Historisk arkiv

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

ENDRET:

For mer detaljert informasjon om gjeldende regler, se Navs hjemmesider.

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Økt sykefravær i denne situasjonen kan imidlertid få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiverne og norsk næringsliv.

Arbeidsgivere betaler i dag for de første 16 første dagene med sykefravær, deretter betales sykelønn fra folketrygden/NAV. Nå reduseres arbeidsgiverperioden til tre dager for korona-relatert sykefravær.

Disse reglene vil gjelde også for frilansere og selvstendig næringsdrivende, slik at NAV utbetaler sykepenger allerede fra fjerde dag for disse gruppene også, mot tidligere fra dag 17.

Reglene gjelder fra og med mandag 16. mars. Regjeringen jobber med en refusjonsordning som vil komme på plass så fort som mulig.

– Nye regler vil lette byrden for arbeidsgivere og åpne opp for mer bruk av egenmeldinger. Reglene tar litt tid på få på plass og folk vil få etterbetalt sykelønn, sier arbeids – og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ingen grunn til å si nei til egenmelding

NAV har i dag et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV i dag (20. mars) hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.

– I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvissning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden.

Ingen skal tape på å bruke egenmelding, verken arbeidsgivere eller arbeidstakere, legger han til.

Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.

Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden. 

Følger opp Stortinget

Regjeringen ba fredag 13. mars om fullmakt til å lempe på arbeidsgivers finansieringsansvar ved sykefravær. Stortinget sa seg enig i dette 16. mars, og ba samtidig regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager. Stortinget ba også regjeringen om å gi frilansere og selvstendig næringsdrivende rett til sykepenger fra og med dag 4.

Arbeids- og sosialdepartementet følger opp Stortingets vedtak og arbeider nå med en refusjonsordning. Detaljene i denne ordningen er ikke klare, og departementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer så snart som mulig.

 

Fakta om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Dagens regler

Sykelønn utgjør i dag 100 prosent lønn for arbeidstakere og frilansere (begrenset til 6 G).

Selvstendig næringsdrivende får sykepenger med 80 prosent av grunnlaget.

Arbeidstakere får i dag sykepengene for de første 16 dagene utbetalt fra arbeidsgiver, deretter fra trygden.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende får i dag sykepenger fra trygden fra dag 17. Disse to gruppene kan imidlertid tegne tilleggsforsikring som gir rett til sykepenger fra trygden allerede fra første dag, og med 100 prosent også for selvstendig næringsdrivende.

Man kan motta sykepenger i inntil ett år.

Med nye regler som utarbeides nå

Arbeidsgiverperioden for sykmeldinger reduseres til tre dager for korona-relatert fravær. Reglene gjelder fra 16. mars.

Tilsvarende reduseres ventetiden for frilansere og selvstendig næringsdrivende til tre dager for korona-relatert fravær. Reglene gjelder fra 16. mars.

Det gjøres ingen endringer i hvor lenge man kan motta sykepenger.

Søknadsløsning for arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende og frilansere

Midlertidig forskrift

Les den midlertidige forskriften: