Historjjálaš arkiiva

Láhkaásahus álbmotoasseruđa birra čavgejuvvo hehtten dihte boasttugeavaheami

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

-Álbmotoasseruhta lea dehálaš ja dárbbašlaš ruhtagáldu báikkálaš joavkkuide ja servviide. Dalle go mii jagi 2012 oaččuimet cavgilemiid ahte ortnet geavahuvvo boastut, de leai midjiide dehálaš álggahit doaimmaid sihkkarastit ahte ortnet vuoruhuvvo ulbmiljovkui, cealká kulturministtar Hadia Tajik.

-Álbmotoasseruhta lea dehálaš ja dárbbašlaš ruhtagáldu báikkálaš joavkkuide ja servviide. Dalle go mii jagi 2012 oaččuimet cavgilemiid ahte ortnet geavahuvvo boastut, de leai midjiide dehálaš álggahit doaimmaid sihkkarastit ahte ortnet  vuoruhuvvo ulbmiljovkui, cealká kulturministtar Hadia Tajik.

Álbmotoasseruhtaortnet álggahuvvui jagi 2009 ja dan rájes lea juogaduvvon 1109 miljovnna kruvnnu báikkálaš joavkkuide ja servviide. Ortnet veahkeha ruhtadit čuojahanjoavkkuid, valáštallanservviid ja eará eaktodáhtolaš veahkkejoavkkuid miehtá riikka. Rievdadusat mat dál mearriduvvojit sihkkarastet ahte álbmotoasseruhta bissu ortnegiin maid lea álki oažžut ja mii ii leat byrokráhtalaš.  Seammás nannejuvvo stáhtalaš bearráigeahčču eastadit boasttugeavaheami ja ávddahis geavaheddjiid.

Vuorbádan- ja vuođđudusbearráigeahčču (LS) šaddá ortnega ođđa bearráigeahččoorgána. Bearráigeahččoorgánas lea viiddis diehtu ja máhtu eaktodáhtolaš suorggis ja oažžu dál beaktilis reaiddu mii galgá eastadit boasttugeavaheami, ja buorebut fuomášit vejolaš boasttugeavaheami ja čavgadit ráŋggáštit boasttugeavaheami.

LS oažžu earret eará vejolašvuođa lihcut organisašuvnnaid main ii leat servodatberošteaddji ulbmil, giddejuvvon ustitvuođaservviid, organisašuvnnaid main ii leat duohta eaktodáhtolaš ulbmil dahje geat geavahit álbmotoasseruđa beavttálmahttit giddejuvvon joavkkuid.

LS sáhttá maid áššemeannudeami oktavuođas gáibidit ahte organisašuvnnat geat balahuvvojit boastut geavahit ortnega duođaštit ahte sii leat čuvvon njuolggadusaid. Bearráigeahčču sáhttá maid bissehit álbmotoasseruhtamávssu jos boasttugeavaheapmi balahuvvo. Jos LS fuomáša ahte ruđat leat boastut geavahuvvon, de sáhttet sii lihcut organisašuvnna viđa jahkái ja gáibidit máksit ruđaid ruovttoluotta.