Nytt regjeringskvartal - oppdragsbrev statlig reguleringsplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber med dette Statsbygg starte arbeidet med den statlige reguleringsplanen og idéfasen for nytt regjeringskvartal.

Regjeringens beslutning

Regjeringen gjorde 22. mai 2014 sin beslutning om hovedkonsept for fremtidig regjeringskvartal. Regjeringens beslutning angir overordnede rammer og målsetninger for nytt regjeringskvartal:

 • Det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges opp mellom Akersgata og Møllergata (konsept øst).
 • Utbyggingen skal ikke gi endrede krav til Ring 1.
 • Regjeringen ønsker en konsentrert utbygging for å få god arealutnytting i det eksisterende regjeringskvartalet.
 • Det fremtidige regjeringskvartalet skal inkludere Statsministerens kontor og alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet. Også Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) vil holde til i det fremtidige regjeringskvartalet. En slik samlokalisering skal legge til rette for effektiv samhandling og fleksibilitet.
 • Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata skal bevares. Det tas sikte på å bevare den integrerte kunsten i Høyblokka. Det åpnes for tilbygg/utvidelser av Høyblokka og høyere bygg bak Høyblokka.
 • Y-blokka, S-blokka og R4 rives. De to store integrerte kunstverkene i Y-blokka tas vare på, og videre bruk avklares senere.
 • Sikkerhet er grunnleggende for det fremtidige regjeringskvartalet. Sikkerhetstiltakene skal integreres i planleggingen. Det skal planlegges med et generelt grunnsikkerhetsnivå for alle departementene. Særskilte funksjoner og funksjoner med høyere posisjonsrisiko sikres spesielt, og det etableres beredskap for å kunne heve sikkerheten ytterligere i særskilte situasjoner.
 • Bygninger og anlegg skal utformes slik at utforming fremstår som åpent og inviterende for publikum og besøkende. 
 • Regjeringskvartalet skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder i et livsløpsperspektiv, og som gir en samfunnsøkonomisk lønnsom og kostnadseffektiv ressursbruk.
 • Regjeringskvartalet skal ha en representativ arkitektonisk kvalitet som speiler dets symbolfunksjon og norske verdier. Regjeringskvartalet skal være tuftet på kvalitet, varighet og nøkternhet.
 • Bygninger og anlegg skal utformes slik at utformingen fremstår som åpen og inviterende for publikum og besøkende.
 • Det planlegges for totalt 5700 arbeidsplasser i 2034 (gamle og nye bygg) i regjeringskvartalet. For ytterligere detaljer om arbeidsplassutforming viser vi til vårt oppdragsbrev om rom- og funksjonsprogram.
 • Det gjennomføres en idéfase som grunnlag for å utarbeide reguleringsplan. Dette gjøres ved parallelloppdrag for å sikre godt tilfang av ideer samt offentlig meningsytring.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerer et prosjektråd som skal ha en rådgivende funksjon.
 • Det vil bli reell involvering av alle brukerdepartementene og de ansattes representanter og vernetjenesten i planleggingsprosessen, blant annet i arbeidet med rom- og funksjonsprogram.
 • Det skal vurderes om regjeringskvartalet kan bygges ut i etapper med gradvis innflytting.

Geografisk avgrensing av reguleringsplanen skal avklares med Kommunal- og moderniseringsdepartementet før varsling av oppstart av planarbeidet. I utgangspunktet settes avgrensingen tilsvarende konsept øst.

Riving eller bevaring av bygninger innenfor planområdet skal avklares i planprosessen.

Organisering av arbeidet med nytt regjeringskvartal

Kommunal- og moderniseringsministeren er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet i samsvar med rammene som settes av Regjeringen. Dette innebærer at Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet med nytt regjeringskvartal.

Fremtidig regjeringskvartal skal utvikles på grunnlag av statlig reguleringsplan. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmyndighet for den statlige reguleringsplanen, jf. plan- og bygningsloven § 6-4.

