Ohcan

Čájeha 201-220 oktiibuot 1043 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Sámi logut muitalit 10

  - čielggaduvvon sámi statistihkka 2017

  20.12.2017 Raporta Gielda- ja guovlodepartemeanta

  Sámi statistihka fágalaš analysajoavku almmuha jahkásaččat raportta mas leat sámi statistihka birra čielggadeamit. Raporta veahkeha lasihit máhtolašvuođa maid ráđđehus ja Sámediggi sáhttet geavahit sámepolitihkalaš barggus, sihke ráđđádallamiin,

 • Ođasdieđáhus

  04.12.2017 Artihkal Ráđđehus.no

  Čuovo mielde mii dáhpáhuvvá muhtun fáttás ja vuostáiváldde departemeanttain ođđasit go diŋgot min ođasdieđáhusaid.

 • Mánáid vuoigatvuođat Norggas

  20.11.2017 Raporta Mánáid- ja bearašdepartemeanta

  Norgga viđát ja guđát raporta ON mánáidvuoigatvuođalávdegoddái - 2016

 • Girjerájut

  17.11.2017 Artihkal Kultur- ja dásseárvodepartemeanta

  Norgga girjerádjovuogádahkii gullet álbmot- ja fylkkagirjerájut, skuvlagirjerájut, almmolaš ja priváhta fága- ja dutkangirjerájut, Norgga jietna- ja čuokkesčálagirjerádju ja Našunálgirjerádju.

 • Doarjja báikkálaš valáštallanservviide

  08.09.2017 Artihkal Kultur- ja dásseárvodepartemeanta

  2000 dahkkojuvvon váldojuogu rájes lea departemeanttas leamaš doarjjaortnet vuosttažettiin báikkálaš servviid várás, mat lágidit valáštallandoaimmaid ja fysalaš aktivitehtaid mánáide ja nuoraide.

 • Doaibmalobit

  06.09.2017 Artihkal Kultur- ja dásseárvodepartemeanta

  Áibmomedialága vuođul lea Norgga riikkaáibmomedias vuoigatvuohta doaimmahit sáddehaga. Earáin go NRK:s ferte leat doaibmalohpi doaimmahit sáddehaga dahje báikkálaš sáddehagaid mat gaskkustit jođaskeahtes, sáddenrusttegiid bokte eatnamis.

 • Norgga stivrejupmi

  25.07.2017 Artihkal Ráđđehus.no

  Norggas lea vuođđolága 1814 vuođul monarkiija mas lea láhkaaddi ja juolludeaddji váldi: Stuoradiggi: čađaheaddji váldi, Ráđđehus: juolludeaddji váldi, ja duopmostuolut: dubmejeaddji váldi. Álbmot mearrida ráđđehusa válggaid bokte, go ráđđehus

 • Meld. St. 42 (2016–2017) - Sámedikki doaimma birra 2016

  21.06.2017 Dieđáhus Stuorradiggái Gielda- ja guovlodepartemeanta

  Sámedikki dievasčoahkkin mearridii Sámedikki jahkedieđáhusa njukčamánu 9. beaivvi 2016. Dán stuoradiggedieđáhusas leat muhtin áššit Sámedikki jahkedieđáhusas váldojuvvon ovdan ja kommenterejuvvon. Sámedikki bušeahttajuolludemiid geavaheapmi 2016:s

 • Buoret biebmodoalu nationála doaibmaplána – oanehaččat

  18.05.2017 Plánat/strategiijat Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta, Dálkkádat- ja birasdepartemeanta, Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta, Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta, Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta, Máhttodepartemeanta, Mánáid- ja bearašdepartemeanta

  Magihkalaš borran. Borramis lea sáhka eanet go bissehit čoliid bárgumis.Buori biepmu ja buriid borramiid geažil mii sáhttit stoahkat ja oahppat.Buori biepmu ja buriid borramiid geažil mii sáhttit loktet lossadit ja jurddašit garrasit.Buorre biebmu

 • Muora geavaheapmi

  09.05.2017 Artihkal Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Muorra lea ođasmuvvi ávnnas, mii ii goarit dálkkádaga, ja mii jerrojuvvo dađistaga eanet. Áigumuššan lea lasihit muora geavaheami dakkár ávdnasiid sajis, mat vahágahttet dálkkádaga eanet go muorra.

