Historisk arkiv

IMF med vurdering av norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet, IMF, overleverte i dag en uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk til Finansdepartementet. – Uttalelsen fra IMF er et viktig innspill i den økonomiske og politiske debatten i Norge. Jeg er glad for at IMF gir støtte til hovedlinjene i Regjeringens økonomiske politikk, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Delegasjonen er i Norge som en del av den ordinære Artikkel IV-konsultasjonen. IMF-delegasjonen konkluderer med at norsk økonomi klarer seg godt. Produksjonen i fastlandsøkonomien øker, og arbeidsledighet og inflasjon holder seg lav. Delegasjonen venter at veksten i fastlandsøkonomien vil holde seg nær sitt historiske gjennomsnitt den nærmeste tiden framover.

IMF peker imidlertid også på enkelte risikomomenter som kan endre bildet. Norsk økonomi er sårbar overfor lavere etterspørsel etter eksportvarer og lavere oljepriser. Virkningene av slike hendelser vil forsterkes dersom etterspørselen i boligmarkedet skulle gå ned eller bankene får problemer med å finansiere seg ute.

– Norge er ikke isolert fra det som skjer i resten av verden. Vår beste beskyttelse er å holde orden i eget hus. Jeg er enig med IMF i at forsiktig bruk av oljepenger er viktig for å støtte opp under konkurranseutsatte virksomheter. IMF gir sin støtte til handlingsregelen og til at vi ikke bruker penger utenom denne regelen gjennom låneordninger eller nye fond. Det er jeg glad for, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I uttalelsen påpeker IMF-delegasjonen risikoen knyttet til høye boligpriser og et høyt gjeldsnivå i norske husholdninger. Delegasjonen støtter lovforslagene som innebærer en noe raskere implementering av kapitalkravene fra Basel III/CRD IV i Norge enn i andre land. De ønsker også velkommen de nylig fremlagte alternativene for å styrke risikovektene for boliglån, de foreslåtte endringene i petroleumsbeskatningen og forslaget til endringer i verdsetting av sekundærboliger og næringseiendom i formuesskatten.

Videre understreker IMF viktigheten av at de nordiske landene samarbeider om tiltak for å sikre finansiell stabilitet.

– Jeg er glad for IMFs støtte til det viktige pågående nordiske samarbeidet for å sikre at også filialer av utenlandske banker har en utlånspraksis som er i tråd med regelverket i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

IMF-delegasjonen argumenterer for at risiko og framtidige finansielle forpliktelser trekker i retning av å holde bruken av oljeinntekter under forventet avkastning av Statens pensjonsfond utland. Dette vil både dempe presset mot konkurranseutsatte virksomheter og styrke evnen til å møte negative sjokk i framtiden.

Delegasjonen merker seg at en aldrende befolkning bidrar til langsiktige utfordringer i finanspolitikken. Dette understreker behovet for tilbakeholdenhet i bruken av oljeinntekter og for tiltak som understøtter høy sysselsetting.

Delegasjonen vil i løpet av sommeren utarbeide en mer omfattende rapport som skal diskuteres i IMFs styre til høsten.

______________