Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 81-100 av 16439 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bedre kapasitet i domstolene

  12.10.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil modernisere domstolene og redusere domstolenes saksbehandlingstider gjennom økt bemanning og opptrapping av tidenes digitaliseringssatsing i norske domstoler.

 • Kraftig økning i bevilgningene til Nye Veier AS

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Nye Veier AS har i snart to år vist at det er mulig å bygge vei billigere og mer effektivt i Norge. Regjeringen ønsker å fortsette denne trenden i norsk veiutbygging og foreslår derfor et betydelig beløp til selskapet. Med det sørger vi for at

 • Bekjempelse av skrantesyke

  12.10.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har satt av 18,6 millioner kroner til å bekjempe skrantesyke hos hjortedyr. Pengene skal blant annet brukes til å ta ut en villreinstamme i Nordfjella.

 • Regjeringen vil gi mer likeverdig tilgang til legemidler

  12.10.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å heve fullmaktsgrensen til 100 millioner kroner, og å styrke Statens legemiddelverk med åtte millioner kroner. Forslagene skal bidra til å sikre pasienter likeverdig, rettferdig og rask tilgang til legemidler.

 • I forhandlingar om nye skip til Kystvakta

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - I september 2016 offentleggjorde regjeringa at det skulle byggjast tre nye skip til Kystvakta som erstatning for dei tre skipa i Nordkapp-klassen. No har vi sett på tilbodet frå dei tre verfta som ønska å byggja skipa, og vi har valt å forhandla

 • Større satsing mot vald og overgrep

  12.10.2017 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa aukar satsinga i opptrappingsplanen mot vald og overgrep med 54 millionar kroner i 2018.

 • Meir pengar skal leggjast att i nordnorske bedrifter

  12.10.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa har mål om auka verdiskaping i nordnorske bedrifter bygd på dei rike ressursane i landsdelen. - Som oppfølging av nordområdestrategien vil regjeringa prioritere leverandørutviklingssatsinga "Høgare opp i verdikjeda". Satsinga starta i

 • Auka næringsverksemd, bioøkonomi og mattryggleik

  12.10.2017 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  På Landbruks- og matdepartementet sitt område er det desse hovudprioriteringane i statsbudsjettet for 2018:
  - Fortsatt sterk satsing på skogsvegar og tømmerkaier 
  - Auka matproduksjon
  - Avgiftslette for reindrifta 
  - 10 millionar

 • Fullt trykk i jernbanebyggingen, høy planleggingsaktivitet og flere nye tog

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jernbanen er et viktig satsingsområde for regjeringen, for å kunne gi passasjerer og næringsliv et godt transporttilbud. I løpet av de siste årene har bevilgningene økt betraktelig, og vi opplever nå en betydelig passasjervekst, økt

 • Lettere tilgang på hjelpemidler

  12.10.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Personer med nedsatt funksjonsevne må i større grad få mulighet til å delta i arbeid, utdanning og dagligliv. Regjeringen vil gjøre det lettere å få tilgang på hjelpemidler, og styrker nå flere ordninger med totalt 15,3 millioner kroner, sier

 • Regjeringen følger opp langtidsplanen med økte bevilgninger og styrker forsvarssektoren med om lag tre milliarder kroner

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen viderefører den betydelige satsingen på forsvarssektoren med en reell styrking av forsvarsbudsjettet på om lag tre milliarder kroner i 2018. Styrkingen er en klar og tydelig oppfølging av langtidsplanen for forsvarssektoren, som legger

 • Regjeringen legger frem strategi for grønn konkurransekraft

  12.10.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Stadig strengere global klimapolitikk og stadig raskere teknologisk utvikling endrer rammebetingelse for norsk næringsliv. Strategien for grønn konkurransekraft, som regjeringen legger frem i dag, skal ruste Norge for å gripe de nye mulighetene som

 • Regjeringa fortset å digitalisere Noreg

  12.10.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Digitalisering er ei viktig drivkraft for moderniseringa av Noreg. Målet er å skape ein enklare kvardag for innbyggjarane, næringsliv og frivillige, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringa fortset å auke tempoet i

 • Regjeringen styrker arbeidet med forebyggende objektsikring

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  I 2018 settes det av om lag 87 millioner kroner til sikring av skjermingsverdige objekter i forsvarssektoren. Regjeringen planlegger med totalt 450 millioner kroner til sikring av skjermingsverdige objekter i forsvarssektoren de neste årene.

 • Fjernar avkorting for fosterforeldre

  12.10.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringa foreslår ei overgangsordning slik at fosterforeldre som tar imot dagpengar og arbeidsavklaringspengar ikkje blir avkorta.

 • Styrkjer og utvidar samarbeidet med kommunane om områdesatsingar

  12.10.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Områdesatsingar er viktig for å skape betre levekår i bestemte bymiljø, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringa foreslår å løyve omlag 170 millionar kroner til områdesatsingar i 2018. Dette er ei auke på 40 millionar

 • 1,3 milliarder mer til klima og miljø

  12.10.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringens forslag til budsjett for 2018 har en tydelig klima- og miljøprofil. Det foreslås en rekke klimatiltak som kutter klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt. Dessuten er det tiltak som styrker næringslivets grønne konkurransekraft. Et

 • Etablerer undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

  12.10.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Mange uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten kan forebygges. Regjeringen oppretter derfor en egen undersøkelseskommisjon, og foreslår 20 millioner til etablering og drift i 2018.

 • Flere får varig tilrettelagt arbeid

  12.10.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen vil at flere skal kunne delta i arbeidslivet, og øker derfor bevilgningene til varig tilrettelagt arbeid. Rundt 200 flere personer som trenger varig tilrettelagt arbeid vil kunne få det neste år.

 • Nær 100 millioner kroner til omdeling av lørdagsaviser

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Siden år 2000 har brevvolumet blitt mer enn halvert, og nedgangen på lørdager har vært enda mer dramatisk. Det var derfor nødvendig å avvikle lørdagsombæringen av post. Vi har likevel full forståelse for at folk ønsker å kunne lese avisa i helga.