Informašuvdnahoavda Arvid Samland

Informašuvdnahoavda Arvid Samland

Portrettbilde av Arvid Samland

E-poasta: arvid.samland@ed.dep.no
Telefovdna: 22 24 61 66
Mátketelefovdna: 93 05 14 58