Historjjálaš arkiiva

IMF vuarjasjimmiem buakta nöörjen ekonomijeste

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Ruhtadandepartemeanta

Akte delegasjovne dehtie Gaskenasjovnale valutafoenteste, IMF, aktem lahtestimmiem deelli nöörjen ekonomijen jïh ekonomeles politihken bïjre Finansedepartemeentese daan biejjien. Lahtestimmie IMF'ste lea akte vihkeles raerie dennie ekonomeles jïh politihkeles digkiedimmesne Nöörjesne. Manne geerjene ihke IMF dåarjoem vadta åejviebïhkedasside Reerenassen ekonomeles politihkesne, finanseministere Sigbjørn Johnsen jeahta.

Akte delegasjovne dehtie Gaskenasjovnale valutafoenteste, IMF, aktem lahtestimmiem deelli nöörjen ekonomijen jïh ekonomeles politihken bïjre Finansedepartemeentese daan biejjien. Lahtestimmie IMF'ste lea akte vihkeles raerie dennie ekonomeles jïh politihkeles digkiedimmesne Nöörjesne. Manne geerjene ihke IMF dåarjoem vadta åejviebïhkedasside Reerenassen ekonomeles politihkesne, finanseministere Sigbjørn Johnsen jeahta.

Delegasjovne lea Nöörjesne goh akte bielie dehtie sïejhme Artikkel IV-konsultasjovneste. IMF-delegasjovne vihteste nöörjen ekonomijine lea hijven. Dorjemasse åejvielaanteekonomijesne læssene, jïh barkoenamhtahvoete jïh inflasjovne leah vuelege. Delegasjovne veanhtede daate lissiehtimmie åejvielaanteekonomijesne sæjhta lïhke årrodh sov histovreles gaskemedtiem dan lïhkemes båetijen aejkien.

IMF aaj såemies vaahrabiehkide tjuvtjede mah maehtieh guvviem jarkelidh. Nöörjen ekonomije lea prååsehke dastegh vaenebe gihtjeme sjædta eksportevaaroej mietie, jïh åljaåasah vueliehkåbpoe sjidtieh. Sæjhta sagke vïerrrebe sjïdtedh dagkari heannadimmiej mænngan dastegh gihtjeme gåetiemaarkedesne geahpene jallh banghkh dåeriesmoerh åadtjoeh jïjtjemse finansieradidh ålkone.

- Nöörje ij leah isoleradamme destie mij dennie jeatjah veartenisnie heannede. Mijjen bööremes vaarjelimmie lea öörnegem utnedh jïjtse gåetesne. Manne sïemes IMFine ihke vihkeles åljabeetnegidie vååregelaakan nuhtjedh, juktie gïehtelimmieh dåarjedidh mah leah gaahtjemen nuelesne. IMF sov dåarjoem dahkoenjoelkedassese vadta, jïh olles mijjieh beetnegh nuhtjh daan njoelkedassen ålkolen löönemeöörnegi jallh orre foenti tjïrrh. Destie geerjene, finanseministere Sigbjørn Johnsen jeahta.

Lahtestimmesne IMF-delegasjovne dam vaahram tjïerteste mij lea ektiedamme jolle gåetieåaside jïh akten jolle laajkoedaltesasse nöörjen gåetieguentine. Delegasjovne laakeraeriestimmide dåarjede mah sijhtieh jiehtedh daate sjïehtesjimmie kapitalekrïevenassijste dehtie Basel III/CRD IV, verkebe jåhta Nöörjesne goh jeatjah laantine. Dah aaj buerie båeteme vaajtelieh dejtie aadtjen buakteme alternatijvide juktie vaahravæktojde gåetielöönemidie nænnoestehtedh, dah raeriestamme jarkelimmieh petroleumeskaehtesne jïh jarkelimmieraeriestimmie aarvoebïejemen bïjre sekundæregåetijste jïh jielemeeekijste formueskaehtesne.

Vijriesåbpoe IMF tjïerteste vihkeles dah noerhtelaanth råajvarimmiej bïjre laavenjostoeh, juktie finansielle stabiliteetem gorredidh.

- Manne geerjene ihke IMF dam vihkeles juhtije noerhtelaanti laavenjostoem dåarjede, juktie gorredidh aaj filijaalh ålkoelaanten baanghkijste aktem lååjkedimmievuekiem utnieh mij lea Nöörjen njoelkedassi mietie, finanseministere Sigbjørn Johnsen jeahta.

IMF-delegasjovne tjïerteste daate vaahra jïh båetijen aejkien finansielle åeliedimmieh darjoeh guktie bööremes åtnoem åljabaalhkijste utnedh dam veanhtadamme dïenesten nuelesne Staaten pensjovnefoenteste ålkoelaante. Daate sæjhta dovne dïedtegem læjnoedidh gaahtjemeprååsehke gïehtelimmiej vööste, jïh tjerkebelaakan buektiehtidh negatijve ierielimmieh dåastodh båetijen aejkien.

Delegasjovne vïhtesje dan åvteste årrojh ahkedh båarasåbpoe sjidtieh dle dïhte guhkies haestemh finansepolitihkesne vadta.

Daate vuesehte ihke daerpies åljabaalhkide jïh råajvarimmide vååregelaakan nuhtjedh mah jolle fasseldimmiem dåarjedieh.

Delegasjoven sæjhta daan giesien aktem vijriesåbpoe reektehtsem darjodh, maam edtja digkiedidh IMFn ståvrosne tjaktjese.


______________