Historjjálaš arkiiva

Stuorra viidodat almmuhuvvon norgalaš nannánjuolggi láddan osiin

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Oljo- ja energiijadepartemeanta

Pressemelding

Nr.: 23/06
Dato: 21.02.2006

Kontaktperson: Trude Larstad

Stuorra viidodat almmuhuvvon norgalaš nannánjuolggi láddan osiin

Ráđđehus almmuha dáinna lágiin Juogadeami ovddalgihtii definerejuvvon guovlluin 2006 (TFO 2006).

- TFO 2006 almmuhemiin industriija oažžu beassanlobi viiddis ohcanguovlluide. Dán jagi TFO-vuorus leat industriijii viehka ollu blohkat main leat prospektiiva vejolašvuođat, cealká oljo- ja energiijaministtar Odd Roger Enoksen.

- Deaŧalaš lea ahte industriija ain čalmmustahttá otnáš siskkáldas struktuvrra buori geavaheami dainna lágiin ahte ovddida lasseresurssaid norgalaš nannánjuolggi láddan osiin, cealká Enoksen.

Industriijii lea viehka deaŧalaš ahte rápmaeavttuin lea bissovašvuohta ja ipmirdahtti boahtteáigi. Ráđđehus áigu danne joatkit dainna ortnegiin mas juogada ovddalgihtii definerejuvvon guovlluid ja almmuha viiddis TFO-vuoru.

Govttolaš viiddideapmi lea čađahuvvon 11 blohkain mat leat TFOs 2006, dan viidodaga ektui mii lei TFOs 2005. TFO 2006 almmuheapmi lea dattetge goalmmát stuorimus almmuheapmi vuosttamuš konsešuvdnavuoru rájis mii lei 1965, ja siskkilda almmuhanáiggi 192 blohka dahje blohkkaoasi. Industriija oažžu dalle beassanlobi viiddis guovlluide, sihke Davvimearas, Norgga ábis ja Barentsábis.

TFO almmuhuvvo dál njealját geardde. Systema mas ovddalgihtii definerejuvvon guovllut juogaduvvojit, álggahuvvui vuosttaš geardde 2003. TFO-juogademit leat norgalaš nannánjuolggi láddan osiin. Ovddalgihtii definerejuvvon guovllut galget viiddiduvvot ođđa blohkaiguin dađistaga go norgalaš nannánjuolggis láddet ođđa guovllut petroleumdoibmii, muhto guovllut eai galgga gáržžiduvvot.

Ohcanáigemearri lea čakčamánu 29. b. september 2006 diibmu 12.00. Áigumuš lea juogadit viežžanlobiid jahkemolsumis.

Vejolaš lea ohcat osiid viežžanlobiin daidda guovlluide mat eai leat juogaduvvon daid ovddalgihtii definerejuvvon guovlluid siskkobealdeet mat leat almmuhuskárttain. Vejolaš lea maid ohcat guovlluid mat máhcahuvvojit ovddalgihtii definerejuvvon guovlluid siskkobealde ovdalgo ohcanáigemearri nohká. Ođasmahttojuvvon kárttat (Oljedirektoráhta interaktiiva fáktakárttat) mat čájehit olahahtti guovlluid, oidnojit Oljodirektoráhta ruovttusiiddus, www.npd.no.