Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 121-140 av 16460 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Styrkjer og utvidar samarbeidet med kommunane om områdesatsingar

  12.10.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Områdesatsingar er viktig for å skape betre levekår i bestemte bymiljø, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringa foreslår å løyve omlag 170 millionar kroner til områdesatsingar i 2018. Dette er ei auke på 40 millionar

 • Flere får varig tilrettelagt arbeid

  12.10.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen vil at flere skal kunne delta i arbeidslivet, og øker derfor bevilgningene til varig tilrettelagt arbeid. Rundt 200 flere personer som trenger varig tilrettelagt arbeid vil kunne få det neste år.

 • Regjeringa vil styrkje samisk språk og kultur

  12.10.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringa vil ta vare på og styrkje samiske språk. Vi vil derfor auke løyvingane til Sametinget med 5 millionar kroner i 2018, som ein start på oppfølginga av rapporten frå samisk språkutval, Hjertespråket, seier kommunal- og

 • 600 millionar meir til langtidsplanen for forsking og høgre utdanning

  12.10.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil ha meir og betre forsking for å skape framtidsretta jobbar. Ho foreslår å auke løyvingane til oppfølging av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning med 600 millionar kroner i 2018. Løyvingane til forsking og utvikling (FoU)

 • Fjernar avkorting for fosterforeldre

  12.10.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringa foreslår ei overgangsordning slik at fosterforeldre som tar imot dagpengar og arbeidsavklaringspengar ikkje blir avkorta.

 • 1,3 milliarder mer til klima og miljø

  12.10.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringens forslag til budsjett for 2018 har en tydelig klima- og miljøprofil. Det foreslås en rekke klimatiltak som kutter klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt. Dessuten er det tiltak som styrker næringslivets grønne konkurransekraft. Et

 • Økt satsing på sårbare stater og regioner

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke innsatsen for stabilisering i sårbare områder med 280 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen nær tredoble støtten til å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer, som terrorisme, ekstremisme og organisert kriminalitet.

 • Mer gods fra vei til sjø og bane

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Overføring av godstransport fra vei til sjø og bane øker transportsikkerheten og reduserer både slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren. Regjeringen fortsetter satsingen på tiltak som bidrar til overføring i 2018, sier

 • 7,7 milliarder til global helse og utdanning

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Utdanning og helse er en forutsetning for bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse i alle land. Regjeringen vil fortsette å øke støtten til global helse og utdanning og bidra med til sammen 7,7 milliarder kroner i 2018, sier utenriksminister

 • Trønder- og Meråkerbanen: Togtilbudet skal styrkes, men kostnadsøkning i elektrifiseringsprosjektet må håndteres

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringens satsing på jernbane i Trøndelag fortsetter i de kommende årene. Bedre materiell og infrastruktur er vesentlig for å øke kapasiteten. Perspektivene er veldig spennende, men noen utfordringer må løses først, sier samferdselsminister

 • Betydelig styrking av Luftforsvaret

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Luftforsvaret styrkes med 347,2 millioner kroner for å ivareta den operative evnen samtidig med at nye kampfly og nye helikopter fases inn. Regjeringens budsjettforslag legger til rette for at overgangen til F-35 kampfly ivaretas på en god måte.

 • Enova – 2,7 milliarder kroner til fremtidsrettede energi- og klimaprosjekter

  12.10.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å tilføre 2,7 milliarder kroner til Enovas virksomhet. Enova er et sentralt verktøy i regjeringens politikk for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. Regjeringen

 • Etablerer undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

  12.10.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Mange uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten kan forebygges. Regjeringen oppretter derfor en egen undersøkelseskommisjon, og foreslår 20 millioner til etablering og drift i 2018.

 • Tilskudd for å dekke historisk begrunnede pensjonskostnader

  12.10.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å opprette en tilskuddsordning for å dekke pensjonskostnader for ideelle og andre virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester.

 • Regjeringen styrker arbeidet med forebyggende objektsikring

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  I 2018 settes det av om lag 87 millioner kroner til sikring av skjermingsverdige objekter i forsvarssektoren. Regjeringen planlegger med totalt 450 millioner kroner til sikring av skjermingsverdige objekter i forsvarssektoren de neste årene.

 • Flere unge skal komme i jobb og utdanning

  12.10.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Den nye ungdomsinnsatsen skal fra 1. januar 2018 være landsdekkende og gi et tilbud til ungdom som trenger hjelp til å komme i jobb eller skole.

 • Regjeringen vil styrke politiets driftsbudsjett

  12.10.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke politiets driftsbudsjett med 100 millioner kroner i frie driftsmidler i 2018, der politidistriktene skal prioriteres.

 • Historisk kompetanseløft i barnevernet

  12.10.2017 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringa føreslår over 80 millionar kroner til kompetanseheving i det kommunale barnevernet for å hjelpe barn i barnevernet tidlegare og betre.

 • Forsvaret blir grønnere

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Vi fjerner oljefyrer i alle Forsvarets bygg. Forsvaret arbeider målbevisst med å ta i bruk miljøvennlige oppvarmingsmetoder som reduserer utslipp av klimagasser og lokal forurensning, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 • Mer til vedlikehold og beredskap i Forsvaret

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen fortsetter det systematiske og langsiktige arbeidet med å ta igjen det tidligere ikke-finansierte, mangeårige etterslepet på vedlikehold, fylle opp med reservedeler og bygge opp beredskapsbeholdninger. Samtidig legger regjeringen opp til