Regjeringskvartalet

Følg utviklingen i arbeidet med regjeringskvartalet

Regjeringen legger opp til trinnvis og effektiv utbygging. Den trinnvise byggingen gir fleksibilitet til å tilpasse byggene til den faktiske utviklingen i antall ansatte.

Første byggetrinn omfatter blant annet rehabilitering av Høyblokken, to nye bygg – A-blokken og D-blokken, bygging av kjeller, nedsenking av Ring 1 og etablering av såkalt perimetersikring rundt regjeringskvartalet.

Justis- og beredskapsdepartementet skal flytte tilbake til Høyblokken, mens Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet skal flytte inn i D-blokken, som bygges mellom Høyblokken og Møllergata 19. Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet flytter inn i A-blokken. Høyblokken tas ned til sin opprinnelige høyde og utforming fra 1958. 22. juli-senteret får permanente lokaler i tilknytning til Høyblokken.

Gjenoppbyggingen startet i januar 2021 etter at Stortinget vedtok en oppstartsbevilgning på 1,3 milliarder kroner innenfor en kostnadsramme på 20,5 milliarder kroner. De første departementene kan etter planen flytte til nytt regjeringskvartal i 2025/2026.

Januar 2021

Oppstart i regjeringskvartalet - Statsbygg

Oktober 2020

RKV bygg, byggetrinn 1. Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2)

Oktober 2020

Regjeringen foreslår oppstart av første byggetrinn

1. september 2020

Endring i reguleringsplanen vedtatt av departementet

Februar 2020

Forslag til endring av statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal

Oktober 2019

Kontrakter inngått for gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet

April 2019

Regjeringen legger frem stortingsmelding om nytt regjeringskvartal

September 2018

Regjeringen presenterer et nedjustert prosjekt: Et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal

22. juli 2018

Midlertidig minnested i regjeringskvartalet blir åpnet

Januar 2018

Statsbygg gis i oppdrag å fullføre arbeidet med midlertidig minnested i regjeringskvartalet

November 2017

Team Urbis som vant plan- og designkonkurransen med forslaget Adapt starter prosjekteringsarbeidet.

September 2017

September 2017 Statsbygg bekjentgjør vinner av plan- og designkonkurransen (arkitektkonkurransen).

Juryens rapport offentliggjøres

Vår-sommer 2017

Statsbygg gjennomfører plan- og designkonkurranse

Februar 2017    

Reguleringsplanen vedtas og Statsbygg får oppdragbrev om plan- og designkonkurranse

Juni 2016

Forslag til reguleringsplan sendes på høring

Juni 2016   

Planprogram fastsettes

Mai 2016

Grunnarbeider S-blokka ferdigstilles, oppstart for arbeid med kjellerkonstruksjon. Forventet ferdigstilt desember 2017

Desember 2015

Departementet ber Statsbygg utdype anbefalingene

Oktober 2015

Statsbyggs anbefalinger om byformprinsipper legges fram

22. juli 2015

22. juli-senteret opna 

Juni 2015 

Evalueringskomiteens rapport om parallelloppdrag

Mai 2015

Idéfasen: Utstilling av forslagene

Vinteren   2015

Oppstart, bygging av infrastruktur i kvartalet

Januar - april 2015

Våren 2015 gjennomførte Statsbygg en idefase på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten var å få opp ulike forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet kan utformes og å legge til rette for en bred debatt om utformingen av regjeringskvartalet.

Januar 2015

Planprogram sendes på alminnelig høring og legges ut til offentlig ettersyn

Desember 2014

Valg av deltakere, idéfase

Høst 2014 - vinter 2015

Utskifting av betongelementer

November 2014

Åpner gjennomgang i H-blokka

2. oktober 2014

Ny duk monteres på Høyblokka

Oktober 2014

Starter arbeidet med riving av S-blokka

29. september

Markerer oppstart for arbeidet i regjeringskvartalet

26. september 2014

Statsbygg utlyser anbud om idéfase for nytt regjeringskvartal

September 2014

Departementet starter planlegging av 22. juli-senter

Juni 2014

Statsbygg starter arbeidet med planprosessen

Juni 2014

Statsbygg Starter arbeidet med rom- og funksjonsprogram

Juni 2014

Oppdrag til Statsbygg:
- Nytt regjeringskvartal - oppdragsbrev statlig reguleringsplan og idéfase for nytt regjeringskvartal
- Oppdragsbrev - Forberedende arbeider - Rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal

Mai 2014

Regjeringen velger konsept for nytt regjeringskvartal

Februar 2014

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt overleverer kvalitetssikringsrapporten ”Fremtidig regjeringskvartal”. Rapporten støtter konseptvalgsutredningens anbefalte konsept, men anbefaler en mer konsentrert utbygging i eksisterende regjeringskvartal.

Juni 2013

Konseptvalgsutredningen ferdigstilles.

Januar 2012

Departementet la ut underlagsmateriale med vurderinger fra blant annet fra politiet, Statsbygg og Riksantikvaren.

Arrangementer

Kommende møter og andre arrangementer vil bli kunngjort på våre nettsider.

Tidligere arrangementer:

Allmøte om arbeidsplasser i nytt regjeringskvartal 23. november 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte alle ansatte i departementene og DSS til allmøte om arbeidsplasser i nytt regjeringskvartal. Statsbygg presenterte sitt forslag til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal, og det belgiske sosialdepartementet delte sine erfaringer med nye arbeidsformer.

Allmøte om arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal 23. april 2014

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte alle ansatte i departementene og DSS til allmøte om arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal. Allmøtet ble streamet og kan ses i opptak på nett-TV. Arbeidsgruppa som har jobbet med nye arbeidsformer presenterte sin rapport. I tillegg ble bidragsytere fra Norge, Finland og Nederland invitert.

Møte om fremtidig regjeringskvartal 18. mars 2014

Kommunal- og moderniseringsministeren ga på pressekonferansen 17. februar 2014 uttrykk for at innspill og synspunkter fra ulike fagmiljøer må være en del av grunnlaget for regjeringens beslutning om konseptuell løsning for det fremtidige regjeringskvartalet. Det er allerede etablert dialog med Oslo kommune og Riksantikvaren. Fagmiljøer, næringsdrivende og andre ble invitert til et eget møte 18. mars for å gi sine synspunkter på utredningene som er lagt frem det siste året, og synspunkter på hvilke hensyn som skal vektlegges når regjeringen skal fatte sine beslutninger.  

En trygg og levende by – frokostmøte 29. mai 2013

Omtrent 150 tilhørere hadde funnet veien til Litteraturhuset denne morgenen, hvor vi spurte oss hvordan vi kan sørge for at Oslo forblir en åpen og levende by når vi samtidig skal sikre regjeringskvartalet.

Framtidens arbeidsformer – allmøte 6. mai 2013

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet inviterte ansatte i regjeringskvartalet til allmøte om framtidens arbeidsformer. Målsettingen var å starte en dialog om framtidens arbeidsformer når nytt regjeringskvartal skal på plass. DNB, advokatkontoret BA-HR og Nærings- og handelsdepartementet presentere sine løsninger for bruk av nye samhandlingsverktøy og ny arbeidsplassutforming.