Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-110 av 81305 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Prop. 33 L (2019–2020) - Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

  06.12.2019 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Lovforslaget legger til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder. God handelsskikk skal være basert på

 • Vil redusere byrden for aksjeselskaper

  06.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Beløpsgrensen for nærstående transaksjoner i aksjeselskaper heves til 100 000 kroner, etter nye endringer i aksjelovgivningen.

 • Fastsettelse av forskrifter om vern av skogområder i fylkene Østfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland

  06.12.2019 Kongeleg resolusjon Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet tilrår med dette vern av 28 skogområder med hjemmel i naturmangfoldloven.

 • Endringer i referanserenteloven

  06.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Stortingets vedtak 26. november til lov om endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) ble 6. desember sanksjonert av Kongen i statsråd.

 • Ny verdipapirsentrallov trer i kraft 1. januar 2020

  06.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag, 6. desember 2019, besluttet at ny lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør (verdipapirsentralloven) skal tre i kraft 1. januar 2020.

 • Offisielt fra statsråd 6. desember 2019

  06.12.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).

 • CORSIA i EU ETS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R1603 KOM-nr.: KOM(2019)5206 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1603 av 18. juli 2019 med tillegg til direktiv 2003/87/EF vedrørende regelverk vedtatt av FNs luftfartsorganisasjon (ICAO) om overvåking, rapportering og verifikasjon av utslipp fra luftfart for å kunne etablere et

 • CEF II

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner og Transport 06.12.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)438

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om etablering av ordningen for et sammenkoplet Europa og om oppheving av forordningene (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

 • Innspill til maritim melding

  06.12.2019 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har påbegynt arbeidet med en melding til Stortinget om den maritime politikken. Stortingsmeldingen skal gi en helhetlig gjennomgang av den maritime politikken, og omtale økonomiske rammevilkår, øvrige politikkområder og virkemidler av

 • Godkjenning av sertifiseringsordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops"

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019
  Celexnr.: 32019D1993

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1993 av 28. november 2019 om godkjenning av at "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" oppfyller bærekraftskriteriene under europaparlaments- og rådsdirektivene 98/70/EC og 2009/28/EC

Til toppen