Museat ja kulturgáhtten

Museat leat oktasaš servodatárbbi váldogaskkusteaddjit, ja dieid ásahusaid dehálaš servodatrolla lea ovddidit ja gaskkustit máhtolašvuođa dan birra movt olbmot leat eallán ja ellet.

Museain lea viiddis fágalaš friddjavuohta ja seammás ollu hástalusat go galget meroštallat mii lea áigeguovdil ja dehálaš servodatoaidninsajis. Fágalaš friddjavuohta ovdanbuktit kritihkalaš gažaldagaid sihke dološáiggi ja dálááiggi birra, gáibida ahte museain ja eiseválddiin ferte leat “giehtaguhkkosaš gaska”.

Ráđđehus áigu ovddidit ođđa museadieđáhusa Stuoradiggái 2020/21 jahkemolsumis.  Ráđđehus áigu dieđáhusas guorahallat museasuorggi ja maiddái sámi museaid dilálašvuođa, museaođastusa olis, ja árvvoštallat museaid guhkitáiggi hástalusaid ja doaibmanvejolašvuođaid.  Čuovo museadieđáhusbarggu dáppe (ođđadárogillii).

Skeaŋkadoarjjaortnet

Ráđđehus áigu nannet friddja ja sorjjasmeahttun kultureallima ee. eanet ruhtadangálduid bokte. Skeaŋkadoarjjaortnega ulbmil lea nannet priváhta ja almmolaš aktevrraid ovttasbarggu. Geahča eanet skeaŋkadoarjjaortnega birra dáppe.

Museafierpmádat

Museat leat huksejuvvon miehtá riikka, ja dat dagahit fierpmádaga mii galgá suodjalit, hálddašit ja gaskkustit Norgga kulturárbbi. Nationála museafierpmádagas leat 61 ovttastuvvon museaovttadaga. Kulturdepartemeantta vuollásaš museaid galledit jahkásaččat sullii 6,7 miljovnna olbmo, ja nu dat leat dehálaš máhtolašvuođa deaivvadanbáikkit. Gaskkustandoaimma vuođđun leat stuora dávvirčoakkáldagat, ja sullii 5000 kulturhistorjjálaš huksehusat. Museaid statistihkkalogut Kulturráđi neahttasiidu lea girjegillii) 

Museaođastus

Museaođastus lea museasuorggi maŋimuš jagiid buot deháleamos dáhpáhus, mii lea mielddisbuktán  ahte eanet go 300 musea leat ovttasbargagoahtán ja boađus lea 60 museaovttadaga. Ođastusa ulbmil lea nannet museafágalaš birrasiid miehtá riikka. Konsoliderenproseassa oktavuođas rievdaduvvojedje  eaiggátstruktuvra, eaiggátvuohta ja organiseren. Vaikko vel leat ge leamaš stuora hástalusat, de orru nu ahte rievdadeamit leat nanosmahttán museaid, sihke jođiheami dáfus ja fágalaččat, maiddái hálddašeami ja dutkama ektui. Eanet dieđuid museasuorggi birra gávnnat Kulturráđi neahttasiidduin

Doarjagat musea- ja eará kulturgáhttendoaimmaide  

Kulturdepartemeantta bušeahta bokte juolluduvvo jahkásaččat sullii guokte miljárdda kruvnnu musea- ja eará kulturgáhttendoaimmaide.  Juolludemiid váldoulbmil lea ahte museat duođaštemiid bokte galget ovddidit dieđuid, áddejumi ja muosáhusaid kultur- ja servodatáššiin mat čájehit sihke oktilašvuođaid ja rievdadusaid, ollislašvuođaid ja erohusaid. Eanaš ruhta geavahuvvo nationála museafierpmádaga museaid doaibmadoarjagiidda. Dan lassin juolluduvvo doarjja soames eará kulturgáhttendoaimmaide.

Fylkkagielddat ja gielddat mat museaid gelbbolašvuođa, gaskkustanfálaldagaid ja muđui eará bálvalusaid divdna ávkkástallet, leat maid geatnegahttojuvvon ruhtadit oasi museagoluin.