Handlingsplan mot villsvin 2020-2024

Handlingsplanen mot villsvin 2020-2024 ble utarbeidet i 2019 av Miljødirektoratet og Mattilsynet etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med følgende organisasjoner og etater: Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norges jeger- og fiskerforbund, Norsvin, Veterinærinstituttet, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Viken.

I november 2023 fikk Mattilsynet og Miljødirektoratet et nytt oppdrag om å revidere Handlingsplanen mot villsvin. Bakgrunnen for behovet for revidert handlingsplan er at det i september 2023 ble påvist afrikansk svinepest på villsvin i Fagersta kommune i Sverige. Denne hendelsen førte til at regjeringen besluttet å ha mål om å utrydde villsvin i Norge. I oppdraget skal Mattilsynet og Miljødirektoratet foreslå tiltak og virkemidler, samt vurdere eventuelle regelverksendringer som er nødvendige for å nå det nye målet.

Mattilsynet har ansvar for beredskap og tiltak mot dyresykdommer som rammer alle dyreslag, inkludert ville dyr. Konsekvensene ved utbrudd av afrikansk svinepest i Norge vil få store samfunnsmessige konsekvenser for svineprodusenter og alle som bor og oppholder seg i aktuelt område. Å utrydde villsvin er et viktig forebyggende tiltak for å redusere risiko for sykdom.

Miljødirektoratet har ansvar for forvaltningen av villsvin som fremmed art, og for regelverk knyttet til villsvin som jaktbar art.

Trondheim og Oslo, 31. januar 2024