Departemeantta birra

Ealáhus- ja gávpedepartemeantta ovddasvástádus lea hábmet boahttevuhtii ealáhuspolitihka. Dat mearkkaša ahte galgá váikkuhit buot politihkkasurggiide mat gusket árvoháhkamii.

Lea ollislaš árvoháhkan riikkas mii lea mearrideaddjin dasa makkár dássi buresbirgejeaddji Norggas galgá leat. Danin lea ráđđehusa ealáhuspolitihka ulbmil ahte mis galgá leat nu buorre árvoháhkan go vejolaš norgga ekonomiijas.

Departemeanta galgá hábmet, hálddašit ja láhčit dili norgga ealáhuspolitihkkii ja ovddidit gávppašeami, dutkama ja innovašuvnna, barggaheaddji doaimma, gelbbolaš kapitála oažžuma, ja eará ealáhuspolitihkalaš váikkuhangaskaomiid ja skiipajohtolatpolitihka.

Ealáhus- ja gávpedepartemeanta galgá maid váikkuhit oktiiheivehit iešguđet departemeanttaid barggu sihkkarastit ollislaš, buori ja ovddosguvluidoaibmi ealáhuspolitihka.

Departemeanta lea ealáhus-ja gávpeministara čállingoddi. Dát mearkkaša ahte galgá addit fágalaš ráđiid stáhtaráđđái ja ráđđehussii ealáhuspolitihkalaš suorggis ja veahkehit ráhkadit Stuoradiggái dokumenttaid.