Ohcan

Čájeha 181-200 oktiibuot 1858 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Stiftelsen Nordre Aasen ved Kapellveien habiliteringssenter

  31.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Vedlagt er innspill fra Kapellveien habiliteringssenter. Lykke til med arbeidet! Mvh Trine Brunvand Assisterende daglig leder Innspill-til-autisme-og-tourette-utvalget.pdf

 • Mat & atferd

  28.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Vedlagt følger innspill til Autisme- og tourettutvalget i deres arbeid med å forbedre tjenestene til disse gruppene gjennom hele livet. Vennlig hilsen Ingunn Notøy daglig leder i Mat & atferd Innspill til Autismeutvalget fra Mat og atferd

 • Evttohusat stuorradiggedieđáhussii

  27.05.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Kulturdepartemeanta háliida evttohusaid dieđáhusbargui.

 • A2G – MOLAS

  24.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Jeg er en fagperson som i hele mitt yrkesliv har arbeidet med personer autismespekteret. Jeg har jobbet i skole med barn med autisme i alle funksjonsnivå, i autismeteam med utredning og oppfølging, i Statped med veiledning og metodeutvikling. Siden

 • Arbeidsutvalget – Nettverk for ledere i habiliteringstjenesten for barn

  23.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Forekomsten av ASD har i epidemiologiske studier vist seg å øke drastisk – med en mangedobling av forekomsten gjennom de siste 20 år. Mange av disse krever betydelig innsats fra helsevesenet, både for diagnostikk og behandling/ oppfølging/

 • Utkast til forskrift for tilskuddsordningen til romanifolket/taterne er sendt på høring

  21.05.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Alle som vil kan gi innspill til høringen. Høringsfrist er 15. august 2019. Les høringsbrev og svar på høringen her: regjeringen.no/id2645880 Tips gjerne andre om denne saken, slik at så mange som mulig av romanifolket/taterne får anledning til å gi

 • Godalen videregåendeskole

  16.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  HØRINGSUTTALELSE FRA MILJØFAGLIG GRUPPE GODALEN VGS I STAVANGER Elever med autismespekter søker enten yrkesfaglig eller studiespesialisering i videregående. Vi uttaler oss om elever fra utdanningsprogram for yrkesfag. Vi skulle ønske at elevene som

 • Autismeforeningen i Norge

  16.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Helseoppfølging: Alt helse- og sosialfaglig og pedagogisk personell bør få obligatorisk autismeopplæring. Den britiske regjeringen har nå ute på høring et forslag om obligatorisk autismeopplæring til ansatte helse- og sosiale tjenester: https://

 • Kultur for innovasjon og ny indeks for innovasjonsklima

  14.05.2019 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  Indeks for innovasjonsklima 5 232 ansatte i staten besvarte Difis statsansatteundersøkelse i november 2018. For første gang er temaet innovasjon med i undersøkelsen, med måling av innovasjonsklima eller miljøet og rammebetingelsene for innovasjon i

 • Autismeforeningen i Norge, Hordaland fylkeslag

  14.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Innspill til Autisme- og Tourettesutvalget. Opplegg som fører til arbeid – et eksempel i NAVs regi som var svært vellykket, men ble avsluttet. Rapport utarbeidet av A2G kan ettersendes. MOLAS – et eksempel på vellykket formidling til ordinært arbeid

 • Neahtta-tv

  Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Norgga ekonomiija nana ovdáneapmi joatká

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Norgga ekonomiija ovdána bures. Eanet olbmot leat barggus, ja lassáneapmi lea buorre. Nannánfitnodagat eai leat logi jahkái investeren nu ollu go dál. Positiiva ovdáneapmi orru ain joatkimin. 2019 reviderejuvvon bušeahtas áigu ráđđehus joatkit

 • Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Alkoholadivat geahpeduvvo siderjuhkosiin ja sullasaččain mat buvttaduvvojit smávva fitnodagain

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus evttoha geahpedit alkoholadivada siderjuhkosiin ja sullasaš alkoholajuhkosiin mat buvttaduvvojit smávva fitnodagain. - Ovttalágan meannudeami vuhtiiváldima geažil lea govttolaš ahte divatgeahpádus guoská maiddái eará sullasaš juhkosiidda go

 • Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Geardedivat geahpeduvvo mohtorsihkkeliin

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus evttoha geahpedit geardedivada mohtorsihkkeliin. - Dál mii fas geahpedat geardedivada mohtorsihkkeliin, lohká ruhtadanministtar Siv Jensen (OvB).

 • Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Lassiárvodivatluvven elektronalaš áigeállagiin ja girjjiin

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus evttoha heaittihit lassiárvodivada elektronalaš áigeállagiidda ja girjiide suoidnemánu 1.b.2019 rájes. - Luvven sihkkarastá ahte prentejuvvon- ja elektronalaš áigeállagat ja girjjit meannuduvvojit ovtta láhkai, ja čuovvu servodaga digitála

 • Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Geardedivat heaittihuvvo biillain mat leat boarrásut go 20 jagi

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus evttoha heaittihit geardedivada biillaide mat leat boarrásut go 20 jagi. - Dál čuovvulat Granavolden-cealkámuša ja heaittihat geardedivada biillaide mat leat boarrásut go 20 jagi, lohká ruhtadanministtar Siv Jensen (OvB).

 • Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahta váldologut

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ruhtadandepartemeanta almmuha ovtta oasi váldologuin ovdal go reviderejuvvon nationálabušeahtta almmuhuvvo diibmu 10:45 vai buohkat besset árvvoštallat dieđuid mat sáhttet leat sensitiiva gálvomárkana ektui. Dárkilis meroštallojuvvon tabealla

 • Finnmark fylkeslag, Autismeforeningen

  10.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Helsetjenester: Helhetlig helsetjeneste for barn og unge og voksne gamle med autisme må nødvendigvis innebære at de ulike spesialiseringene for barn, ungdom og eldre får kunnskap om autisme. Mange tenker at det aller viktigste er det å få en

 • Spealloruđaid juogadeapmi valáštallanulbmiliidda (Váldojuogadeapmi)

  10.05.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Norsk Tipping speallobadjebáza juhkkojuvvo ná: Álggos juhkkojuvvo 6,4 proseanta dearvvašvuođa- ja návccaiduhttinulbmiliidda. Dasto juhkkojuvvo loahppa badjebáza 64 proseanttain valáštallanulbmiliidda, 18 proseanta kulturulbmiliidda ja 18 proseanta

 • Journalisttaid persovdnadieđuid gieđahallan

  09.05.2019 Artihkal Johtalusdepartemeanta

  Johtalusdepartemeanta gieđahallá buot journalisttaid persovdnadieđuid geat váldet minguin oktavuođa. Dat persovdnadieđut leat namma ja oktavuođadieđut, čanasteapmi redakšuvdnii, ja sisdoallu jearaldagas mii lonohallojuvvo e-boasttas ja telefovnnas.

 • Johtolatdepartemeantta ovddasvástádussuorggit

  06.05.2019 Artihkal Johtalusdepartemeanta

  Johtolatdepartemeanttas lea váldoovddasvástádus rámmaeavttuin mat gusket poastadoaimmahahkii, áibmojohtolat-, geaidno- ja ruovdemáđijasuorgái, riikageaidnofearggaide, riddohálddašeapmái ja hámman- ja mearrajohtolatpolitihkkii.

Bajás