Heahtegearggusvuođafoanda lasihuvvo 20 miljovnna ruvnnuin

Dát sisdoallu lea eanet go 1 jagi boaris. Danne sáhttet dieđut leat boarásmuvvan.

Stuoradiggi lea odne čuovvulan ráđđehusa evttohusa ahte lasihit 20 miljovnna ruvnnu heahtegearggusvuođafondii. Liigeruhta galgá boazodolliid veahkehit dan erenoamáš váttis dilis mas sii dál leat, ja láhčit elliide ja boahttevaš buvttadeapmái buoret dili.

– Lean hui ilus go Stuoradiggi ná johtilit čuovvulii ráđđehusa evttohusa ahte juolludit liigeruđa heahtegearggusvuođafondii. Liigeruđain lea dál vejolaš boazoeaiggádiid veahkehit vai guohtunroasu nagodit hálddašit,  dadjá eanadoallo- ja biebmoministtar Olaug Bollestad.

Dálvvi mielde lea guohtunroassu ovdánan heajut guvlui. Bohccuide lea šaddan áin váddásat gávdnat biebmu. Boazodoalloeiseválddiid maŋimuš raporttaid mielde sáhttá guohtunroassu bistit gitta cuoŋománu/miessemánu molsašupmái. Mađi guhkit guohtunroassu bistá, dađi váddáset dilli šaddá boazoeaiggádiidda. Ráđđehus evttohii mannan bearjadaga Stuoradiggái ahte lasihit heahtegearggusvuođafondii 20 miljovnna ruvnnu. Lassiruđat galget ruhtadit heahtedoaimmaid, nu go fuođđariid ja fievrrideami.  

Boazodoallošiehtadusas lea heahtegearggusvuođafoandda liigeruđaiguin sullii 40 miljovnna ruvnnu maiguin lea vejolaš ruhtadit iešguđet doaibmabijuid hálddašit guohtunroasu. Šiehtadallanbeliid váldovuoruheapmi lea juolludit doarjagiid oastit boazofuođđariid. Buohkat geat leat ohcan ruhtadoarjaga biebmat bohccuid ja geaid ohcamat leat dohkkehuvvon, ožžot ruđaid ovdal beassážiid.   

Maŋimuš vahkuid lea boahtán ovdan ahte boazoeaiggádat dárbbašit maid veahki fievrridit fuođđariid ealuide. Ollu ealut leat guhkkin eret biilageainnuin. Šiehtadallanbealit, NBR ja EABD, mearridedje mannan bearjadaga várret ruđaid fievrridit fuođđariid Guovdageainnus ja Kárášjogas dohko gosa bohccot leat. Bearjadaga veaigin ledje helikopterat loktanan. Mannan vahkkoloahpa leat sullii 150 tonna fievrriduvvon. Mihttomearri lea fievrridit 250 tonna ovdal beassážiid.

– Mu mielas lea leamaš dehálaš ahte heahtedilli meannuduvvo gustovaš struktuvrraid siskkobealde. Šiehtadallanbealit leat ovttaoaivilis mo guohtunroassu galgá hálddašuvvot. Ovttasbargu NBR:n lea buorre ja konstruktiiva. Eanadoallodirektoráhta ja fylkkamánnit, ovddasvástideaddji ovttadagat, čuovvulit dađis šiehtadallanbeliid soahpamušaid. Eanadoallodirektoráhta ja Fylkkamánni leat bargan buori barggu ja njuovžilit meannudan ohcamušaid vai boazoeaiggádat ožžot doarjaga ovdal beassážiid. Ovttasbarggu boađus lea ahte doarjagat máksojuvvojit johtilit ja ahte fuođđarat fievrriduvvojit helikopteriin, dadjá Olaug Bollestad.