Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 21-40 av 28459 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny erstatningsordning for politifolk som skades under trening

  09.04.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Regjeringen vil gi ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt operativ trening, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor lagt frem

 • Finansministeren i IMF-møter: – Vi må vaksinere hele verden så raskt som mulig

  09.04.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Rask vaksinering i alle deler av verden er det viktigste virkemiddelet for å få slutt på pandemien og den globale økonomiske krisen. Det er et sentralt budskap fra finansminister Jan Tore Sanner som representerer de nordisk-baltiske landene under

 • Endringer i domstolloven: Elektronisk signering og forkynnelse

  09.04.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Erfaringene med reglene om elektronisk signatur og elektronisk forkynnelse i den midlertidige koronaloven om tilpasninger i prosessregelverket har vært så gode at regjeringen nå foreslår at de videreføres i domstolloven.

 • Endringer i energilovens bestemmelse om utenlandsforbindelser

  09.04.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Regjeringen har fredag 9. april lagt frem en proposisjon om endringer i energilovens bestemmelse om konsesjon til utenlandsforbindelser for overføring av elektrisk energi. Konsesjon til å eie og drive utenlandsforbindelser vil etter lovendringen

 • Nye bestemmelser om hvem som kan være prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven

  09.04.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har fremmet en lovproposisjon med forslag til en ny bestemmelse i utlendingsloven om at departementet gjennom forskrift kan gi regler om hvem som skal oppnevnes som prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse

 • Styrker rettssikkerheten for barn og foreldre

  09.04.2021 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Kompetansekrav, mer forebygging, økte krav til dokumentasjon og begrunnelser, og mer styring og ledelse lokalt. Barns rettigheter styrkes og samværsreglene endres i tråd med føringer fra Høyesterett og den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD. Det

 • Regjeringen sier ja til norsk deltakelse i Horisont Europa og Erasmus+

  09.04.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker at Norge skal delta i en rekke av EUs programmer i perioden 2021 til 2027. Horisont Europa og Erasmus+ er de to største programmene Norge skal delta i.

 • Norge deltar i Det europeiske forsvarsfondet

  09.04.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Norge har besluttet å delta i Det europeiske forsvarsfondet (EDF). Norsk deltakelse er viktig for norsk forsvarsindustri, og FoU-miljøer både i og utenfor forsvarssektoren.

 • Vår felles digitale grunnmur skaper verdier og arbeidsplasser i hele landet

  09.04.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  -Mobil-, bredbånds- og internettjenester er grunnmuren i dagens digitale Norge. Gode nett og tjenester er helt avgjørende for at folk og næringsliv skal kunne delta i og utvikle det digitale samfunnet, sier distrikts- og digitaliseringsminister

 • Styrker kampen mot nettovergrep med lagring av IP-adresser

  09.04.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  Overgrep mot barn er noe av den mest brutale form for kriminalitet vi har i samfunnet. Stadig flere overgrep skjer på nett, og da må politiet følge utviklingen. For å bekjempe overgrep mot barn og annen alvorlig kriminalitet, foreslår regjeringen å

 • Regjeringen foreslår forenklinger i dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven

  09.04.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen foreslår å tydeliggjøre dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven slik at den blir enklere å praktisere både for kommunen, statsforvalteren og andre berørte myndigheter. - Dette vil gi en mer forutsigbar praktisering og færre

 • Regjeringen vil gjøre det enklere å kombinere dagpenger og utdanning

  09.04.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår nye regler som gjør det langt enklere for arbeidsledige og permitterte å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning. Spesielt enkelt blir det å bruke tiden på dagpenger til å ta grunn- og videregående opplæring og fagskole.

 • Vil straffe lønnstyveri med opptil seks års fengsel og forby kontant lønn

  09.04.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår en rekke nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, blant annet å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere

 • Strengare krav til openheit hos verksemder

  09.04.2021 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Større verksemder skal påleggjast å arbeide aktivt med å avdekkje og handtere negativ påverknad på menneskerettar og arbeidsforhold i leverandørkjedene sine. I dag la regjeringa fram forslag om ei ny openheitslov.

 • Regjeringen vil videreføre helsesamarbeidet med EU

  09.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen går inn for at Norge skal fortsette sitt tette beredskapssamarbeid på helsesiden, og foreslår derfor at Norge deltar i EUs nye helseprogram EU4Health. Målet med dette programmet er å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende

 • Retusjert reklame må merkjast

  09.04.2021 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa vil innføre plikt til å merkje retusjert reklame som endrar utsjånaden til personar i reklamen. Lovforslaget blei i dag lagt fram for Stortinget.

 • Tydelegare reglar for personvern i skular og barnehagar

  09.04.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Barn og unge er rekna som ei sårbar gruppe som det offentlege har mykje informasjon om. Deira personopplysningar skal derfor ha eit særskilt vern. No foreslår regjeringa eit klart og tydeleg regelverk for å ta vare på personvernrettane deira.

 • Vil la næringslivet få holde digitale styremøter og generalforsamlinger

  09.04.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Det siste året har næringslivet hatt større mulighet til å holde digitale møter. Nå foreslår næringsministeren å gjøre unntaksreglene for fysiske møter permanente. Det betyr at foretakene selv kan velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale

 • Proposisjon om gjennomføring av EØS-rett og endringer i reglene om administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak i verdipapirfondloven og lov om alternative investeringsfond

  09.04.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem forslag til endringer i regelverket på fondsområdet. Forslaget gjennomfører flere forordninger om verdipapirfond og alternative investeringsfond, og gjennomgår og oppdaterer hvilke reaksjoner Finanstilsynet kan

 • Forenkler referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland

  09.04.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  I meldingen om Statens pensjonsfond 2021 foreslår regjeringen at det ikke inkluderes flere fremvoksende markeder i SPUs referanseindeks for aksjer nå. Det legges samtidig opp til at de minste selskapene tas ut av aksjeindeksen, slik at antallet