Nytt regjeringskvartal

Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er godt i gang. Det planlegges nå for at innflytning skjer 2023-2025. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for gjennomføringen av prosjekt nytt regjeringskvartal. Statsbygg har omfattende oppgaver i gjennomføringen av prosjektet.

Høyblokkas ytre fasade

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal 10. februar 2017. Samtidig fikk Statsbygg i oppdrag å gjennomføre plan- og designkonkurranse for nytt regjeringskvartal. 

Pressemelding: Nytt regjeringskvartal klart for tegnebrettet

Plan- og designkonkurransen våren 2017

Den tverrfaglige begrensede plan- og designkonkurransen foregår i tre faser: prekvalifisering (høst 2016), plan- og designkonkurranse (vår 2017) hvor et begrenset antall team deltar, og forhandlinger (sommer/høst 2017).

Det er sju deltakere i konkurransen. Løsningsforslag skal leveres i mai 2017. Alle løsningsforslagene skal stilles ut i paviljongen i Høyblokka fra slutten av mai til ut i juni 2017. Utstillingen er anonym. En jury skal vurdere løsningsforslagene og kåre to vinnere. Det er sju hovedkriterier juryen skal bruke i bedømmelsen (ikke prioritert rekkefølge): arkitektur og kulturminner, økonomi og gjennomførbarhet, åpenhet og byliv, organisering og effektivitet, fleksibilitet, miljø og sikkerhet. Statsbygg forhandler med vinnerne, og den gruppen som har det beste tilbudet samlet sett tildeles prosjekteringskontrakt.

Planprosess og idéfase 2014-2017

Regjeringen Solberg valgte i mai 2014 at det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges opp mellom Akersgata og Møllergata (konsept øst). Les mer i faktaark og pressemelding. Som grunnlag for regjeringens beslutninger ble det bl.a. gjennomført konseptvalgsutredning og kvalitetssikring i 2012-2014.

På bakgrunn av regjeringens beslutninger fikk Statsbygg i juni 2014 i oppdrag å starte arbeidet med reguleringsplanen.

Planarbeidet for nytt regjeringskvartal har vært gjennomført som statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 6-4, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. Planarbeidet har vært omfattet av lovens regelverk om konsekvensutredninger.

Første fase i planarbeidet var å utarbeide et forslag til planprogram som beskriver formål, rammer og premisser for planarbeidet, samt opplegg for medvirkning og behovet for utredninger. Et forslag til planprogram ble sendt på høring og offentlig ettersyn tidlig i 2015. Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13. juni 2016, og har vært førende for Statsbyggs arbeid med reguleringsplanen.

Regjeringen har ønsket å legge til rette for debatt og gode innspill i arbeidet med reguleringsplanen. Derfor ble det våren 2015 gjennomført en idéfase for få opp ulike forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet kan utformes i framtiden. Forslagene ble stilt ut i paviljongen i Høyblokka i april-mai 2015. I juni 2015 la en evalueringskomite fram sine vurderinger av forslagene og ga sin anbefaling om hvordan regjeringskvartalet kan utformes.

I oktober 2015 la Statsbygg fram sine anbefalinger til byformprinsipper for nytt regjeringskvartal. Statsbyggs anbefaling bygget på ideer i parallelloppdragene, evalueringskomiteens rapport og andre innspill, blant annet fra Oslo kommune og Riksantikvaren. Statsbyggs forslag til byformprinsipper var utstilt i Høyblokken fra oktober 2015 til juni 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i brev til Statsbygg 18. desember 2015 tilslutning til at byformprinsippene ga et godt grunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal. Samtidig ga departementet ytterligere føringer for arbeidet, blant annet knyttet til arealutnyttelse og rehabilitering og bruk av eksisterende bygg, og om behov for nye vurderinger av krav til sikkerhet.

Statsbyggs forslag til reguleringsplan forelå i juni 2016. Planforslaget var på høring og til offentlig ettersyn i perioden 28. juni–31. oktober 2016. I høringsperioden ble det gjennomført et åpent møte, i tillegg til egne møter med aktører som blir særlig berørt av planarbeidet. Planforslaget har også vært utstilt i Høyblokken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok reguleringsplanen 10. februar 2017.

Rom- og funksjonsprogram

Statsbygg fikk i juni 2014 også i oppdrag å utarbeide rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal. Rom- og funksjonsprogrammet innebærer at nødvendige funksjoner, rom og arealer for at det nye regjeringskvartalet blir en god, sikker og effektiv arbeidsplass, skal identifiseres. De ansatte og ansattes representanter har deltatt og medvirket i prosessen. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fastsetter rom- og funksjonsprogrammet. Sammen med vedtatt reguleringsplan utgjør rom- og funksjonsprogrammet grunnlaget for videre prosjektering. Les mer om rom- og funksjonsprogrammet hos Statsbygg.

Forprosjektfasen

Etter at regjeringen i mai 2014 gjorde sin beslutning om konsept, startet det som i illustrasjonen nedenfor kalles prosjektavklaringsfasen. I denne fasen er konsept Øst bearbeidet videre i idéfase og planarbeid. Vedtatt reguleringsplan og rom- og funksjonsprogram danner rammen for plan- og designkonkurransen som startet i februar 2017.

Statsbygg har utarbeidet et kostnadsoverslag for forprosjektet. På grunn av kostnadsoverslagets omfang og størrelse stilles det krav til ekstern kvalitetssikring i tråd med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Det har ikke tidligere blitt utført KS2 av et forprosjekt.

I rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen av forprosjektet anbefales det en kostnadsramme på 2,2 milliarder kroner og en styringsramme på 1,7 milliarder kroner for å fullføre forprosjektet. Kostnadene omfatter forprosjektering, riving av bygg og detaljprosjektering av H-blokk, bygg D og kjeller. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i 2018 fram forslag for Stortinget om kostnadsramme for forprosjektet.

""

I siste del av forprosjektfasen utarbeides kostnadsoverslag og annet styringsunderlag for byggeprosjektet. Dette skal deretter kvalitetssikres i tråd med Finansdepartementets ordning for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer.

Når er det nye regjeringskvartalet ferdig?

Etter dette legges saken fram for Stortinget i en egen proposisjon. Det er Stortinget som gjør det endelige vedtaket om å igangsette byggingen ved å bevilge midler. Stortinget orienteres for øvrig om framdriften i de årlige budsjettproposisjonene. Departementet anslår at Stortinget kan behandle saken 2019-2020. Hvis byggestart skjer i 2020 vil vi kunne starte innflyttingen i nytt regjeringskvartal ca. 2023. Byggingen vil pågå i flere år etter det.

Statsbyggs sider om regjeringskvartalet:

Relevante dokumenter:

2017

2016

2015

2014

2013:

2012: 

Til toppen