Følg utviklingen i arbeidet med regjeringskvartalet

Her finner du dokumenter, arrangementer og informasjon om dialog og medvirkning.

Statsbygg fikk 10. februar 2017 oppdragsbrev om plan- og designkonkurranse for nytt regjeringskvartal. Løsningsforslagene ble levert i mai 2017. I november 2017 skrev Statsbygg kontrakt med Team Urbis og deres løsningsforslag Adapt. Se Statsbyggs sider om konkurrransen.

Forslag til reguleringsplan ble sendt på høring i juni 2016 med høringsfrist 31. oktober 2016. Reguleringsplanen ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. februar 2017.

I brev av 17. desember 2015 ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbygg føringer for det videre arbeidet med planlegging av nytt regjeringskvartal. Statsbygg blir blant annet bedt om å utdype noen av sine anbefalinger. 

I oktober 2015 la Statsbygg fram sin anbefaling til byformprinsipper for nytt regjeringskvartal. Anbefalingene er bygget på ideer og innspill fra idefasen. Statsbyggs forslag er stilt ut i paviljongen i Høyblokka, en del av 22. juli-senteret. Statsbyggs anbefaling er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling. Les mer om Statsbyggs anbefaling her.

Våren 2015 gjennomførte Statsbygg en idefase på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten var å få opp ulike forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet kan utformes og å legge til rette for en bred og god debatt om utformingen av regjeringskvartalet. Seks tverrfaglige team utarbeidet forslag. Forslagene ble stilt ut i paviljongen i regjeringskvartalet i april-mai 2015. I juni 2015 la en evalueringskomité fram sine vurderinger av forslagene og ga sin anbefaling om hvordan regjeringskvartalet kan utformes. Les mer om idéfasen og forslagene på Statsbyggs nettsider.

Forslag til planprogram for nytt regjeringskvartal ble sendt på høring og lagt ut til offentlig gjennomsyn i januar 2015. Høringsfristen var 27. mars 2015. Planprogrammet er første fase av arbeidet med reguleringsplan. Planprogrammet ble fastsatt av KMD 13. juni 2016Forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal er nå på høring til 31. oktober 2016.

Statsminister Erna Solberg og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte regjeringens beslutning om hva som skal skje videre med regjeringskvartalet på en pressekonferanse 25. mai 2014.

Dokumenter

Dialog og medvirkning

  • Det legges opp til en tett dialog med Oslo kommune.
  • Departementet har etablert kontakt med de ansattes organisasjoner, som vil bli involvert i tråd med Hovedavtalens regler om medbestemmelse.
  • Planprosessen i sine ulike faser vil ha betydning når det gjelder åpenhet og debatt.
  • Informasjon om hva som skjer, og aktuelle dokumenter, legges ut på www.regjeringen.no/regjeringskvartalet, og sendes ut til interessenter.

Arrangementer

Kommende møter og andre arrangementer vil bli kunngjort på våre nettsider.

Tidligere arrangementer:

Allmøte om arbeidsplasser i nytt regjeringskvartal 23. november 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte alle ansatte i departementene og DSS til allmøte om arbeidsplasser i nytt regjeringskvartal. Statsbygg presenterte sitt forslag til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal, og det belgiske sosialdepartementet delte sine erfaringer med nye arbeidsformer.

Allmøte om arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal 23. april 2014

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte alle ansatte i departementene og DSS til allmøte om arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal. Allmøtet ble streamet og kan ses i opptak på nett-TV. Arbeidsgruppa som har jobbet med nye arbeidsformer presenterte sin rapport. I tillegg ble bidragsytere fra Norge, Finland og Nederland invitert.

Møte om fremtidig regjeringskvartal 18. mars 2014

Kommunal- og moderniseringsministeren ga på pressekonferansen 17. februar 2014 uttrykk for at innspill og synspunkter fra ulike fagmiljøer må være en del av grunnlaget for regjeringens beslutning om konseptuell løsning for det fremtidige regjeringskvartalet. Det er allerede etablert dialog med Oslo kommune og Riksantikvaren. Fagmiljøer, næringsdrivende og andre ble invitert til et eget møte 18. mars for å gi sine synspunkter på utredningene som er lagt frem det siste året, og synspunkter på hvilke hensyn som skal vektlegges når regjeringen skal fatte sine beslutninger.  

En trygg og levende by – frokostmøte 29. mai 2013

Omtrent 150 tilhørere hadde funnet veien til Litteraturhuset denne morgenen, hvor vi spurte oss hvordan vi kan sørge for at Oslo forblir en åpen og levende by når vi samtidig skal sikre regjeringskvartalet.

Framtidens arbeidsformer – allmøte 6. mai 2013

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet inviterte ansatte i regjeringskvartalet til allmøte om framtidens arbeidsformer. Målsettingen var å starte en dialog om framtidens arbeidsformer når nytt regjeringskvartal skal på plass. DNB, advokatkontoret BA-HR og Nærings- og handelsdepartementet presentere sine løsninger for bruk av nye samhandlingsverktøy og ny arbeidsplassutforming.

Til toppen