Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historjjálaš arkiiva

Gilvu doaimmahit digitála poastta

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta

2014:s galggat ieš beassat válljet makkár digitála poastakássa don áiggut geavahit dasa ahte vuostáiváldit digitála poastta almmolaš ásahusain. Dát lea čielggas maŋŋel go ođasmahttinministtar Rigmor Aasrud lea mearridan ahte digitála poastakássalágideaddjit galget beassat gilvalit daid bálvalusaid alde.

2014:s galggat ieš beassat válljet makkár digitála poastakássa don áiggut geavahit dasa ahte vuostáiváldit digitála poastta almmolaš ásahusain. Dát lea čielggas maŋŋel go ođasmahttinministtar Rigmor Aasrud lea mearridan ahte digitála poastakássalágideaddjit galget beassat gilvalit daid bálvalusaid alde.

- Go ovttaskas ássi sáhttá ieš válljet makkár lágideaddji áigu geavahit, de dat movttiidahttá fáluheddjiid sihke ovdánahttit buriid poastakássabálvalusaid ássiide ja dagahit ahte almmolaš hálddašeamis lassána digitála poastta voluma, dadjá ođasmahttinministtar Rigmor Aasrud.

Ráđđehusa digitaliserenprográmmas, man stáhtaministtar ja ođasmahttinministtar ovdanbuvttiiga cuoŋománus dán jagi, bijai ráđđehus mihttomearrin ahte ássit ja ealáhuseallin eai galgga dárbbašit geavahit báberpoastta ja baicca gulahallat digitálalaččat almmolaš hálddašemiin. Digitála poastakássa buot almmolaš postii dahká digitála gulahallama álkibun, geahppaseabbon ja sihkkareabbon. Hálddašan ja DGT direktoráhtta áigu almmolaš hálddašeami ovddas almmuhit digitála poastakássaid oktavuođas fálaldatgilvvu 2013 giđa.

Dat boahtá maiddái leat ovdamunnin ássiide ahte márkanvuđot poastakássalágideaddjit sáhttet fállat sihke almmolaš hálddašeami, ealáhuseallima ja priváhta olbmuid poastta seamma poastakássii. Servodatekonomalaš analiissat  maid Difi lea čađahan, čájehit ahte digitála poasta lea stuora ávkin almmolaš hálddašeapmái ja servodahkii. Vásáhusat Danmárkkus, gos dakkár čoavddus lea leamašan ollu jagiid, čájehit  ahte eanas ássit geavahišgohtet dákkár čovdosa. Digitála poasta ássiide maiddái čájehuvvo leat buorre resursageavaheapmin, go almmolaš suorgái lea measta 80 proseantta golloseastin dainna.

Áiggi vuollái galget eanas stáhtalaš hálddašanorgánat sáddet poastta ássiide digitála poastta válljejuvvon oktasaščovdosiid bokte. Doaimmat  mat dál geavahit Altinn poastakássadoaimma, sáhttet vuos dainna joatkit. Poasta ássiide geat eai hálit dan, galgá vuos ain sáddejuvvot báberhámis. Lassin digitála poastakássii lea dárbu dieđihangaskkustanbálvalussii, mii juohká  digitála poastta rievttes poastakássii.

2014 šaddá dehálaš jahkin ráđđehusa digitaliserenprográmma čađaheapmái, dadjá ođasmahttinministtar Rigmor Aasrud. – Seammás go oažžut poastakássačovdosa doaibmagoahtit, de  galget buot dain stuorámus stáhtalaš bálvalusain leat digitálat  juo 2014 vuosttaš jahkebealis. Mii leat maiddái bargame rievdadit láhkamearrádusaid seamma áigemuttus. Rievdadus mielddisbuktá ahte don it šat dárbbaš sihttát oažžut  hálddašeami poasta digitálalaččat, muhto ahte poasta lágiduvvo digitálalaččat jus  fal ii leat várašan ahte dan ii áiggo nu. Buot ássit diehttelasat ožžot buori diehtojuohkima ovdagihtii rievdadusaid birra , dadjá stáhtaráđđi.