Raporttat

Dain siidduin gávnnat don bajilgova vállju raporttain maid Stáhtaministara kantovra ja departemeantaene leat ráhkadan dahje mat leat addon dohko.
Don sáhtát ráddjet obbalaš bajilgova go geavahat ozána olgeš spálttas.

Čájeha 61-80 oktiibuot 1834 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • To statsråder møtte Samarbeidsforum mot fattigdom

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møtte Samarbeidsforum mot fattigdom 23. september. Tema for møtet var bolig. Møtet ble ledet av kommunal- og moderniseringsministeren, som innledet med å

 • Internationála Ibsenbálkkašupmi ja Internationála Ibsenstipeanddat

  Stuoradikki stáhtabušeahta 2007 oktavuođas mearriduvvojedje Internationála Ibsenbálkkašupmi ja Internationála Ibsenstipeanddat.

 • Stuorradiggedieđáhus giela birra

  Stuorradiggedieđáhus váldá ovdan beliid giellapolitihkas maid ii leat áigeguovdil dahje relevánta reguleret lágain.

 • Obbalaš giellaláhka

  Ráđđehus áigu ovddidit evttohusa ođđa obbalaš giellaláhkii.

 • NHO Kurs: Ansvarlig næringsliv i internasjonal handel

  Kurset vil gi kunnskap om internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og metoden risikobaserte

 • Boklansering: Næringsliv og menneskerettigheter

  Forfatterne vil selv presentere boken på lanseringen, etterfulgt av en interessant paneldebatt rundt spørsmålet: Hva er forventningene til næringslivet, og hvordan skal disse innfris? Arrangementet er åpent for alle. For mer informasjon og påmelding

 • Hva er bakgrunnen for endret forvaltning av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne?

  Siden 2008 har Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond forvaltet den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Men i 2017 vedtok Stortinget at stiftelsen ikke lenger skulle motta disse midlene over statsbudsjettet. Etter dialog med

 • Čearddalaš vealaheapmi

  Buohkain galget leat seammá vuoigatvuođat, geatnegasvuođat ja vejolašvuođat fuolatkeahttá čearddalaš gullevašvuođas. Vealahanláhka suddje čearddalaš vealaheami vuostá.

 • Hei, verden!

  Velkommen til Nettsteder Regjeringen. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!

 • Giellapolitihkka

  Giellapolitihka váldoulbmil lea sihkkarastit buresdoaibmi dárogiela buot servodatsurggiin.

 • Monica Mæland vil lære av Molde

  – Her henter jeg masse inspirasjon. Molde er en av kommunene som har null bostedsløse. Det er bra og et mål for alle, sa Mæland. Hun besøkte blant annet Halvveishuset midt i Molde, hvor kommunen følger opp vanskeligstilte med bolig og tjenester. NRK

 • Doarjja Norgga falástallanlihttui ja olympia ja paralympia komiteai (NFL)

  Norgga falástallanlihttu ja olympia ja paralympia komitea (NFL) lea eanemus guovddáš ovttasbargoguoibmi eiseválddiide doaimmaid bealde.

 • Earenoamáš falástallandoaimmat

  Sávrudanávdnasiid eastadeapmi, doarjja searvadahttinbargui falástallanservviide, doarjja joavkkuide geain leat earenoamáš dárbbut ja astoáiggedoaimmat mánáide ja nuoraide.

 • Riikkaidgaskasaš valáštallanovttasbargu

  Kulturdepartemeanta lea searvan riikkaidgaskasaš ovttasbargui valáštallansuorggis. Departemeanta lea mielde Eurohpáráđis ja máŋggaid sávrudanmirkkuid vuosttildanbargguin ja valáštallanrusttegiid ovttasbarggus. Dan lassin lea eiseválddiid dásis

 • Dán mearkkaša DAB dutnje

  2017:s giddejuvvojedje analoga FM-neahtat riikkaviidosaš rádioi. Smiehtat go maid nuppástuhttin mearkkaša dutnje? Dáppe gávnnat vástádusaid digitála rádiomolsuma birra.

 • Kulturdepartemeantta historjá

  Kulturdepartemeanta ásahuvvui 1982:s Kultur- ja dieđadepartemeantan. Dassážii lei Girko- ja oahpahusdepartemeanttas leamaš nationála váldoovddasvástádus kulturáššiin Norggas. Das rájes lea departemeanta rievdadan nama ja bargosuorggi máŋgii.

 • Falástallanrusttegat

  Spealloruđat falástallanrusttegiid huksemii ja divodeapmái ásahit infrastruktuvrra mii dagaha álbmogii vejolašvuođa doaimmahit iežas organiserejuvvon doaimmaid ja doaimmaid eaktodáhtolaš miellahttovuođustuvvon falástallama bakte.

 • Ledig plass på kurs i ansvarlig næringsliv

  Kurset har vært fullt, men grunnet nylig avmelding har vi ledig plass for en bedrift til. Kurset gir innføring i internasjonale standarder og relevante verktøy av ledende personer på området, inkludert Kontaktpunktets leder Frode Elgesem. Kurset

 • Eaktodáhtolašguovddážat

  Eaktodáhtolašguovddážat leat báikkálaš deaivvadanbáikkit mat čatnet oktii olbmuid ja organisašuvnnaid ja das duddjojuvvo buorre eaktodáhtolaš biras, buorit doaibmafálaldagat ja buorre ovttasbargu báikkálaš almmolašvuođain.

 • Falástallanpolitihkka

  Falástallanpolitihkka galgá álbmogii sihkkarastit viiddis báikkálaš doaibmafálaldagaid, sihke eaktodáhtolaš miellahttovuođustuvvon falástallama dahje iežas lágiduvvon doaimmaid bakte.

Bajás