Historjjálaš arkiiva

Beaiveruhta lasihuvvo jagi lohppii

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Bargo- ja sosiáladepartemeanta

Ráđđehus evttoha guhkidit beaiveruhtaáigodaga ja bajidit beaiveruhtamáksomeari, ja áigu danne ovddidit Stuoradiggái bušeahttaevttohusa vai ortnet guhkiduvvo jagi lohppii.

– Mii leat álggu rájes juo oaivvildan ahte bajiduvvon beaiveruhtamáksomearri lea gaskaboddosaš doaibmabidju. Stuoradiggi lea mearridan ahte ortnet galgá gustot golggotmánu 31.beaivvi rádjai, muhto mii leat maid cealkán ahte doaibmabijuid ferte árvvoštallat dili ektui, cealká bargo- ja sosiálaministtar Torbjørn Røe Isaksen. Ja joatká: Mii guhkidat gaskaboddosaš beaiveruhtaortnega jagi lohppii. Dat addá buoret einnostahttivuođa sidjiide geat ožžot beaiveruđaid, cealká bargo- ja sosiálaministtar Torbjørn Røe Isaksen.

Gaskaboddosaš beaiveruhta bajiduvvo 80 prosentii, eanemusat 3G. Muđui dahká beaiveruhta 62,4 proseantta ollislaš jahkeboađus.

– Ráđđehusa deháleamos bargu lea hálddašit korona-njoammudávdda ja sihkkarastit bargosajiid. Mii fertet ovddidit buriid doaimmaid ja eanebuid doarjut. Danne leat mii ealáhusaid veahkehan vai cevzet koronadilis, ja seammás fuolahan ahte sidjiide geat ožžot beaiveruđaid galgá šaddat álkit loktet gelbbolašvuođa.  Ráđđehusa mielas lea dehálaš čuovvut mielde mo bargomárkandilli ovdána, dadjá bargo- ja sosiálaministtar.