Straffeprosessloven

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser