Staateministere guessine Karasjohkesne

Dát sisdoallu lea eanet go 1 jagi boaris.

Staateministere Jonas Gahr Støre lij duarstan tjåanghkosne saemiedigkiepresideentine Silje Karine Muotka, jïh Saemiedigkien stoerretjåanghkose håaloeji.

Staateministere biejjiem eelki båatsoesïjten luvnie guessine Karasjohken ålkoelisnie gusnie göökte båatsoeburrieh jïh dej fuelhkieh gaavnesji. Desnie åadtjoeji båatsoen bïjre goltelidh, jïh mah haestemh båatsoeburrieh utnieh.

- Dïhte lij dovne nuhteligs jïh murries båatsoesïjten luvnie. Mijjieh gaskem jeatjah båatsoen jïh klæjmajeatjahtehtemi bïjre soptsestallimh jïh aaj vigkieh areaaleåtnosne jïh Fovsene-aamhtesen bïjre.  Dïhte lea nuhteligs dååjrehtimmiej jïh vuajnoej bïjre goltelidh dejstie gïeh båatsoeburresne fïerhten biejjien berkieh, staateministere Jonas Gahr Støre jeahta.

Staateministere dan mænngan tjåanghkoem utni saemiedigkiepresideentine. Dah Fovsene-aamhtesen, saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen bïjre jïh aaj guktie Saemiedigkie jïh reerenasse gelkieh laavenjostedh.

– Dïhte lij hijven tjåanghkoe, jïh manne lyjhkem lïhke dialåågine saemiedigkiepresideentine utnedh vihkeles jïh gïerve aamhtesi bïjre mejtie galkebe laavenjostedh, Støre jeahta.

Staateministere aaj håaloeji Saemiedigkien elliestjåanghkose.

Stáhtaministtar galledii Kárášjoga

Stáhtaministaris Jonas Gahr Støres lei duorastaga čoahkkin sámediggepresideanttain Silje Karine Muotkain, ja doalai sáhkavuoru Sámedikki dievasčoahkkimis.

Stáhtaministtar álggahii beaivvi galledemiin siiddas olggobealde Kárášjoga gos son deaivvai guokte boazodoalli ja sin bearrašiid. Doppe son beasai gullat boazodoalu birra, ja hástalusaid birra mat boazodolliin leat.

– Lei sihke hávski ja ávkkálaš galledit siidda. Mii hálešteimmet earret eará boazodoalu, dálkkádatrievdamiid, areálariidduid ja Fovsen-Njaarke-ášši birra. Lei ávkkálaš gullat sin vásáhusaid ja oainnuid geat barget boazodoalus beaivválaččat, lohká stáhtaministtar Jonas Gahr Støre.

Stáhtaministaris lei dasto čoahkkin sámediggepresideanttain. Soai ságastalaiga Fovsen-Njaarke-ášši birra, duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna ja ovttasbarggu birra gaskal Sámedikki ja ráđđehusa.

– Dat lei buorre čoahkkin, ja mun anán árvvus lagas gulahallama sámediggepresideanttain dehálaš ja gáibideaddji áššiin main mii galgat ovttasbargat, dadjá Støre.

Stáhtaministtar doalai maiddái sáhkavuoru mas son buvttii dearvvuođaid Sámedikki dievasčoahkkimii.