 • Boazodoallu

  03.05.2017 Artihkal Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Boazodoallu ealáhussan, kultuvran ja eallinvuohkin lea áibbas erenoamáš sihke nationála ja riikkaidgaskasaš oktavuođas.

 • Boazodoallošiehtadusa 2017 šiehtadallamiid loahppabeavdegirji

  08.03.2017 Artihkal Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Stáhta, Eanadoallo- ja biebmodepartemeantta (EBD) bokte ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) leat šiehtadallan 2017/2018 boazodoallošiehtadusa.

 • Boazodoallošiehtadus 01.07.2017 – 30.06.2018

  08.03.2017 Artihkal Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Guovvamánu 26.b.1993 boazoealáhusa váldošiehtadusa mielde, lea Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta (EBD) ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) šiehtadallan čuovvovaš boazodoallošiehtadusa 2017/2018 doaibmajahkái, gustovaš suoidnemánu 1.b

 • Kultuvrra Sektorprográmma - Davviriikkaid Ministtarráđi Norgga ovdagoddi 2017

  06.03.2017 Plánat/strategiijat Kultur- ja dásseárvodepartemeanta

  Norgga ovdagottis Davviriikkaid Ministtarráđis 2017:s leat golbma oppalaš váldovuoruhusat: Davviriikkaid nuppástuhttin, Davviriikkat Eurohpás ja Davviriikkat máilmmis.

 • Álbmotoaju vuođđosupmi ja penšuvnnaid mudden

  06.03.2017 Artihkal Bargo- ja searvadahttindepartemeanta

  Álbmotoaju vuođđosupmi dáhtonis miessemánu 1.b. 2016 lea 92 576 ruvnno. Vuođđosupmi adno álbmotoaju penšuvnnaid meroštallamii, ja muddejuvvo juohke jagi.

 • Sámi logut muitalit 9

  Čielggaduvvon sámi statistihkka 2016

  16.12.2016 Raporta Gielda- ja guovlodepartemeanta

  Sámi statistihka fágalaš analysajoavku almmuha jahkásaččat raportta mas leat sámi statistihka birra čielggadeamit. Raporta veahkeha lasihit máhtolašvuođa maid ráđđehus ja Sámediggi sáhttet geavahit sámepolitihkalaš barggus, sihke ráđđádallamiin,

 • Gulaskuddan – NAČ 2016:18 Váibmogiella – sámegielaide láhkamearrádus-, doaibma- ja ásahusevttohusat

  13.12.2016 Gulaskuddandokumeanta Gielda- ja guovlodepartemeanta

  Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta sádde dákko bokte sámi giellalávdegotti raportta gulaskuddamii.

  Gulaskuddanáigemearri: 15.03.2017 Stáhtus: se-NO Under behandling

 • Gelbbolašvuohta mánáidgárddis

  16.11.2016 Artihkal Máhttodepartemeanta

  Bargiid fágalaš ja persovnnalaš gelbbolašvuohta lea mánáidgárddi deháleamos resursa ja ovdehussan dasa ahte mánáidgárdi šaddá buorre sadji gos árvvut, fuolaheapmi, duhkoraddan, oahppan ja sosiála erohusaid dássen vuhtiiváldojuvvo.

 • Meld. St. 4 (2016–2017) - Sámedikki doaimma birra 2015

  14.10.2016 Dieđáhus Stuorradiggái Gielda- ja guovlodepartemeanta

  Sámedikki dievasčoahkkin mearridii Sámedikki jahkedieđáhusa njukčamánu 3. beaivvi 2016. Dán stuoradiggedieđáhusas leat muhtin áššit Sámedikki jahkedieđáhusas váldojuvvon ovdan ja kommenterejuvvon. Sámedikki bušeahttajuolludemiid geavaheapmi 2015:s

 • Boraspiret ja daid hálddašeapmi

  20.07.2016 Artihkal Dálkkádat- ja birasdepartemeanta

  Norgga luonddus galget leat boraspiret. Seammás mii galgat láhčit dilálašvuođaid dasa, ahte mehciin galgá sáhttit guođohit elliid. Danin galgá boraspiriid lohku leat dihto dásis. Lohku lea oalle unni, danin go váldit vuhtii guohttu elliid. Dálkkádat