Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-120 av 16965 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ønsker innspill til strategi for økologisk jordbruk

  07.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen skal utarbeide en strategi for økologisk jordbruk. Strategien skal bidra til videreutvikling av økologisk produksjon og forbruk. Aktører innen økologisk jordbruk inviteres til å gi innspill til strategien. Frist for innspill er 15.

 • Trapper opp tiltak mot terror-propaganda på Internett

  07.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge deltar i vellykket europeisk samarbeid for å stoppe spredning av ekstremistisk propaganda på Internett. Nå vil EU ha flere internettaktører med på samarbeidet.

 • - Nyttig og viktig strategi for personvern i samferdselssektoren

  07.12.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren er positiv til Datatilsynet nye strategi for arbeidet med et godt personvern i samferdselssektoren. - Dette er både viktig og til riktig tid. Det ligger til rette for en fantastisk utvikling av teknologiløsninger i

 • Utenriksministeren til WTO-konferanse i Buenos Aires

  07.12.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Bevaring og styrking av WTO er helt avgjørende for norsk handelspolitikk og for norske interesser. En aktiv handelspolitikk forankret i WTO er viktig for vekst i norsk økonomi. Økt proteksjonisme og et svekket internasjonalt handelsregime vil

 • God inntektsvekst i jordbruket

  07.12.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Inntektene per årsverk i jordbruket auka med 2 prosent i 2016, etter to år med sterk inntekts-auke. Inntektsauken var 8 prosent på Jæren, 7 prosent på Vestlandet, 11 prosent i Trøndelag og 1 prosent i Nord-Norge. På Austlandet gjekk inntektene ned

 • Forskning for å utvikle bioøkonomien og redusere klimautslipp fra landbruket

  07.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er bevilget midler til flere store forskningsprosjekter som skal bidra til å utvikle bioøkonomien, og redusere klimautslippene fra landbruket.

 • Svært bekymret for beslutning om Jerusalem

  06.12.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for at den amerikanske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad kan bidra til økt ustabilitet i regionen og føre partene lengre vekk fra forhandlingsbordet. Utestående spørsmål i konflikten mellom

 • Statssekretær Halvorsen til OSSEs ministermøte i Østerrike

  06.12.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltar 7. desember på utenriksministermøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Møtet finner sted i Wien.

 • Kina senker tollsatser for sjømat

  06.12.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Kina signaliserer at de ønsker mer importert sjømat og halverer tollsatsene for flere arter, inkludert fryst atlantisk laks. Nå ventes det at eksporten vil øke kraftig fremover.

 • WTOs 11. ministermøte

  06.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide leder den norske delegasjonen til WTOs 11. ministermøte i Buenos Aires 10.-13. desember.

 • 165 millioner til å styrke profesjonsutdanninger

  06.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Sykepleiere, lærere og ingeniører gjør en svært viktig jobb. Det skal de og andre med profesjonsutdanning gjøre også i fremtiden. For å sikre at utdanningene forbereder studentene på fremtidens arbeidsliv, styrker vi derfor forskningen i

 • Ny rapport viser klar positiv effekt av integreringsmottak

  06.12.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Rambølls ferske rapport viser at tidlig og intensivt kvalifiseringsopplegg i integreringsmottak er positivt, og beboernes forutsetninger ser ut til å styrkes.

 • Målet er null utslipp av plast til havet

  06.12.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge fikk oppslutning om en global målsetting om å stanse utslipp av plast til verdenshavene under FNs Miljøforsamling i Nairobi. Rundt 100 miljøministere fra hele verden deltok på møtet.

 • Festival-Norge blir som før

  06.12.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ber Politidirektoratet (POD) trekke brevet til politidistriktene der direktoratet tolker alkoholloven i skjerpende retning overfor festivalarrangører. I stedet ønsker Amundsen at vurderingene gjøres

 • Grasfôra husdyr preger jordbruket i nord

  06.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De naturgitte forutsetningene for jordbruk synker med breddegraden. I Nordland, Troms og Finnmark er andelen av landets jordbruksareal henholdsvis 7, 3 og 1 prosent. Det viser en fersk arealressursoversikt presentert i NIBIOs fylkesvise

 • Det norske og det europeiske kvalifikasjonsrammeverket kobles sammen

  06.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) beskriver læringsutbytte for norske utdanninger og hvilket kvalifikasjonsnivå man har etter fullført utdanning. Disse kvalifikasjonsnivåene kan nå brukes i hele EU/EØS når

 • Nord-Korea: Ytterligere innstramminger i sanksjonene

  06.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Forskrift av 15. desember 2006 nr. 1405 om sanksjoner og restriktive tiltak mot Nord-Korea er revidert med virkning fra 21. november 2017.

 • Fylkesnytt fra Finnmark 3/2017

  06.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om Malmfuru som skal bli kledning på det nye administrasjonsbygget til Finnmarkseindommen.

 • Samferdselsdepartementets statssekretær Tommy Skjervold i Brussel: diskuterer vinterkompetanse for sjåfører og rettferdig konkurranse om godstransport

  05.12.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Norge er et land med lange vintre og tøffe kjøreforhold vinterstid. Vi må sørge for at alle som kjører på norske veier, og spesielt førere av tunge kjøretøy, har nødvendig kompetanse for å takle disse forholdene. Vi ønsker også strengere regler og

 • Noreg og Færøyane einige om fiskeriavtale

  05.12.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Noreg og Færøyane vart einige om ein bilateral avtale om kvotebyte for 2018.