Raporttat

Dain siidduin gávnnat don bajilgova vállju raporttain maid Stáhtaministara kantovra ja departemeantaene leat ráhkadan dahje mat leat addon dohko.
Don sáhtát ráddjet obbalaš bajilgova go geavahat ozána olgeš spálttas.

Čájeha 101-120 oktiibuot 1807 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Norsk tilslutning til OECD-erklæring om innovasjon i offentlig sektor

  OECDs nettverk OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) har utviklet en erklæring som tilkjennegir behovet for å arbeide systematisk med innovasjon som en del av kjernevirksomheten i offentlig sektor. Begrunnelsen er knyttet til utfordringer

 • Veileder for interessentdialog i utvinningssektoren på samisk og norsk

  Oversettelsene av veilederen lanseres 5. juni på et to-dagers seminar i Karasjok om urfolksrettigheter og næringsutvikling med fokus på samiske interesser, som Kontaktpunktet arrangerer i samarbeid med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM

 • Intenšuvdnašiehtadus eanet fátmmasteaddji bargoeallima birra (IA-šiehtadus) 2019–2022

  Intenšuvdnašiehtadus eanet fátmmasteaddji bargoeallima birra (IA-šiehtadus). Bargoeallin mas lea sadji buohkaide. Ođđajagimánu 1. b. 2019 - juovlamánu 31. b. 2022

 • Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag

  Visjonen til AiN er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn. Vi håper utvalget styrker grunnlaget for dette for fremtidige genereasjoner. Fiona Druett for AiN, Sør-Trøndelag fylkeslag AiN-Trøndelag-innspill-til-Autismeutvalget.pdf

 • Foreningen Spekteret

  Det følgende er Foreningen Spekterets innspill til Autisme- og Tourettesutvalget 2019. Innholdet består av viktige ønskemål og grunnleggende betraktninger som bør legge føringer for utforming av tjenester. Våre medlemmer ønsker å bidra i samfunnet

 • SPISS

    SPISS er en privat spesialpedagogisk virksomhet som har spesialisert seg på autismespektertilstander. For tiden er vi fire veiledere i SPISS. Vi veileder og gir opplæring til pårørende, fagfolk og ikke minst til barn, unge og voksne med egne

 • Fønix AS, autismeteamet

  Fønix AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Vestfold som tilbyr arbeidsrettede tiltak på oppdrag fra NAV. NAV Vestfold har satt av 10 tiltaksplasser til personer med diagnoser innenfor autismespekteret. Dessuten har enkelte kommunale NAV

 • Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag

  Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag ble etablert 21.04.2007 som fylkeslag i den landsdekkende interesseorganisasjonen Norsk Tourette Forening. Vi arrangerer jevnlig arrangementer for våre 207 (01.01.19) medlemmer, og arbeider med generell

 • Agder Fylkeslag , Norsk Tourette Forening

  Samfunnet/Familie : Vi ønsker at det skal være mere informasjon/forståelse om TS i bl.a skole og i familier slik at man klarer å se mennesket bak diagnosen. Noen opplever liten forståelse fra familie i forbindelse med utfordringer som avlastning,

 • Stiftelsen Nordre Aasen ved Kapellveien habiliteringssenter

  Vedlagt er innspill fra Kapellveien habiliteringssenter. Lykke til med arbeidet! Mvh Trine Brunvand Assisterende daglig leder Innspill-til-autisme-og-tourette-utvalget.pdf

 • Mat & atferd

  Vedlagt følger innspill til Autisme- og tourettutvalget i deres arbeid med å forbedre tjenestene til disse gruppene gjennom hele livet. Vennlig hilsen Ingunn Notøy daglig leder i Mat & atferd Innspill til Autismeutvalget fra Mat og atferd

 • Nordisk-baltiske OECD-kontaktpunkt trapper opp innsats for ansvarlig næringsliv

  Norge vertskap for nordiske-baltiske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv Norges Kontaktpunkt var vertskap for seminaret 20.-21. mai i Oslo, som fokuserte på fagfelle-opplæring og deling av beste praksis for kontaktpunktenes arbeid med å fremme

 • Evttohusat stuorradiggedieđáhussii

  Kulturdepartemeanta háliida evttohusaid dieđáhusbargui.

 • Urfolksrettigheter og næringsutvikling – seminar i Karasjok 5.-6. juni

  Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / NTB scanpix Seminaret vil særlig ta opp spørsmål om reindrift og vindkraftutbygging og reindrift og gruveutbygging. For å gjøre diskusjonene konkrete tas det utgangspunkt i to saker, den svenske saken til Sveriges

 • A2G – MOLAS

  Jeg er en fagperson som i hele mitt yrkesliv har arbeidet med personer autismespekteret. Jeg har jobbet i skole med barn med autisme i alle funksjonsnivå, i autismeteam med utredning og oppfølging, i Statped med veiledning og metodeutvikling. Siden

 • Arbeidsutvalget – Nettverk for ledere i habiliteringstjenesten for barn

  Forekomsten av ASD har i epidemiologiske studier vist seg å øke drastisk – med en mangedobling av forekomsten gjennom de siste 20 år. Mange av disse krever betydelig innsats fra helsevesenet, både for diagnostikk og behandling/ oppfølging/

 • Utkast til forskrift for tilskuddsordningen til romanifolket/taterne er sendt på høring

  Alle som vil kan gi innspill til høringen. Høringsfrist er 15. august 2019. Les høringsbrev og svar på høringen her: regjeringen.no/id2645880 Tips gjerne andre om denne saken, slik at så mange som mulig av romanifolket/taterne får anledning til å gi

 • Godalen videregåendeskole

  HØRINGSUTTALELSE FRA MILJØFAGLIG GRUPPE GODALEN VGS I STAVANGER Elever med autismespekter søker enten yrkesfaglig eller studiespesialisering i videregående. Vi uttaler oss om elever fra utdanningsprogram for yrkesfag. Vi skulle ønske at elevene som

 • Autismeforeningen i Norge

  Helseoppfølging: Alt helse- og sosialfaglig og pedagogisk personell bør få obligatorisk autismeopplæring. Den britiske regjeringen har nå ute på høring et forslag om obligatorisk autismeopplæring til ansatte helse- og sosiale tjenester: https://

 • Kultur for innovasjon og ny indeks for innovasjonsklima

  Indeks for innovasjonsklima 5 232 ansatte i staten besvarte Difis statsansatteundersøkelse i november 2018. For første gang er temaet innovasjon med i undersøkelsen, med måling av innovasjonsklima eller miljøet og rammebetingelsene for innovasjon i

Bajás