Økologisk, kulturell og økonomisk bærekraft

Det er et politisk mål å utvikle en rasjonell og markedsorientert reindriftsnæring, som er bærekraftig på lang sikt.

En bærekraftig reindriftsnæring betyr en næring som er både økologisk, økonomisk og kulturelt levedyktig.
En bærekraftig reindriftsnæring betyr en næring som er både økologisk, økonomisk og kulturelt levedyktig. Foto: T. Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt

Økologisk bærekraft innebærer at antallet rein ikke overstiger det beiteområdene tåler, eller kommer i konflikt med andre arters livsgrunnlag. Regulering av beiteantallet og økt oppmerksomhet rundt effekten av inngrep i ressursgrunnlaget – som utbygging eller forurensning – er viktige virkemidler for å sikre økologisk bærekraft. Også næringens egne inngrep, som barmarkskjøring eller gjerdebygging, har betydning. I bunn og grunn dreier det seg om at reindrift må skje på naturens premisser.

Økonomisk bærekraft innebærer at reindriften gir reindriftsbefolkningen et tilstrekkelig livsgrunnlag. Det krever fokus på produktivitet, kostnadseffektivitet, inntektsnivå og inntjeningsevne. Det innebærer også at det må være et rimelig forhold mellom næringens ressursgrunnlag, markedsmuligheter og antallet mennesker næringen skal sysselsette.

Kulturell bærekraft innebærer at det finnes et tilstrekkelig antall mennesker som kan videreføre reindriftstradisjonene. Reindriftspolitikken er uløselig forbundet med et bredere mål om å bevare samisk kultur og tradisjoner.

Målene om økonomisk, økologisk og kulturell bærekraft henger sammen: Økologisk bærekraft gir grunnlag for økonomisk bærekraft, og sammen gir økologisk og økonomisk bærekraft mulighet for å ivareta og utvikle kulturell bærekraft.

Bedre utnyttelse av potensialet for verdiskapning er sentralt. Næringen har stor betydning for opprettholdelse og utvikling av et levende samisk samfunn – økonomisk, sosialt og kulturelt. Stabil sysselsetting og klare rammebetingelser for den enkelte næringsutøver bidrar til at reindriften kan stå frem som sentral bærer av samisk kultur.