Sikkerhet og åpenhet hånd i hånd?

En trygg og levende by – frokostmøte på Litteraturhuset 29. mai 2013

Omtrent 150 tilhørere hadde funnet veien til Litteraturhuset denne morgenen, hvor vi spurte oss hvordan vi kan sørge for at Oslo forblir en åpen og levende by når vi samtidig skal sikre regjeringskvartalet.

Frokostmøtet åpnet med samtale mellom statsråd Rigmor Aasrud og ordstyrer Eva Bratholm, hvor statsråden orienterte om prosessen rundt gjenreisingen av regjeringskvartalet. En konseptvalgsutredning legges fram i juni. Utredningen skal kvalitetssikres i løpet av høsten. Sannsynligvis kan regjeringen velge et konsept for et nytt regjeringskvartal på nyåret. Staten mener at det er viktig å ha kontroll på prosessen, og derfor vil det bli statlig reguleringsplan. Oslo kommune er naturligvis en meget sentral samarbeidspartner. Når det gjelder avveiingen mellom åpenhet og sikkerhet, er dette svært viktig for regjeringskvartalet. Men det er ikke mulig å bygge et regjeringskvartal som er hundre prosent sikkert. Det må inngås kompromisser og vi må finne balansen. Statsråden ønsker seg et åpent og levende regjeringskvartal. Det er mulig å tenke nytt når man bygger nytt, og å få til ikke så synlige sikkerhetstiltak. En åpen debatt om disse spørsmålene er velkommen, slik at grunnlaget er så godt som mulig når beslutninger skal tas.

Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke fra Universitetet i Stavanger innledet om etiske dilemmaer paradokser som oppstår når verdiene sikkerhet og åpenhet settes opp mot hverandre. Et vanlig dilemma i dagligtalen er forholdet mellom sikkerhet og frihet. Absolutt sikkerhet gir ingen frihet, mens absolutt frihet gir svært liten sikkerhet. Dilemmaet gjør at vi ikke kan oppnå begge deler samtidig. Vi må ofre noe for å oppnå noe annet. Kruke påpekte at risiko er et dynamisk begrep og handler om framtiden. Vi må tenke dynamisk når vi tenker sikkerhet.  

Neste mann ut var Graham King som er byplanlegger i City of Westminster, den delen av London hvor bl.a. Parlamentet og regjeringen holder til. Denne bydelen består også av en rekke historiske og kulturelle områder, med stor tilstrømming av besøkende. I London er departementene spredt i et område med butikker, hoteller og restauranter. King fortalte om hvordan sikkerhetsutfordringene er løst i City of Westminster. De har ikke noe ønske om å lage festninger, men integrerer sikkerhetstiltakene i byrommet på en måte som opprettholder en åpen by. Han påpekte at når man sikrer ett område, er det en risiko for at man flytter trusselen til et annet område. Det er derfor viktig å tenke gjennom konsekvensene av sikkerhetstiltakene som iverksettes.

Sveinung Sponheim, visepolitimester i Oslo, sa at for å ha en åpen by må vi akseptere en viss risiko. Trygghet er en subjektiv følelse. Åpenhet i seg selv er med på å skape trygghet. Man må ta hensyn til beboere, næringsliv, brukere, og ikke minst skal nødetatene komme seg fram. Politiet kan for eksempel stenge gater midlertidig hvis politiet mener det foreligger en sikkerhetstrussel.

Næringslivet i Oslo var representert ved Gunnar Larssen, administrerende direktør i Oslo handelsstands forening, og Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport. Larssen uttrykte bekymring for utviklingen i Oslo sentrum. Det er handel og kultur som skaper liv, men i områdene rundt regjeringskvartalet har omsetningen økt betydelig mindre enn ellers i sentrum. Stordrange pekte på at sikringstiltak i regjeringskvartalet må sees i sammenheng med tiltak i hele sentrum. Stordrange trakk også fram nødvendigheten av gode kollektivløsninger. Både Larssen og Stordrange mente at man må få til minimal bruk av fysiske sperrer, og begge ønsker å være med og gi konkrete råd når det gjelder sikkerhetstiltak i Oslo sentrum.

Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen viste til at det allerede nå er et samarbeid mellom næringslivsaktører, departementet og kommunene gjennom arbeidet med prinsipplan for sikkerhet i sentrum. Han mente at vi må akseptere et høyere sikringsnivå. Men ønsker vi åpenhet og frihet, må vi også akseptere en viss grad av risiko. Et stengt sentrum vil kunne oppleves som tomt, og tomhet kan av mange oppleves som utrygt. Men fysiske sperringer en fullt mulig å få til med en kvalitet og design som er med på å prege byrommet på byrommets premisser. De sikkerhetstiltakene vi trenger bør integreres i byrommet på en god måte og bidra til å legge til rette for byliv, ikke skape folketomme områder. Videre etterlyste byråden en vurdering av om alle departementer trenger samme nivå av sikkerhet. Det er en utfordring i Kvadraturen, som er et satsingsområde for handel, kultur og byliv, at flere departementer har sine midlertidige lokaler der. Bård Folke Fredriksen uttrykte at de prinsipalt ønsker et samlet regjeringskvartal. I et demokrati bør beslutningstakerne være synlige.

Møtet ble avsluttet med spørsmål fra publikum. Se møtet på nett-TV.

Presentasjoner fra frokostmøtet:

Til toppen