Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 41-60 av 944 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Foreslår nye regler om verger og digitale fullmakter

  19.01.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen sender i dag på høring forslag til nye regler som vil gjøre det lettere å bruke digitale vergefullmakter. Endringene skal bidra til at personer som har verge, kan få mer effektiv bistand til å ivareta rettighetene sine på lik linje med

 • Regjeringen vil skjerpe innleie-reglene

  18.01.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen anbefaler et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. I tillegg kommer det forslag om flere generelle endringer i innleiereglene i arbeidsmiljøloven som vil gjelde for alle

 • Idrettslag og andre frivillige organisasjoner får strømstøtte

  18.01.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen oppretter en egen strømpakke for idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

 • Presentasjon av klimarisiko i norske finansforetak

  18.01.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet

  Våren 2021 inviterte Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet norske finansforetak til å teste et verktøy for å vurdere investeringsporteføljers klimarisiko ved ulike klimascenarioer. Resultatet av undersøkelsen er nå klart.

 • Utsetter håndhevingen av den nye høstingsforskriften

  18.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Den nye høstingsforskriften som trådte i kraft ved nyttår har skapt debatt i næringen, fiskeri- og havministeren har derfor besluttet at håndhevelsen av den nye forskriften utsettes til 1. mars.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 2

  18.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Sahel, Nord-Korea, Mali, Jemen, Sudan, Kypros, forebyggende diplomati og fredsmekling.

 • Evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling

  18.01.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen legger opp til endringer i fylkesstrukturen, og vil oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget. Dette har ført til at spørsmålet om endring av statsforvalterens geografiske struktur også har

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren møter sametingspresidenten i Karasjok 20. januar

  18.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre besøker Sametinget og møter sametingspresident Silje Karine Muotka i Karasjok 20. januar.

 • TFO 2021: Stor interesse for videre leteaktivitet på norsk sokkel

  18.01.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet tilbyr 53 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2021.

 • Forsvarskommisjonen inviterer til pressemøte

  18.01.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, inviterer til pressemøte i forbindelse med kommisjonens første samling.

 • Klimakrav i offentlige anskaffelser - sjøtransport: Klimakrav frå det offentlege til sjøtransport

  18.01.2022 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vil at det offentlege skal ta større ansvar for grøne innkjøp. I  dag sender klima- og miljøminister Espen Barth Eide ut eit oppdrag om å utforme klimakrav når det offentlege skal kjøpe inn tenester innan sjøtransport og når dei skal

 • Regjeringa ber om innspel til tillitsreformarbeidet

  18.01.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa har teke initiativ til å starte ei tillitsreform for offentleg sektor. Målet er betre tenester til folk over heile landet gjennom å satse på meir fagleg fridom til fyrstelinja i forvaltninga.

 • E-lisens er oppe igjen 20.01.2022

  18.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Søknadssystemet E-lisens er oppe igjen 20.01.2022 etter en teknisk feil, som nå er løst. Systemet fungerer som normalt.

 • Sterk skattevekst for kommunesektoren

  18.01.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Nye tall viser at kommunene har hatt en skattevekst på rundt 9,2 milliarder kroner, bare siden i fjor høst. - Dette er gledelige tall for alle kommuner og fylkeskommuner. Skatteutjevningen i inntektssystemet bidrar til at alle tar del i

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Facebook Live med Anette Trettebergstuen tirsdag kl. 1630

  17.01.2022 Nyhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil ha et digitalt åpent møte på Facebook, som også sendes på regjeringen.no. Det vil bli anledning for spørsmål om korona, samt redegjort for hva som gjelder nå, og hvordan det jobbes videre

 • Egen strømpakke for jordbruket

  17.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen vil kompensere strømutgifter for veksthusnæringen og jordbruket. Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, og settes til 55 pst. for desember, og til 80 pst. for januar til og med mars. For husholdninger er det et tak på 5

 • Norsk delegasjon besøker Afghanistan

  17.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  En norsk delegasjon er på besøk i Kabul. Formålet med besøket er å ha samtaler om den prekære humanitære situasjonen med Taliban, FN og representanter for sivilt samfunn.

 • Heltid som hovedregel i arbeidslivet

  17.01.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke retten til heltid ved å lovfeste en heltidsnorm og innføre dokumentasjonskrav ved ansettelse i deltidsstillinger. Regjeringen vil også gi deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter.

 • Genetisk mangfold - variasjon, vern og verdiskaping

  17.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch holdt i dag åpningsinnlegget på NIBIOs digitale fagseminar om genressurser for mat og landbruk.

 • Kvinner, fred og sikkerhet hovedtema for Huitfeldt i FN

  17.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kvinner som deltar i fredsprosesser og som orienterer FNs sikkerhetsråd, blir utsatt for trusler og represalier. Det er en trussel ikke bare mot kvinnene selv, men også mot fredsprosessene fordi kvinners deltakelse er helt nødvendig for å lykkes med