Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-120 av 16448 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lettere tilgang på hjelpemidler

  12.10.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Personer med nedsatt funksjonsevne må i større grad få mulighet til å delta i arbeid, utdanning og dagligliv. Regjeringen vil gjøre det lettere å få tilgang på hjelpemidler, og styrker nå flere ordninger med totalt 15,3 millioner kroner, sier

 • Meir pengar til regnskog

  12.10.2017 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa føreslår å setje av 3 milliardar kroner i 2018 til innsats for å ta vare på regnskogen. Dette er ei auke på 118 millionar kroner frå 2017.

 • Nær 100 millioner kroner til omdeling av lørdagsaviser

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Siden år 2000 har brevvolumet blitt mer enn halvert, og nedgangen på lørdager har vært enda mer dramatisk. Det var derfor nødvendig å avvikle lørdagsombæringen av post. Vi har likevel full forståelse for at folk ønsker å kunne lese avisa i helga.

 • Bedre veier og målrettede tiltak gir bedre trafikksikkerhet

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det skal være trygt å ferdes på våre veier. Vi ser gradvis resultater fra satsing på bedre veier og målrettede tiltak, strengere krav til sikkerhet, bedre føreropplæring og effektene av tryggere biler. I 2016 så vi det nest laveste antallet drepte

 • Opptrapping av satsing på jobbskaping og fornybar energi

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Dersom vi skal lykkes med å bekjempe fattigdom og nå bærekraftsmålene, må det skapes arbeidsplasser i utviklingslandene. Derfor foreslår vi å øke støtten til næringsutvikling med 338 millioner i 2018, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Tilskudd for å dekke historisk begrunnede pensjonskostnader

  12.10.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å opprette en tilskuddsordning for å dekke pensjonskostnader for ideelle og andre virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester.

 • Norge øker støtten til kvinnehelse og trygg abort

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge er en pådriver for likestilling og kvinnehelse internasjonalt. Vi er blant de største giverne på feltet. Samtidig vet vi at behovene er store. Derfor foreslår regjeringen å øke den øremerkede støtten til kvinnehelse og trygg abort med 180

 • Bedre kvalitet og flere plasser i omsorgstjenesten

  12.10.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil at staten tar et sterkere nasjonalt ansvar for å sikre gode helse- og omsorgstjenester. Alle med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt tilbud når de trenger det.

 • 150 millioner kroner til bistandsprogram mot marin forsøpling

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge skal ta internasjonalt lederskap i havspørsmål. En av vår tids store miljøutfordringer er marin forsøpling og mikroplast i havet. Derfor lanserer regjeringen en felles dugnad for bekjempelse av havforsøpling, og et eget program for marin

 • Regjeringen styrker arbeidet med forebyggende objektsikring

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  I 2018 settes det av om lag 87 millioner kroner til sikring av skjermingsverdige objekter i forsvarssektoren. Regjeringen planlegger med totalt 450 millioner kroner til sikring av skjermingsverdige objekter i forsvarssektoren de neste årene.

 • Fjernar avkorting for fosterforeldre

  12.10.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringa foreslår ei overgangsordning slik at fosterforeldre som tar imot dagpengar og arbeidsavklaringspengar ikkje blir avkorta.

 • Styrkjer og utvidar samarbeidet med kommunane om områdesatsingar

  12.10.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Områdesatsingar er viktig for å skape betre levekår i bestemte bymiljø, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringa foreslår å løyve omlag 170 millionar kroner til områdesatsingar i 2018. Dette er ei auke på 40 millionar

 • Flere får varig tilrettelagt arbeid

  12.10.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen vil at flere skal kunne delta i arbeidslivet, og øker derfor bevilgningene til varig tilrettelagt arbeid. Rundt 200 flere personer som trenger varig tilrettelagt arbeid vil kunne få det neste år.

 • Økt satsing på sårbare stater og regioner

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke innsatsen for stabilisering i sårbare områder med 280 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen nær tredoble støtten til å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer, som terrorisme, ekstremisme og organisert kriminalitet.

 • Mer gods fra vei til sjø og bane

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Overføring av godstransport fra vei til sjø og bane øker transportsikkerheten og reduserer både slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren. Regjeringen fortsetter satsingen på tiltak som bidrar til overføring i 2018, sier

 • 7,7 milliarder til global helse og utdanning

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Utdanning og helse er en forutsetning for bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse i alle land. Regjeringen vil fortsette å øke støtten til global helse og utdanning og bidra med til sammen 7,7 milliarder kroner i 2018, sier utenriksminister

 • Trønder- og Meråkerbanen: Togtilbudet skal styrkes, men kostnadsøkning i elektrifiseringsprosjektet må håndteres

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringens satsing på jernbane i Trøndelag fortsetter i de kommende årene. Bedre materiell og infrastruktur er vesentlig for å øke kapasiteten. Perspektivene er veldig spennende, men noen utfordringer må løses først, sier samferdselsminister

 • Betydelig styrking av Luftforsvaret

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Luftforsvaret styrkes med 347,2 millioner kroner for å ivareta den operative evnen samtidig med at nye kampfly og nye helikopter fases inn. Regjeringens budsjettforslag legger til rette for at overgangen til F-35 kampfly ivaretas på en god måte.

 • Enova – 2,7 milliarder kroner til fremtidsrettede energi- og klimaprosjekter

  12.10.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å tilføre 2,7 milliarder kroner til Enovas virksomhet. Enova er et sentralt verktøy i regjeringens politikk for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. Regjeringen

 • Regjeringa vil styrkje samisk språk og kultur

  12.10.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringa vil ta vare på og styrkje samiske språk. Vi vil derfor auke løyvingane til Sametinget med 5 millionar kroner i 2018, som ein start på oppfølginga av rapporten frå samisk språkutval, Hjertespråket, seier kommunal- og