Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt regjeringskvartal

Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er godt i gang. Det planlegges nå for at første innflytning skjer i 2024. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for gjennomføringen av prosjekt nytt regjeringskvartal. Statsbygg har omfattende oppgaver i gjennomføringen av prosjektet.

Illustrasjon av hvordan Johan Nygaardsvolls plass kan se ut i det nye regjeringskvartalet.
Illustrasjon av hvordan Johan Nygaardsvolds plass kan se ut i det nye regjeringskvartalet. Foto: Statsbygg / Team Urbis

28. september 2018 presenterte regjeringen planene for et nedjustert nytt regjeringskvartal.  

I den nye skissen er nye bygg lavere enn reguleringsplanen tillater. Det planlegges for 4700 ansatte, mot 5700 i de opprinnelige planene. Enkelte støttefunksjoner blir lagt utenfor kvartalet. Det totale volumet blir dermed mindre enn tidligere planlagt. Regjeringen legger opp til trinnvis og effektiv utbygging for å redusere byggekostnadene.

Pressemelding: Et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal

Statsbygg sider om regjeringskvartalet:

Idéfase, planprosess og arkitektkonkurranse 2014-2017

Regjeringen Solberg valgte i mai 2014 at det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges opp mellom Akersgata og Møllergata (konsept øst). Les mer i faktaark og pressemelding. Som grunnlag for regjeringens beslutninger ble det bl.a. gjennomført konseptvalgsutredning og kvalitetssikring i 2012-2014.

I juni 2014 fikk Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med reguleringsplanen.

Planarbeidet for nytt regjeringskvartal har vært gjennomført som statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 6-4, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. 

Et forslag til planprogram ble sendt på høring og offentlig ettersyn tidlig i 2015. Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13. juni 2016, og har vært førende for Statsbyggs arbeid med reguleringsplanen.

Regjeringen har ønsket å legge til rette for debatt og gode innspill i arbeidet med reguleringsplanen. Derfor ble det våren 2015 gjennomført en idéfase for få opp ulike forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet kan utformes i framtiden. Forslagene ble stilt ut i paviljongen i Høyblokka i april-mai 2015. I juni 2015 la en evalueringskomite fram sine vurderinger av forslagene og ga sin anbefaling om hvordan regjeringskvartalet kan utformes.

I oktober 2015 la Statsbygg fram sine anbefalinger til byformprinsipper for nytt regjeringskvartal. Statsbyggs anbefaling bygget på ideer i parallelloppdragene, evalueringskomiteens rapport og andre innspill, blant annet fra Oslo kommune og Riksantikvaren. Statsbyggs forslag til byformprinsipper var utstilt i Høyblokken fra oktober 2015 til juni 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i brev til Statsbygg 18. desember 2015 tilslutning til at byformprinsippene ga et godt grunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal. Samtidig ga departementet ytterligere føringer for arbeidet, blant annet knyttet til arealutnyttelse og rehabilitering og bruk av eksisterende bygg, og om behov for nye vurderinger av krav til sikkerhet.

Planforslaget var på høring og til offentlig ettersyn i perioden 28. juni–31. oktober 2016. I høringsperioden ble det gjennomført et åpent møte, og egne møter med aktører som blir særlig berørt av planarbeidet. Planforslaget var også utstilt i Høyblokken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal 10. februar 2017. Samtidig fikk Statsbygg i oppdrag å gjennomføre plan- og designkonkurranse (arkitektkonkurranse) for nytt regjeringskvartal. I november 2017 inngikk Statsbygg prosjekteringskontrakt med Team Urbis som stod bak løsningsforslaget Adapt.

Rom- og funksjonsprogram

Statsbygg fikk i juni 2014 også i oppdrag å utarbeide rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal. Rom- og funksjonsprogrammet innebærer at nødvendige funksjoner, rom og arealer for at det nye regjeringskvartalet blir en god, sikker og effektiv arbeidsplass, skal identifiseres. De ansatte og ansattes representanter har deltatt og medvirket i prosessen. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fastsetter rom- og funksjonsprogrammet. Sammen med vedtatt reguleringsplan utgjør rom- og funksjonsprogrammet grunnlaget for videre prosjektering. Les mer om rom- og funksjonsprogrammet hos Statsbygg.

Når er det nye regjeringskvartalet ferdig?

Etter at regjeringen i mai 2014 gjorde sin beslutning om konsept, startet det som i illustrasjonen nedenfor kalles prosjektavklaringsfasen. I denne fasen ble konsept Øst bearbeidet videre i idéfase og planarbeid. Vedtatt reguleringsplan og rom- og funksjonsprogram danner rammen for plan- og designkonkurransen som startet i februar 2017. Høsten 2018 er vi i forprosjektfasen. 

""

I siste del av forprosjektfasen (2019) utarbeides kostnadsoverslag og annet styringsunderlag for byggeprosjektet. Dette skal deretter kvalitetssikres i tråd med Finansdepartementets ordning for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer. (KS-ordningen)

Etter dette legges saken fram for Stortinget i en egen proposisjon. Det er Stortinget som gjør det endelige vedtaket om å igangsette byggingen ved å bevilge midler. Stortinget orienteres for øvrig om framdriften i de årlige budsjettproposisjonene. Departementet anslår at Stortinget kan behandle saken 2019-2020. Hvis byggestart skjer i 2020 vil vi kunne starte innflyttingen i nytt regjeringskvartal ca. 2024. Byggingen vil pågå i flere år etter det.

Relevante dokumenter:

2017

2016

2015

2014

2013:

2012: 

Til toppen