Oppdragsbrev - Forberedende arbeider - Rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir med dette Statsbygg i oppdrag om å starte arbeidet med rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir med dette Statsbygg i oppdrag om å starte  arbeidet med rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal.

Departementet vil utarbeide en skisse til hvordan kontakten med brukerdepartementene, tillitsvalgte og vernetjenesten skal ivaretas. Med utgangspunkt i denne skissen skal Statsbygg beskrive organisering av arbeidet i Statsbygg,  mulig fremdriftsplan og samt forslag til opplegg forøvrig.

Regjeringen besluttet 22.05 hovedkonsept for nytt regjeringskvartal, bl.a. konsept for arbeidsplassutformingen. Regjeringsbeslutningen for arbeidsplassutformingen er:

  1. Arealnormene for nybygg i regjeringskvartalet settes foreløpig til 23-25 m2 BTA pr. ansatt og 15 m2 pr ansatt arbeidsplass-areal. Kommunal- og moderniseringsministeren kommer tilbake til regjeringen med en vurdering av om arealnormene har vist seg hensiktsmessige i forbindelse med arbeidet med rom- og funksjonsprogram.
     
  2. Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming legges til grunn for kontorløsningene. Det tas ikke stilling til andelen cellekontorer og andelen åpne landskap nå. Kontorene utformes med mulighet for ulike arbeidsformer som konsentrasjonsarbeid, små møter, prosjektarbeid etc. Det legges ikke opp til underdekning. Det legges opp til at alle har fast plass.

  3. Det planlegges for totalt 5700 arbeidsplasser i 2034 i regjeringskvartalet (nye og gamle bygg).

  4. Fellesfunksjoner dubleres kun der det er dokumentert særskilt behov (kantine, resepsjon, møteromsenter, presserom etc.).


Regjeringsbeslutningen skal legges som klare føringer for Statsbyggs arbeid med rom- og funksjonsprogram.

Rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal skal inneholde oppsett av hoved funksjoner og behov. Det skal skisseres mulige fellesfunksjoner med tilhørende organisering og logistikk for alle departementene, unntatt Forsvarsdepartementet, samt DSS og SMK. Vi ber Statsbygg også komme med forslag til hvordan nytt regjeringskvartal kan fremstå som åpent og levende for innbyggere og næringsdrivende.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger opp til at Statsbygg i rom- og funksjonsprogrammeringen kan forholde seg til KMD som en samordnet beslutningstaker på departementsnivå. For dette formål vil departementet etablere et brukerutvalg med deltakelse fra SMK samt en fra hver av de 14 brukerdepartementene, Statsbygg og DSS. Videre vil også representanter for de tillitsvalgtes organisasjoner og vernetjenesten/bedriftshelsetjenesten være med i brukerutvalget.  

”Nytt regjeringskvartal” er ett prosjekt med én felles overordnet ramme. Beslutningene i det videre arbeidet med prosjektet treffes dermed enten av KMD (eventuelt etter behandling i Regjeringen) eller av Statsbygg etter fullmakter fra KMD. Bestillinger mv som Statsbygg eventuelt mottar direkte fra det enkelte departement (eller fra råd/arbeidsgrupper mv) skal oversendes KMD til vurdering.

Arbeidet med rom- og funksjonsprogram forutsettes igangsatt snarest. Statsbygg kan som del av dette oppdraget kontrahere nødvendig programmeringsbistand.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir Statsbygg fullmakt til å inngå avtaler innenfor en samlet ramme på 16. mill. kroner i 2014 knyttet til arbeidet med statlig reguleringsplan og til arbeidet med rom- og funksjonsprogram i det nye regjeringskvartalet.

Av rammen skal 3,6 mill. kroner utgiftsføres mot tidligere bevilgede midler til tiltaket på kap. 2445 post 30. De resterende 12,4 mill. kroner skal utgiftsføres på departementets budsjett.

Statsbygg gis fullmakt i statsbudsjettet 2014 til å belaste kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil kr. 12 400 000. Statsbygg bes å rapportere om forbruket av midlene innen 1.12.2014.

 

Med hilsen                                                                        

 

Jon Blaalid (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Michel Midré
                                                                                          fagdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.