Historjjálaš arkiiva

Ođđa buohccindieđihan- ja iešdieđihannjuolggadusat korona oktavuođas

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Bargo- ja sosiáladepartemeanta

Bargoaddit galget máksit buohcanruđa dušše golmma vuosttaš beaivvi ovddas, go bargi lea eret barggus korona geažil. Ođđa njuolggadusat gustojit njukčamánu 16. beaivvi rájes. Maiddái luođubargit ja iehčanas ealáhusdoallit ožžot buohcanruđaid NBČ:s (NAV:s) njealját beaivvi rájes. NBČ ii dárbbaš gáibidit doaktárcealkámuša buohcanruđaid oktavuođas.

Buohkain, geat fertejit leat eret barggus Covid-19 geažil, dahje go vihkot ahte lea dakkár dávda, lea vuoigatvuohta buohcanruđaide. Stuorát buohcanjávkan sáhttá dattetge čuohcat sakka bargoaddiide ja Norgga ealáhusaide.

Bargoaddit mákset dálá dilis 16 vuosttaš buohcanbeaivvi ovddas, dan maŋŋá buohcanbálkká máksá álbmotoadju/NBČ. Dál geahpedit bargoaddiáigodaga golmma beaivái, go buohcuvuohta laktása koronai.

Njuolggadusat gustojit maiddái luođubargiide ja iehčanas ealáhusdolliide, nu ahte NBČ máksá buohcanruđaid jo njealját beaivve rájes maiddái daid joavkkuide. Ovdal máksu bođii 17. beaivvi rájes.

Njuolggadusat gustojit vuossárgga njukčamánu 16. beaivvi rájes. Ráđđehus bargá buhtadanortnegiin, mii boahtá fápmui farggamusat.

– Ođđa njuolggadusat geahpedit bargoaddiid noađi ja addet vejolašvuođa geavahit eanet iešdieđiheami. Ádjána vehá ovdalgo njuolggadusat doibmet geavadis, olbmuide mákset buohcanruđa maŋŋá, dadjá bargo- ja sosiálaministtar Torbjørn Røe Isaksen. 

Eai leat ákkat biehttalit iešdieđihemiid

NBČ gáibida dál doaktárcealkámuša, vai buohccindieđiheapmi dohkkehuvvo. Go álbmotoadju/NBČ dál koronabuohcuvuođa geažil máksigoahtá jávkama njealját beaivvi rájes, de dat mearkkašivččii dábálaš njuolggadusaid mielde ahte ii sáhtáše geavahit iešdieđihemiid. Danin NBČ ii dárbbaš otná rájes (njukčamánu 20. b. rájes) gáibidit doaktárcealkámušaid.

Mávssolaš diehtu bargoaddiide lea nappo ahte oanehut bargoaddiáigodat ii ráddje dálá vejolašvuođaid geavahit iešdieđiheami.

– Geavadis dat mearkkaša, ahte bargoaddi sáhttá dohkkehit iešdieđiheami olles dálá bargoaddiáigodagas, mii lea 16 beaivvi, ja beassá leat oadjebas dan hárrái ahte NBČ ii maŋŋá biehttal buhtadeames buohcanruđaid dan geažil go bargi lea geavahan iežasdieđáhusa, buvttekeahttá doaktárduođaštusa, dadjá stáhtaráđđi.

Giige ii masse maidege go geavahit iešdieđiheami, eai bargoaddit eaige bargit, son lasihastá.

Iešdieđiheamit leat dál mávssolaččat dan geažil go fástadoaktárat ja doavtterfáktadoaktárat fertejit geavahit gealbbuset ja návccaideaset divššohasaid dikšumii, eaige buohccindieđáhusaid čállimii.

Buohkat, geat leat erremis dahje leat buozas, dárbbaškeahttá doaktára dálkkodeami, ávžžuhuvvojit de bivdit bargoaddi dohkkehit iešdieđiheami olles dábálaš bargoaddiáigodagas.  

Čuovvulit Stuorradikki barggu

Ráđđehus bivddii bearjadaga njukčamánu 13. beaivve fápmudusa, vai besset geahpedit bargoaddiid ruhtadanovddasvástádusa buohcanjávkama oktavuođas. Stuorradiggi mieđai dasa njukčamánu 16. beaivve, ja bivddii ráđđehusa seammás oanidit buohcanruđaid bargoaddiáigodaga golmma beaivái, go lea sáhka korona-pandemias. Stuorradiggi bivddii ráđđehusa maid addit luođubargiide ja iehčanas ealáhusdolliide vuoigatvuođa buohcanruđaide njealját beaivvi rájes.

Bargo- ja sosiáladepartemeanta čuovvula Stuorradikki mearrádusa ja bargá dál buhtadanortnegiin. Ortnega detáljat eai leat vel mearriduvvon, ja departemeanta buktá dárkilut njuolggadusaid farggamusat.

Fáktadieđut buohcanjávkama ja iešdieđáhusa birra korona oktavuođas

Dálá njuolggadusat

Buohcanruhta lea dálá dilis 100 proseantta bargiid ja luođubargiid bálkkás (bajimuš rádji lea 6 G). Iehčanas ealáhusdoalli oažžu buohcanruđa 80 proseantta vuođus.

Bargiid buohcanruđas bargoaddi máksá vuosttaš 16 beaivvi, dan maŋŋá máksá oadju.

Luođubargiide ja iehčanas ealáhusdolliide oadju máksá buohcanruđa 17. beaivvi rájes. Dat joavkkut sáhttet gal váldit lassidáhkádusa, man vuođul sis lea vuoigatvuohta odjui jo vuosttaš beaivvi rájes, ja iehčanas ealáhusdolliid máksinvuođđu lea 100 proseanta.

Buohcanruđaid sáhttá vuostáiváldit eanemustá jagi.

Ođđa njuolggadusat, maid dál hábmejit

Buohccindieđihemiid bargoaddiáigodat oaniduvvo golmma beaivái go buohcanjávkan laktása koronai. Njuolggadusat gustojit njukčamánu 16. beaivvi rájes.

Maiddái luođubargiid ja iehčanas ealáhusdolliid vuordináiggi oanidit golmma beaivái, go sii jávket barggus korona geažil. Njuolggadusat gustojit njukčamánu 16. beaivvi rájes.

Dál eai rievdat guhkimus áigodaga, maid buohcanruđaid sáhttá vuostáiváldit. 

Gaskaboddasaš láhkaásahus

Loga gaskaboddasaš láhkaásahusa: