Ossodatdirektevra Henrik Einevoll

Ossodatdirektevra Henrik Einevoll

Gávpepolitihkalaš sekšuvdna

E-poasta: Henrik.Einevoll@lmd.dep.no
Telefovdna: (+47) 22 24 91 59
Mátketelefovdna: (+47) 977 82 226