Historisk arkiv

Innstramming i forskrift om grasrotandel for å hindre misbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

-Grasrotandelen er en viktig og kjærkommen finansieringskilde for lokale lag og foreninger på grasrota. Da vi i 2012 mottok tips om misbruk av ordningen, var det derfor viktig for oss å iverksette tiltak for å sikre at ordningen forbeholdes de tiltenkte mottakerne, sier kulturminister Hadia Tajik.

Endret forskrift (.pdf)

Grasrotordningen ble opprettet i 2009 og har siden da delt ut over 1109 millioner kroner til lokale lag og foreninger. Denne ordningen bidrar til å finansiere blant annet korps, idrettslag og speidere over hele landet. Endringene som nå vedtas sikrer at grasrotandelen forblir en lavterskelordning uten unødig byråkrati. Samtidig styrkes den statlige kontrollen med ordningen for å forebygge illojale tilpasninger og misbruk.

Lotteri- og stiftelsestilsynet (LS) blir nytt tilsynsorgan for ordningen. Tilsynet har bred erfaring med, og god kjennskap til, frivillig sektor og får nå flere slagkraftige verktøy som skal bidra til å forebygge misbruk, gjøre det enklere å oppdage misbruk og å sanksjonere misbruk mer effektivt.

LS får blant annet mulighet til å stenge ute organisasjoner som ikke har et allmennyttig formål, lukkede venneklubber, organisasjoner som ikke har reell frivillig innsats eller som bruker grasrotandelen til å berike en lukket krets.

Som ledd i sin saksbehandling kan LS kreve at organisasjoner som mistenkes for misbruk av ordningen dokumenterer at de har operert i tråd med reglene. Tilsynet kan også midlertidig stanse utbetaling av grasrotmidler ved mistanke om misbruk. Hvis LS finner at misbruk har foregått, kan de stenge organisasjonene ute fra ordningen i inntil fem år og kreve utbetalte midler tilbakebetalt.