Om byggeprosjektet

Fra 2024 er Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet ansvarlig for byggingen av nytt regjeringskvartal. Statsbygg har omfattende oppgaver i gjennomføringen av prosjektet. Det planlegges for at første innflytning i et gjenoppbygd regjeringskvartal skjer i 2026.

Illustrasjon av hvordan Johan Nygaardsvolls plass kan se ut i det nye regjeringskvartalet.
Illustrasjon av hvordan Johan Nygaardsvolds plass kan se ut i det nye regjeringskvartalet. Foto: Statsbygg / Team Urbis

 

Etter om lag ni års planlegging og arbeid med prosjektering sluttet Stortinget seg i desember 2020 til regjeringens forslag om oppstart av første byggetrinn i 2021.

Pressemelding: Regjeringa foreslår å starte bygginga av nytt regjeringskvartal

Oppstartsbevilgning i 2021 var på 1,3 milliarder kroner innenfor en kostnadsramme på 20,5 milliarder kroner. Kostnadsrammen prisjusteres årlig.

Byggetrinnene og de ulike delene av nytt regjeringskvartal

  • Byggetrinn 1 omfatter nybyggene A-blokka og D-blokka, rehabilitering av Høyblokka, kjeller, perimetersikring, eksternt kontrollsenter, erverv av eiendom, erstatning til grunneiere innenfor perimeteret, og fast brukerutstyr. Det er i tillegg satt av en egen bevilgning til løst brukerutstyr. Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet flytter inn i første byggetrinn, etter planen første halvdel av 2026.
  • Byggetrinn 2 omfatter den nye C-blokka, rehabilitering av G-blokka, og deler av parken over Ring 1. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet flytter inn i C-blokka, og Finansdepartementet skal etter planen forbli i G-blokka.
  • Byggetrinn 3 omfatter etablering av resten av parken og innplassering av resterende departementer. Dette er under vurdering.
  • Ring 1: Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2023 startbevilgning og kostnadsramme for ombygging av Hammersborg- og Vaterlandstunnelen (Ring 1). Ring 1 skal bygges om for å tilfredsstille krav til sikkerhet i nytt regjeringskvartal. Prosjektet blir gjennomført i regi av Statens vegvesen, i nært samarbeid med Statsbygg. Planlegges ferdig i 2027. 
  • Eksternt kontrollsenter for post og varer (EKPV): Et viktig sikkerhetstiltak er etableringen av et eksternt kontrollsenter på Mastemyr i Nordre Follo kommune, for leveranser innenfor ytre perimeter. EKPV skal etter planen være klart for bruk fra 2025. Det samme gjelder etablering av en trafikkontrollsentral for kontroll av trafikk innenfor perimeteret for nytt regjeringskvartal.
  • Arbeidet med energiløsningen for nytt regjeringskvartal og Sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet (STI) skal være ferdig henholdsvis i 2025 og 2024.
  • Nasjonalt minnested i regjeringskvartalet: Arbeidet blir gjennomført i to faser. I fase 1 gjennomføres det en konkurranse om oppdraget og utvikles et forprosjekt. KORO har fått dette oppdraget, i nært samarbeid med Statsbygg og 22. juli-senteret. KORO har ansvaret for fase 1. Etter planen skal juryen kåre en vinner våren 2025. Etter dette starter fase 2, dvs. detaljprosjektering og bygging.
  • KORO har også ansvaret for kunstprosjektet. Kunstavsetningen for byggetrinn 1 er totalt 101,5 mill. kroner (prisnivå per 1. juli 2024). Dette inkluderer kunst i uteområdene.
  • 22. juli-senteret: Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å reetablere 22. juli-senteret permanent i tilknytning til Høyblokken. Startbevilgning ble gitt i 2022. Senteret er et minne- og læringssenter, og er planlagt ferdig høsten 2025.

Stortingsmelding om nytt regjeringskvartal

Regjeringen la frem en stortingsmelding om nytt regjeringskvartal 10. april 2019. Stortingsmeldingen beskriver planleggingsfasene fram til våren 2019, og redegjør for vurderinger og beslutninger knyttet til funksjonalitet og arbeidsplassutforming, sikkerhet, bymiljø og miljø.

Pressemelding: Regjeringen legger fram stortingsmelding om nytt regjeringskvartal

Les mer: Stortingets behandling av Meld. St. 21 (2018-2019)

 

Statsbyggs temaside om nytt regjeringskvartal

Relevante dokumenter:

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013:

2012: