilpasses en situasjon vi ser vil vare over tid. Tilleggsavtalene må ikke bli en hvilepute som hindrer omstilling og effektiv drift, sier

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Kristiansand 27. oktober

  23.10.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsråden skal åpne Strømmehaven omsorgssenter for personer med demens. I tillegg skal han besøke to fastlegekontorer som tester ut primærhelseteam og delta i undervisning med menn som skal bli helsefagarbeidere (Menn i helse).

 • EUs nye landbrukspolitikk og strategien fra jord til bord er godkjent

  23.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Medlemslandene er enige om et forslag til ny landbrukspolitikk fra 2023 til 2027. Forslaget skal nå drøftes mellom medlemslandene (presidentskapet), EU-Parlamentet og Kommisjonen. Det blir trolig enighet mellom disse senest i første halvdel av 2021.

 • Skal bortvise hatpredikanter

  23.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har instruert utlendingsmyndighetene hvordan bortvisningsreglene skal praktiseres overfor såkalte «hatpredikanter» og andre ekstremister som kan utgjøre en trussel mot det norske samfunnet.

 • Nett-tv

  Regjeringen varsler nye nasjonale innstramminger

  23.10.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å anbefale nye smittetiltak på grunn av økende smitte.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 44

  23.10.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 44, 2020.

 • Høring om forslag til nye covid-19-regler om straffegjennomføring

  23.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Covid-19 har krevd særskilte tiltak for å redusere faren for smittespredning i fengsel og å tilpasse antallet innsatte til kapasiteten i kriminalomsorgen. I dag sender Justis- og beredskapsdepartementet på høring forslag til nye midlertidige regler.

 • Regjeringen kutter gebyrene ved inndrivelse av pengekrav

  23.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen innfører lavere maksimalsatser for hva en kreditor eller et inkassoforetak kan kreve av skyldnerne ved tvangsinndrivelse av pengekrav.

 • Endringar i motorferdslelova

  23.10.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa foreslår endringar i motorferdslelova som mellom anna mjukar opp reglane for å køyre elektrisk båt på små vatn. Statens naturoppsyn får styrka moglegheit til å kontrollere lova meir effektivt.

 • Endringer i våpenloven

  23.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker å få forbudet mot halvautomatiske rifler med størst skadepotensial raskt på plass, og foreslår en overgangsordning på ett år etter at loven trer i kraft.

 • Kulturrådet har åpnet for søknader til stimuleringsordningen

  23.10.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Søknadsportalen for stimuleringsordningen åpnet i dag. Kulturrådet skal utbetale 500 millioner kroner for å opprettholde og skape aktivitet i kultursektoren.