Høring: Forslag om endringer i matloven - tydeliggjøring av forskriftshjemler hovedsakelig knyttet til dyrehelse

Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til endringer av enkelte forskriftshjemler knyttet til dyrehelse i matloven. Det foreslås å tydeliggjøre hjemmelsgrunnlagene for gjennomføringen av enkelte bestemmelser i den nye dyrehelseforordningen (EU) 2016/429.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.05.2021

Vår ref.: 20/1331

Forslag til endringer i matloven

Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til endringer av enkelte forskriftshjemler knyttet til dyrehelse i matloven. Det foreslås å tydeliggjøre hjemmelsgrunnlagene for gjennomføringen av enkelte bestemmelser i den nye dyrehelseforordningen (EU) 2016/429.

Høringsnotatet sendes i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 14. mai 2021.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser blir publisert. Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2835442/.

Med hilsen 

Eva H. Ellingsen Grendstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Renate Knive
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Sámediggi - Sametinget
 • Utenriksdepartementet
 • Mattilsynet 
 • Fiskeridirektoratet
 • Tolletaten
 • Landbruksdirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Regelrådet for næringslivet
 • Veterinærinstituttet
 • Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet
 • NINA
 • Nofima AS
 • Nofima Marin
 • Norges fiskerihøgskole
 • Havforskningsinstituttet
 • Forbrukerrådet
 • Statens Legemiddelverk
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Tromsø – Biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Fylkeskommune Viken
 • Fylkeskommune Oslo
 • Fylkeskommune Innlandet
 • Fylkeskommune Vestfold og Telemark
 • Fylkeskommune Agder
 • Fylkeskommune Rogaland
 • Fylkeskommune Vestland
 • Fylkeskommune Møre og Romsdal
 • Fylkeskommune Trøndelag
 • Fylkeskommune Nordland
 • Fylkeskommune Troms og Finnmark
 • Dyrevernalliansen
 • NOAH - for dyrs rettigheter
 • Akademikerne
 • Den Norske Veterinærforening
 • Norsk hestesenter
 • Norges Bondelag
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Dyrepleier og Assistent Forening
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norsk Minigrisforening
 • VKM
 • Debio
 • Tangen dyrepark (tidl. Amadeus).
 • ANIMALIA
 • Cirkus Arnardo
 • Cirkus Zorba
 • Det Norske Travselskap
 • GENO
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • KOORIMP
 • Kristiansand Dyrepark AS
 • Langedrag Naturpark
 • Merano, Norges National Cirkus AS
 • Namsskogan familiepark
 • Norges Alpakkaavlslag
 • Norges birøkterlag
 • Norges brevdueforbund
 • Norges Fjordhestlag
 • Norges Hovslagerforening
 • Norges hundekjørerforbund
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Kaninavlsforbund
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Rytterforbund
 • Den Norske Alpakkaforening
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk Hjorteavlsforening
 • Norsk Hjortesenter
 • Norsk Islandshestforening
 • Norsk Jockeyklub
 • Norsk Kennel Klub
 • Norsk Rasefjærfeforbund
 • Norsk Rikstoto
 • Norsk Sau og Geit
 • Norsk Villsaulag
 • Norske Landbrukstenester
 • Norske Rasekatters Riksforbund
 • Norske Reindriftsamers Landsforbund
 • Norske Samers Riksforbund / Norgga
 • Norsvin
 • Nortura SA
 • Oslo reptilpark
 • Polar Zoo
 • Q-meieriene
 • Rådet for Dyreetikk
 • Tine SA
 • TYR - Norsk Kjøttfeavlslag
 • Vassfaret Bjørnepark
 • VESO
 • ALS Laboratory Group Norway A
 • Bellona
 • Bioforsk
 • Biotec Pharmacon ASA
 • Brønnbåteiernes forening 
  + Fraktefartøyenes Rederiforening
 • Fremtiden i våre hender
 • Greenpeace
 • Kultiveringsanleggenes forening
 • Kunnskapssenter for laks og vannmiljø
 • Kystlab
 • LABforum
 • LabNett AS
 • Labora AS Analyselaboratorium
 • Legemiddelindustrien
 • Natur og ungdom
 • Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag
 • Norges fiskarlag
 • Norges kystfiskarlag
 • Norges sjømatråd
 • Norsk Biologforening
 • Norsk Industri
 • Norske Lakseelver
 • Sjømatbedriftene
 • Patogen analyse AS
 • Rådgivende biologer AS
 • SINTEF Fiskeri og havbruk
 • Sjømat Norge
 • Tekna havbruk og fiskehelse
 • WWF
 • AquaGen
 • Salmobreed
 • Mowi stamfisk
 • Vestfold Fuglehundklubb
 • Matmerk
 • Synnøve Finden ASA 
 • Personvernkommisjonen