Ekonomiijasekšuvdna

Ossodatdirektevra Linda Olaug Løvaas

Bušeahttaovttadat

Oktiiordnet stáhtabušeahta ráhkadeami, oktiiordnet departemeantta ja Norada eará bušeahttaproposišuvnnaid ja stáhtarehketdoalu. Oktiiordnet gulahallama Riikkarevišuvnnain, Finánsadepartemeanttain ja eará departemeanttaiguin bušeahttaáššiid ja dakkáraččaid olis. Neavvut fágaossodagaid ja olgoriikastašuvnnaid ekonomiijastivremii ja bušeahttaáššiide guoski njuolggadučohkiid ja instrukssaid birra. Ekonomiija stivrejupmi ja dábálaš bušeahttagažaldagat. Divattariffa.

Rehketdoalloovttadat

Departemeantta iežas rehkedoallu, dás maiddái máksingaskkusteapmi, báŋkošiehtadusat, báŋkofápmudusat, vuogádat- ja doaibmaovddasvástádus ekonomiijavuogádagain Agresso/UD-Regn, dás maiddái oahpahusas, integrerejuvvon doarjjamodulas Agressos, rehketdoallosuorggi bargovugiid ráhkadeapmi, dieđiheapmi, dárkkisteapmi ja oaivadeapmi stašuvnnaid rehketdoalu oktavuođas. Dieđiheapmi finánsadepartementii ja daid njuolggadusčohkiid ja bagadusaid čuovvoleapmi mat leat stáhta rehketdoallodoaimma várás ekonomiijanjuolggadusaid vuođul. Departemeantta kredihttakoarta- ja mátkedoaimmahatsoahpamuš ja vel departemeantta mátkerehkegiid dárkkisteapmi ja buhtadeapmi.

PTA-ovttadat

Doarjjahálddašanreaiddu PTA doaimmas doallan, dás maiddái oahpahusa ja bagadallama doaibmadeapmi. PTA viidáset ovddideapmi, dás maiddái dan heiveheapmi eará IT-vuogádagaide ja ođđa doarjjaortnegiidda. Hálddašandagaldumit.

Riikkaidgaskasaš stáhtaorganisašuvnnaide/RIO olbmuidháhkama ovttadat

Riikkaidgaskasaš organisašuvnnaid virggiid almmuhit ja daidda gávdnat Norgga kandidáhtaid ja daid čuovvolit. Junioráššedovdiortnet ONii ja Norgga kandidáhtat ONa ráfikorpsii.