Det skal etableres et prosjektråd som skal ha en rådgivende funksjon. Kommunal- og regionaldepartementet kommer nærmere tilbake til prosjektrådets mandat og øvrig opplegg rundt prosjektrådet.

Statsbygg vil, på vegne av departementet, få oppgaver knyttet til planprosessen i tråd med oppdragsbeskrivelsen under.

Oppdraget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber med dette Statsbygg starte arbeidet med den statlige reguleringsplanen og idéfasen. Dette innebærer på nåværende tidspunkt følgende oppdrag:

Planprogram:

 • Statsbygg skal utarbeide forslag til planprogram i tråd med regjeringens beslutning.
 • Utkast til planprogram skal drøftes med Kommunal- og moderniseringsdepartementet før Statsbygg sender det på alminnelig høring og offentlig ettersyn.
 • Etter at høringen er gjennomført, oppsummerer Statsbygg høringsuttalelsene og oversender planprogrammet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for fastsetting.
 • Oppstart av planprosessen varsles samtidig som planprogrammet sendes på alminnelig høring og legges ut til offentlig ettersyn.
 • Statsbygg forestår offentlige møter og møter med berørte instanser i høringsperioden.
 • Høringsperioden fastsettes i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Parallelloppdrag:

 • Statsbygg gjennomfører prekvalifisering av 4-7 team som skal tildeles arbeidet med parallelloppdraget. Ambisjonsnivå og honorar per team fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet samtidig med grunnlaget.
 • Statsbygg utarbeider grunnlaget for parallelloppdraget.
 • Grunnlaget for parallelloppdraget skal avklares med Kommunal- og moderniseringsdepartementet før parallelloppdraget settes i gang.
 • Parallelloppdraget skal gjennomføres med mulighet for offentlig debatt om forslagene.
 • Statsbygg skal i samråd med departementet oppnevne en evalueringskomité for parallelloppdragene.

Reguleringsplan og KU:

 • Statsbygg skal legge til rette for at det kan fattes en beslutning i departementet om valg av byformforslag som skal ligge til grunn for forslag til reguleringsplan for regjeringskvartalet.
 • Statsbygg utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning og ROS analyse i henhold til fastsatt planprogrammet.
 • Planforslaget skal avklares med Kommunal- og moderniseringsdepartementet før det sendes på alminnelig høring og legges ut til offentlig ettersyn.
 • Statsbygg bistår Kommunal- og moderniseringsdepartementet med å gjennomføre nødvendige møter i høringsperioden og oppsummerer de innkomne høringsuttalelsene.
 • Når alminnelig høring er gjennomført, foretar Statsbygg en oppsummering av høringsuttalelsene og gjør nødvendige endringer i planforslaget.
 • Etter dette oversendes endelig planforslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for sluttbehandling.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at planprosessen skal være gjennomført innen utgangen av 2016.

Det er aktuelt å supplere og/eller presisere rammene for oppdraget gjennom egne brev eller andre dokumenter.

For øvrig legger departementet opp til en tett dialog om oppdraget. Primært tas spørsmål i tilknytning til oppdraget opp på de faste møtene mellom Statsbygg og departementet. Det kan også være naturlig å drøfte enkelte spørsmål i prosjektrådet.

Departementet ber Statsbygg utarbeide forslag til detaljert framdriftsplan for det videre arbeidet med regjeringskvartalet innen 1. september 2014.

Statsbyggs arbeid med erverv, jf. vårt oppdragsbrev av 22. november 2013, og rom- og funksjonsprogram (se eget oppdragsbrev), skal koordineres med oppdraget om statlig reguleringsplan.

Utgiftene til Statsbyggs arbeid med planprosessen dekkes i 2014 av de midlene departementet har satt av til arbeidet med nytt regjeringskvartal i 2014. jf. Prop. 1 S Tillegg 1 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014, punkt 2.3.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi viser til vårt brev av 25. juni 2014 til Statsbygg.

 

 

Med hilsen

 

Jon Blaalid (e.f.)
ekspedisjonssjef
Ninni Kate Rognli
avdelingsdirektør

 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.