§ 456 - Spørsmål om registervask i forbindelse med gjeldsordningssøknader

Saksnummer: 200601113
EP VIL/BS

 

Dato: 16.03.2006

 

Spørsmål om registervask i forbindelse med gjeldsordningssøknader

Vi viser til brev 26. januar 2006 med spørsmål om straffeprosessloven § 456 sjette ledd kan brukes som hjemmel for å utlevere opplysninger om gjeldsordningssøkeres inntektsforhold, formuesforhold og avholdte utleggingsforretninger til bruk for andre namsmyndigheter i gjeldsordningssaker.

Straffeprosessloven § 456 sjette ledd første punktum lyder:

”Innkrevingssentralen kan uten hinder av taushetsplikt innhente og utlevere opplysninger om skyldneres inntekts- og formuesforhold og om avholdte utleggsforretninger til bruk for andre namsmyndigheters tvangsfullbyrdelse.”

Det følger av ordlyden at adgangen til å innhente og utlevere opplysninger om skyldneres inntekts- og formuesforhold og om avholdte utleggsforretninger til bruk for andre namsmyndigheter er begrenset til tvangsfullbyrdelsessaker.

At bestemmelsen er begrenset til saker om tvangsfullbyrdelse, fremgår også av forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 66 (2004-2005) side 43.

Spørsmålet om adgangen til å utlevere taushetsbelagte opplysninger i gjeldsordningssaker reguleres av gjeldsordningsloven § 2-1 tredje ledd. Etter gjeldsordningsloven § 2-1 annet ledd første punktum skal en søknad om gjeldsforhandling inneholde opplysninger om skyldnerens inntekter, formue, gjeld, leveomkostninger og annet som kan være av betydning for saken. Etter § 2-1 tredje ledd skal skyldneren avgi skriftlig erklæring om at namsmyndighetene kan innhente opplysninger som nevnt i annet ledd uten hinder av taushetsplikt hos dem som har slike opplysninger om skyldneren. Det heter om tredje ledd i Ot.prp. nr. 81 (1991-92) på side 55:

”Taushetsplikt som er satt av hensyn til skyldneren oppheves ved skyldnerens erklæring. Meningen er at namsmyndighetene skal ha samme adgang til nødvendige opplysninger som skyldneren selv.”

Bestemmelsen i gjeldsordningsloven § 2-1 tredje ledd innebærer en vidtgående rett til å utlevere taushetsbelagte opplysninger i gjeldsordningssaker. Etter vårt syn gir bestemmelsen adgang til utlevering av taushetsbelagte opplysninger også der hvor den som utleverer opplysningene til namsmyndigheten, har innhentet dem fra et annet organ. Bestemmelsen åpner derfor etter vårt syn for at Statens innkrevingssentral kan utlevere taushetsbelagte opplysninger om forhold som nevnt i gjeldsordningsloven § 2‑1 annet ledd til en alminnelig namsmyndighet til bruk i en gjeldsordningssak. Forutsetningen er selvsagt at skyldneren har avgitt skriftlig erklæring som nevnt i gjeldsordningsloven § 2-1 tredje ledd.