Delegering av myndighet etter straffeprosessloven § 118 og tvisteloven § 22-3 til å gi samtykke til at opplysninger omfattet av lovbestemt taushetsplikt i saker om landdyr etter dyrevelferdsloven kan føres som bevis

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 12. desember 2023 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 118 og lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov