Stáhtaráđđi

Stáhtaráđđečoahkkin dollojuvvo dábálaččát bearjadaga diibmu 11.00, Stáhtaráđđesáles Gonagasa šloahtas Oslos.

Stáhtaráđđečoahkkin dollojuvvo dábálaččát bearjadaga diibmu 11.00, Stáhtaráđđesáles Gonagasa šloahtas Oslos.

Ráđđehus lea áššiid ovdagihtii digaštallan politihkalaččat, maŋemusat go ráhkkanii stáhtaráđđái ráđđehuskonferánssas beaivvi ovdal. Danne eai leat digaštallamat stáhtaráđđečoahkkimiin, muhto Gonagas sáhttá jearrat áššiin. Áššit leat guovtti váldooasis.

 Álggos lea logaldallan mas stáhtaráđđi čálalaččat čilge ášši ja iežas árvvoštallamiid. Das maŋŋil lea rávvenoassi mas stáhtaráđđi departemeantta olis muitala mo son rávve áššiin bargat.

Stáhtaráđđečoahkkima vuohki lea ahte Gonagas vuoruid mielde jearrá leatgo áššit departemeanttain. Stáhtaráđit geain leat áššit, namuhit áššiid. Go Gonagas lea duođaštan áššiid dohkkeheami, de lea mearrádus dahkkojuvvon. Stáhtaráđđečoahkkima beavdegirjji vuolláičállá Gonagas ja buot ráđđehusmieldelahtut geat oassálaste čoahkkimis. Gonagas ii dovdda áššiid ovdagihtii ovdalgo dat ovdanbuktojuvvojit, muhto stáhtaministaris leat juohke mánu ságastallamat Gonagasain gažaldagain main lea prinsihpalaš mearkkašupmi.

Makkár áššit meannuduvvojit stáhtaráđis?
Vuođđolágas § 28 daddjo Stáhtaráđđi galgá mearridit áššiin mat leat dehálaččat, dat mearkkaša mearrádusaid gonagaslaš resolušuvnnain. Dán meannudanvuogi mearkkašupmi lea vuosttažettiin dat ahte stáhtaráđđeáššit virggálaččat meannuduvvojit dievas ráđđehusas eaige dušše dan stáhtaráđis geasa mearrideapmi gullá. Dat ahte ášši meannuduvvo stáhtaráđis, mearkkaša maid ahte dat automáhtalaččat boahtá parlámentáralaš bearráigeahču vuollái go Stuorradiggi guorahallá stáhtaráđđebeavdegirjjiid.

Vuođđolágas leat ovdamearkkat makkár áššit leat dehálaččat, nappo nammadeamit stáhtalaš ámmáhiidda, ja árpmihanáššit. Eará áššit mat stáhtaráđis meannuduvvojit leat láhkaevttohusat, juolludanevttohusat, stuorradiggedieđáhusat, Stuorradikki láhkamearrádusaid dohkkeheapmi, provisoralaš muddedallamat ja áššit mas Gonagasas lága bokte lea mearridanváldi.

Earret dáid de lea árvvošteapmi vuođđun das makkár áššit leat nu dehálaččat ahte Stáhtaráđis fertejit meannuduvvot. Šiehtadusaid dahkat eará riikkaiguin dahje rikkaidgaskasaš organisašuvnnaiguin, sáhttet leat dehálaš áššit. Váldesirdin Gonagasas galgá mearriduvvot stáhtaráđis. Ođđa fásta stivrrat ja ráđit mearriduvvojit dávjá gonagasa resolušuvnnain. Nu dahkkojit maiddái ovttaskasmearrádusat váidagiid oktavuođas áššiin maid stáhtaráđđi álggos lea mearridan su iežas departemeanttas, jus fal váidinriekti ii leat lágaid dahje láhkaásahusaid vuostái.

Stáhtaráđđeáššit leat unnon maŋemus jagiid oppalaččat, earret eará dan dihtii go stáhtas eai leat šat nu ollu virggit mat leat ámmáhat, ja dan dihtii go oallut áššesurggiin lea mearridanváldi sirdojuvvon vuolit dássái.

Stáhtaráđi čálli lea ráđđehusráđđi, Stáhtaministara kantuvrra hálddahuslaš hoavda.