Proposisjoner til Stortinget

Prop. 137 L (2022–2023)

Endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smittesporing m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i matloven og kosmetikklova. Det foreslås endringer i matloven og kosmetikklova knyttet til tilsynsmyndighetens behandling av personopplysninger og ansvar ved fare for sykdom hos mennesker. Videre foreslås endringer i matloven § 8 for å gi rettslig grunnlag for å stille ytterligere krav til autorisasjon og krav om vandelskontroll, og endringer i en rekke bestemmelser i matloven for å sikre tydelige forskriftshjemler knyttet til gjennomføring av dyrehelseforordningen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget