Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 61-80 av 16464 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Auke til musea i Det nasjonale museumsnettverket

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke den samla løyvinga til musea i Det nasjonale museumsnettverket til 1,5 milliardar kroner. I dette inngår ei styrking av driftstilskotet på 21 millionar kroner til seks av musea.

 • Investeringstilskudd til Orkla industrimuseum

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår investeringstilskudd på 35 millioner kroner til Orkla industrimuseum ved Museene i Sør-Trøndelag fra ordningen om Nasjonale kulturbygg. 5 millioner foreslås bevilget i 2018. Prosjektet skal sikre gode lokaler for bevaring og

 • 15 millioner kroner til NORLA og Norge som hovedland på Bokmessen i Frankfurt 2019

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Norge skal være hovedland på verdens største bokmesse i Frankfurt i 2019. Dette er en av de største satsingene på norsk kultur utenlands i nyere tid, og et springbrett for et langsiktig løft for eksport av et mangfold av norsk kultur.

 • Styrking av Talent Norge

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen ønsker at flere unge talenter skal få utvikle seg på vei mot profesjonelt virke på internasjonalt nivå. Derfor etablerte regjeringen Talent Norge i 2015. I 2018 styrkes tiltaket med 2,8 millioner kroner til 38,9 millioner kroner.

 • Arkivverket styrkes med 15 millioner kroner

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Arkivverket med 15 millioner kroner slik at mer arkivmateriale blir tilgjengelig. Arkivverket vil med denne bevilgningen kunne forsterke arbeidet med å ta vare på digitalt skapte arkiv. I tillegg gir

 • 8,2 millioner til kulturturisme

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen følger opp kultursatsingen fra reiselivsmeldingen Opplev Norge - unikt og eventyrlig og foreslår 8,2 millioner kroner til tiltak for kulturturisme.

 • Ny ordning for innovasjon i mediene

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  I tråd med regjeringserklæringen reduseres produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier med 25,7 millioner kroner. Regjeringen foreslår å sette av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. Det innebærer et

 • 7 millioner kroner til Bygdekinoen i 2018

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til Bygdekinoen i 2018 for å sikre en videreføring av dagens tilbud.

 • Styrking av samisk filmsatsing

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) med 600 000 kroner.

 • Kulturministeren foreslår 3 millioner til opprettelse av senter for historiske kart i Nasjonalbiblioteket

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Sparebankstiftelsen DNB har kjøpt samleren William Ginsbergs unike samling av historiske kart over landområder i Norge og nordområdene, og deponert den hos Nasjonalbiblioteket. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Nasjonalbiblioteket med 3

 • Vil samle dei marine miljøa i Bergen i eit nybygg

  12.10.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 10 millionar kroner i budsjettet for 2018 til vidare utgreiing av samlokalisering av Havforskningsinstituttet, NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning og Fiskeridirektoratet i eit nybygg i Bergen.

 • Ti millionar til nye jobbar i Andøy kommune

  12.10.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa føreslår i framlegget til statsbudsjett for 2018 å løyve nye 10 millionar kroner til ekstraordinær omstilling i Andøy kommune. Med dette følgjer regjeringa opp løyvinga på 35 millionar kroner i 2017.

 • Regjeringen styrker Forsvaret i Nord-Norge

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Nordområdene er strategisk viktig for Norge og for NATO. Nordområdene som region preges fremdeles i stor grad av stabilitet og samarbeid. Det er i alle arktiske staters interesse at denne stabiliteten videreføres, og derfor legger regjeringen til

 • Betre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet

  12.10.2017 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  For at barn i barnevernet skal få betre hjelp frå barnevernet og psykisk helsevern samstundes, føreslår regjeringa 40,7 millionar kroner til to eigne omsorgs- og behandlingsinstitusjonar.

 • Vil avvikle kolverksemda i Svea og Lunckefjell

  12.10.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å avvikle koldrifta i Svea og Lunckefjell, og vil løyve 141 millionar kroner til opprydding i gruvene i 2018.

 • Regjeringen dobler bistanden til Vest-Balkan

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Det er svært viktig å styrke rettsstaten og å fremme demokrati og økonomisk utvikling på Vest-Balkan. Jeg er glad for å kunne varsle en dobling av den norske bistanden til regionen fra 175 millioner i 2017 til 350 millioner kroner i 2018, sier

 • Forenklar regelverk for gründerar på dagpengar

  12.10.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Ordninga med dagpengar under etablering av eiga verksemd blir enda enklare når gründerar på dagpengar no slepp stoppunkt i utviklingsfasen.

 • Høyt sjøsikkerhetsnivå og videreutvikling av Kystverket

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I statsbudsjettet for 2018 fortsetter regjeringen prioriteringen av tiltak for å opprettholde og videreutvikle et høyt nivå for sjøsikkerhet. Samtidig gjør effektivisering og konkurranseutsetting at vi oppnår store kostnadsreduksjoner på

 • Styrking av Heimevernet

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Den betydelige satsingen på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger i 2017 har gitt økt operativ evne for Heimevernet (HV). For å ivareta denne positive utviklingen videreføres det høye aktivitetsnivået som er etablert for

 • Transportsatsing for effektive byer og bedre kollektivtilbud

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Fleksible kollektivløsninger og gode tilbud til de som går og sykler er en forutsetning for en transporthverdag med færre køer og bedre og grønnere bymiljø, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Regjeringen foreslår nærmere 2,5 milliarder